Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Θ. Δαβάκη για τους Ρομά

“Η προ­σπά­θεια του βου­λευ­τή της ΝΔ, Θ. Δαβά­κη, να συμ­μα­ζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα ούτε ακυ­ρώ­νει τις ρατσι­στι­κού χαρα­κτή­ρα δηλώ­σεις του ούτε κυρί­ως μπο­ρεί να κρύ­ψει ότι η ανο­χή στο ρατσι­σμό και το φασι­σμό πηγά­ζει από τα ίδια τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος” επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για τις δηλώ­σεις του βουλευτή.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι μετά τις αντι­δρά­σεις ο βου­λευ­τής της ΝΔ προ­σπά­θη­σε με δήλω­σή του το Σάβ­βα­το το μεση­μέ­ρι να δικαιο­λο­γη­θεί και ζήτη­σε συγγνώμη.

Χρυ­σαυ­γί­τι­κο ρατσι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα βου­λευ­τή της ΝΔ: «Απα­γο­ρεύω στους γύφτους να με ψηφίζουν»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο