Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το ρεύμα

«Τα νέα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα για την ενερ­γεια­κή ακρί­βεια ουσια­στι­κά μετα­τρέ­πουν τους τερα­τώ­δεις λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος σε νέους πρό­σθε­τους φόρους και περι­κο­πές για το λαό, αφού η όποια ελά­φρυν­ση των λογα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος θα πλη­ρω­θεί απ’ τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, δηλα­δή από τα λαϊ­κά νοικοκυριά.

Με αυτόν τον τρό­πο ο λαός, είτε ως «κατα­να­λω­τής» είτε ως «φορο­λο­γού­με­νος», θα συνε­χί­σει να ματώ­νει για τα κέρ­δη των ενερ­γεια­κών ομί­λων, των εφο­πλι­στών που μετα­φέ­ρουν το αμε­ρι­κα­νι­κό φυσι­κό αέριο, αλλά και για να επι­δο­τεί­ται με πακτω­λό χρη­μά­των η πανά­κρι­βη ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή από LNG και από ΑΠΕ» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Η οποία ελά­φρυν­ση θα απο­δει­χθεί τελι­κά χωρίς αντί­κρι­σμα και μακριά από τις λαϊ­κές ανά­γκες, πολύ περισ­σό­τε­ρο που ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός ομο­λό­γη­σε ότι οι τιμές στην ενέρ­γεια θα εξα­κο­λου­θή­σουν να ανε­βαί­νουν» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και τονί­ζει καταλήγοντας:

«Ουσια­στι­κό βήμα ανα­κού­φι­σης του λαού κι οργά­νω­σης του αγώ­να του μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν μόνο οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ σε σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή της ΕΕ για την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», η οποία ευθύ­νε­ται για την ενερ­γεια­κή ακρί­βεια ‑πολύ πριν τον πόλε­μο- και που με συνέ­πεια προ­ω­θούν και στη­ρί­ζουν από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμματα.

Αυτές οι προ­τά­σεις θέτουν στο επί­κε­ντρο την άμε­ση και πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία των λιγνι­τι­κών μονά­δων, την κατάρ­γη­ση του λεγό­με­νου «ευρω­παϊ­κού τέλους διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα», που τεχνη­τά απα­ξιώ­νει τη λιγνι­τι­κή παρα­γω­γή, την κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής, των ειδι­κών φόρων και του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου ενέρ­γειας, την εγκα­τά­λει­ψη των κυρώ­σε­ων κατά της Ρωσί­ας, που εκτι­νάσ­σουν το κόστος του φυσι­κού αερί­ου. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση το ΚΚΕ θα πάρει άμε­σες νομο­θε­τι­κές πρωτοβουλίες».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο