Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τη συντριβή του αεροσκάφους Antonov στην Καβάλα

Σε σχό­λιό του για τη συντρι­βή του αερο­σκά­φους Antonov στην Καβά­λα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Τόσο το φορ­τίο και η δια­δρο­μή που εκτε­λού­σε το αερο­σκά­φος Antonov, όσο και οι συγκε­χυ­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες που υπάρ­χουν σχε­τι­κά με το συμ­βάν, δημιουρ­γούν του­λά­χι­στον ανη­συ­χία και εύλο­γα ερω­τη­μα­τι­κά που πρέ­πει να απα­ντη­θούν. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που όλα τα παρα­πά­νω εξε­λίσ­σο­νται σε ένα διε­θνές σκη­νι­κό πολέ­μου που συνο­δεύ­ε­ται από μια τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων μετα­φο­ρά ‑με διά­φο­ρους τρό­πους και δια­δι­κα­σί­ες- επι­κίν­δυ­νων οπλι­κών συστημάτων.

Το λιγό­τε­ρο που απαι­τεί­ται να γίνει είναι η κυβέρ­νη­ση να ενη­με­ρώ­σει υπεύ­θυ­να για όλα αυτά τα ζητή­μα­τα τον ελλη­νι­κό λαό και να πάρει όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την ασφά­λεια των κατοί­κων της περιοχής».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο