Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις ανακοινώσεις σχετικά με το δημογραφικό

«Οι προ­τά­σεις του Πρω­θυ­πουρ­γού για το δημο­γρα­φι­κό σε καμία περί­πτω­ση δεν απο­τε­λούν απά­ντη­ση στα αδιέ­ξο­δα που βιώ­νουν οι νέες γυναί­κες και τα νέα ζευ­γά­ρια για τη δημιουρ­γία οικο­γέ­νειας, όταν στε­νά­ζουν από τη “θύελ­λα” της ακρί­βειας σε είδη βασι­κής ανά­γκης και ενοί­κια, από τους μισθούς που τελειώ­νουν στα μισά του μήνα, από τη ζωή — λάστι­χο» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ και προσθέτει:

«Οι κυβερ­νη­τι­κές δια­κη­ρύ­ξεις απο­τε­λούν ανα­κύ­κλω­ση των συντα­γών της ΕΕ που κατα­δι­κά­ζουν τη νεο­λαία, ιδιαί­τε­ρα τις νέες εργα­ζό­με­νες και μητέ­ρες, στην “ευέ­λι­κτη εργα­σία”, στα σπα­στά και ακα­νό­νι­στα ωρά­ρια, στις αβά­στα­χτες καθη­με­ρι­νές υπο­χρε­ώ­σεις της ατο­μι­κής — οικο­γε­νεια­κής ευθύ­νης για τη φρο­ντί­δα των παι­διών, των ηλι­κιω­μέ­νων, των ΑμΕΑ. Τα προ­γράμ­μα­τα για την περι­βό­η­τη “ευέ­λι­κτη φρο­ντί­δα” των παι­διών βρί­σκο­νται στην αντί­πε­ρα όχθη από τη σύγ­χρο­νη ανά­γκη για απο­κλει­στι­κά δημό­σια και δωρε­άν φρο­ντί­δα και προ­σχο­λι­κή αγω­γή, για την ολό­πλευ­ρη ψυχο­σω­μα­τι­κή, δια­νοη­τι­κή, κοι­νω­νι­κή τους ανάπτυξη.

Η ανα­κοί­νω­ση επέ­κτα­σης του ωρα­ρί­ου του σχο­λεί­ου γεν­νά του­λά­χι­στον μία σει­ρά ερω­τη­μα­τι­κά. Σε ποιους χώρους θα γίνει αυτό; Μήπως στα εκα­το­ντά­δες κοντέι­νερ που υπάρ­χουν; Που θα μελε­τή­σουν τα παι­διά; Εκεί που τρώ­νε; Με ποιους εκπαι­δευ­τι­κούς, όταν τα κενά συνε­χώς γιγα­ντώ­νο­νται; Όσο οι υπαρ­κτές κοι­νω­νι­κές και μορ­φω­τι­κές ανά­γκες θα βρί­σκο­νται στα αζή­τη­τα, αυτά τα καί­ρια ερω­τή­μα­τα θα μένουν αναπάντητα.

Παρά τα μεγά­λα λόγια για τις πρω­το­βου­λί­ες σχε­τι­κά με το πλαί­σιο της Ιατρι­κώς Υπο­βοη­θού­με­νης Ανα­πα­ρα­γω­γής, οι προ­ω­θού­με­νες αλλα­γές εδραιώ­νουν το σημε­ρι­νό τοπίο, όπου αυτή η εξέ­λι­ξη της επι­στή­μης γίνε­ται πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους της Υγείας».

«‘Αλλω­στε, όπως κυνι­κά ομο­λό­γη­σε ο Πρω­θυ­πουρ­γός, το κίνη­τρο των όποιων μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση του δημο­γρα­φι­κού δεν είναι οι σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, αλλά η αύξη­ση του “οικο­νο­μι­κά ενερ­γού πλη­θυ­σμού”, ως ανά­γκη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για την ενί­σχυ­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας τους. Αυτή η πολι­τι­κή λογα­ριά­ζει τα ανα­γκαία μέτρα προ­στα­σί­ας και στή­ρι­ξης της οικο­γέ­νειας με τη λογι­κή του “κόστους- οφέ­λους”, και με κρι­τή­ριο το κέρ­δος των μονοπωλίων.

Για αυτό άλλω­στε όλες δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις απορ­ρί­πτουν τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για το δημο­γρα­φι­κό, οι οποί­ες έχουν στο επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές ανά­γκες των νέων στην εργα­σία, με στα­θε­ρό ωρά­ριο και αυξή­σεις μισθών, με βελ­τί­ω­ση των συν­θη­κών εργα­σί­ας και ζωής, με κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία της μητρό­τη­τας και κάλυ­ψη όλων των εξό­δων προ­γεν­νη­τι­κού ελέγ­χου, ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νης ανα­πα­ρα­γω­γής και τοκε­τού από το κρά­τος, με μέτρα στή­ρι­ξη της πολύ­τε­κνης και της μονο­γο­νεϊ­κής οικο­γέ­νειας. Αυτές είναι οι οικο­νο­μι­κές, κοι­νω­νι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να είναι πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρη η επι­λο­γή ενός νέου ζευ­γα­ριού, για το πότε και αν θα δημιουρ­γή­σει οικο­γέ­νεια, πόσα παι­διά θα κάνει, χωρίς να περιο­ρί­ζε­ται από οικο­νο­μι­κούς ή άλλους κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες» ανα­φέ­ρει ακό­μα η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και τονί­ζει καταλήγοντας:

«Πραγ­μα­τι­κή ασπί­δα προ­στα­σί­ας των νέων ζευ­γα­ριών είναι η πάλη για αυτές τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ».

«Αντιμετώπιση» του δημογραφικού, με το βλέμμα στραμμένο στην καπιταλιστική κερδοφορία που τσακίζει τις ζωές των ζευγαριών

Σε συνέ­δριο με θέμα «Δημο­γρα­φι­κό 2022 – Η μεγά­λη πρό­κλη­ση» μίλη­σε σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κ. Μητσο­τά­κης. Πέρα από το ανα­μά­ση­μα γνω­στών στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων, δυσοί­ω­νων προ­βλέ­ψε­ων και κλι­σέ φρά­σε­ων για την «ωρο­λο­για­κή βόμ­βα» του δημο­γρα­φι­κού προ­βλή­μα­τος, η ομι­λία ήταν απο­κα­λυ­πτι­κή για την αφε­τη­ρία από την οποία οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις αντι­με­τω­πί­ζουν ένα σοβα­ρό υπαρ­κτό πρό­βλη­μα, δηλα­δή ως απει­λή για την καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία, αλλά και για τις «λύσεις» που προτείνουν.

«Ο πρώ­τος και ο μεγα­λύ­τε­ρος κίν­δυ­νος είναι οικο­νο­μι­κός και κοι­νω­νι­κός. Είναι η μεί­ω­ση των οικο­νο­μι­κά ενερ­γών πολι­τών», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και μίλη­σε για «υπο­νό­μευ­ση της δυνα­τό­τη­τας του τόπου να παρά­γει ατο­μι­κό και δημό­σιο πλού­το», ενώ, όπως συμπλή­ρω­σε με νόη­μα, αυτός ο κίν­δυ­νος «εκδη­λώ­νε­ται σε μια συγκυ­ρία δύσκο­λη που ο πλα­νή­της ολό­κλη­ρος βρί­σκε­ται σε μεγά­λη αβε­βαιό­τη­τα σε μια παγκό­σμια, θα έλε­γα, αναταραχή».

Επα­νέ­λα­βε τις γνω­στές, ξεφτι­σμέ­νες πια φρά­σεις περί «brain drain» και «brain gain», εντο­πί­ζο­ντας μάλι­στα «ουσια­στι­κές ενδεί­ξεις ανα­στρο­φής αυτού του φαι­νο­μέ­νου», ενώ ισχυ­ρί­στη­κε πως «για να γίνει η χώρα μας ένας πιο δίκαιος και πιο ελκυ­στι­κός τόπος για να ζουν, να ευη­με­ρούν, να δημιουρ­γούν οικο­γέ­νειες, κυρί­ως οι νέοι άνθρω­ποι, δεν πρέ­πει να μας απα­σχο­λεί μόνο η οικο­νο­μι­κή διά­στα­ση της πολι­τι­κής». Κι αυτό την ώρα που η ακρί­βεια κατα­τρώ­ει το λαϊ­κό εισό­δη­μα και η αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση αφο­ρά το σύνο­λο της ζωής των νέων ανθρώπων…

Υπεν­θύ­μι­σε παρεμ­βά­σεις της κυβέρ­νη­σης που σε καμία περί­πτω­ση δεν μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν ουσια­στι­κά το πρό­βλη­μα, ενώ κάποιες από αυτές βρί­σκο­νται και σε αντι­δρα­στι­κή κατεύ­θυν­ση, όπως η επι­δό­τη­ση 120 μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων για τη δια­μόρ­φω­ση χώρων φύλα­ξης βρε­φών στους χώρους, κάτι που σίγου­ρα θα αξιο­ποι­ή­σουν ως ένα ακό­μα εργα­λείο για να ξεχει­λώ­νουν τα ωρά­ρια, όπως τους επι­τρέ­πουν οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι. Μίλη­σε, επί­σης, για το πρό­γραμ­μα «Ντα­ντά της γει­το­νιάς», που ξεκι­νά πιλο­τι­κά και υπο­κα­θι­στά την ανά­γκη δημό­σιας, δωρε­άν προ­σχο­λι­κής αγω­γής με το “παρ­κά­ρι­σμα” παι­διών στο σπίτι.

Η ανα­κοί­νω­ση που έκα­νε για επέ­κτα­ση του ωρα­ρί­ου των ολο­ή­με­ρων νηπια­γω­γεί­ων και δημο­τι­κών σχο­λεί­ων έως τις 6 το από­γευ­μα (όπως διευ­κρί­νι­σε αργό­τε­ρα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Ν. Κερα­μέ­ως, προς το παρόν θα επε­κτα­θεί το ωρά­ριο του 50% αυτών των σχο­λεί­ων μέχρι τις 5.30 μ.μ.), δεν συνο­δεύ­τη­κε από απα­ντή­σεις σχε­τι­κά με τις υπο­δο­μές και με τον αριθ­μό των εκπαι­δευ­τι­κών που θα πλαι­σιώ­σουν αυτό το εγχεί­ρη­μα, δημιουρ­γώ­ντας εύλο­γα πολ­λά ερωτήματα.

Ανα­κοί­νω­σε επί­σης νέα νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία, η οποία, όπως είπε, θα γίνει νόμος του κρά­τους μέχρι τα τέλη Ιου­λί­ου για τον «εκσυγ­χρο­νι­σμό του πλαι­σί­ου για την υπο­βοη­θού­με­νη ανα­πα­ρα­γω­γή», που θα προ­βλέ­πει, μετα­ξύ άλλων, την αύξη­ση του ορί­ου ηλι­κί­ας όσων επι­λέ­γουν αυτές τις δια­δι­κα­σί­ες στα 54 έτη, χωρίς, φυσι­κά, να αλλά­ζει τίπο­τα στο γεγο­νός ότι οι δυνα­τό­τη­τες αυτές που προ­σφέ­ρει η επι­στή­μη γίνο­νται πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους της Υγεί­ας και πανά­κρι­βο εμπόρευμα.

Όσον αφο­ρά το στε­γα­στι­κό πρό­βλη­μα των νέων, μίλη­σε και πάλι για «συμπρά­ξεις με τον ιδιω­τι­κό τομέα για την ανα­καί­νι­ση παλαιών κατοι­κιών» που «με ένα έξυ­πνο πλαί­σιο κινή­τρων θα μπο­ρού­σαν και να ανα­βαθ­μι­στούν ενερ­γεια­κά και να μπουν στην αγο­ρά ακινήτων».

Τέλος, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­φέρ­θη­κε «στην έντα­ξη στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία των νόμι­μων μετα­να­στών», αντι­με­τω­πί­ζο­ντάς τους ως «εργα­τι­κά χέρια», προ­φα­νώς φθη­νά, που μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν «τόσο στον πρω­το­γε­νή τομέα, όσο και στον κλά­δο των κατασκευών».

Μετά από όλα αυτά, απαί­τη­σε προ­κλη­τι­κά «παραί­τη­ση από κάθε κομ­μα­τι­κή οπτι­κή και τη συστρά­τευ­ση όλων των πολι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών δυνά­με­ων» στο ζήτη­μα του δημογραφικού…

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο