Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα μετά το ΚΥΣΕΑ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την έκτα­κτη σύγκλη­ση του ΚΥΣΕΑ και τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ επα­νει­λημ­μέ­να έχει εκφρά­σει τις μεγά­λες του ανη­συ­χί­ες για τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή και την όξυν­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, τη στιγ­μή που η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλες πολι­τι­κές δυνά­μεις είτε καθη­σύ­χα­ζαν τον ελλη­νι­κό λαό μιλώ­ντας για “θετι­κή ατζέ­ντα” στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, είτε ενα­πό­θε­ταν το όλο ζήτη­μα στην παρέμ­βα­ση του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού παρά­γο­ντα. Ο ίδιος ο κ. Τσί­πρας, μόλις πριν λίγες μέρες, σε ένα ρεσι­τάλ ανευ­θυ­νό­τη­τας έκα­νε λόγο για “τζού­φιες γεω­τρή­σεις” της Τουρ­κί­ας. Αυτή η αντι­με­τώ­πι­ση των εξε­λί­ξε­ων οδή­γη­σε στη σημε­ρι­νή κατάσταση.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, ακο­λου­θεί την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εντάσ­σει τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και το Κυπρια­κό στο πλαί­σιο των σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή και των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών. Έχει απο­δει­χθεί ότι αυτή η πολι­τι­κή όχι μόνο δεν προ­στα­τεύ­ει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα, όχι μόνο τρο­φο­δο­τεί την προ­κλη­τι­κό­τη­τα της “συμ­μά­χου” Τουρ­κί­ας, αλλά και οδη­γεί τους λαούς σε περιπέτειες.

Το ΚΚΕ ζητά να υπάρ­χει επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση για τις εξε­λί­ξεις στην περιο­χή που επέ­βα­λαν την έκτα­κτη σύγκλη­ση του ΚΥΣΕΑ».

tsipras3

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο