Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Χ. Αθανασίου

Σε σχό­λιό του με αφορ­μή τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του αντι­προ­έ­δρου της Βου­λής, Χ. Αθα­να­σί­ου, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φέ­ρει τα εξής: 

«Ο βου­λευ­τής της ΝΔ, Χ. Αθα­να­σί­ου, στην προ­σπά­θειά του να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, έφτα­σε στο σημείο να ταυ­τί­σει τις θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις βου­λευ­τών με την “εθνι­κή ασφά­λεια”, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τελι­κά ότι ο όρος “εθνι­κή ασφά­λεια” έχει γίνει ένα “λάστι­χο”, που χωρούν οι πάντες και τα πάντα, για να νομι­μο­ποιού­νται και να διευ­κο­λύ­νο­νται απα­ρά­δε­κτες πρα­κτι­κές παρα­κο­λου­θή­σε­ων και υποκλοπών».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο