Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του State Department σχετικά με τα ελληνικά νησιά

Σε σχό­λιό του, σχε­τι­κά με τις δηλώ­σεις του εκπρο­σώ­που του State Department ‑ο οποί­ος απέ­φυ­γε να χαρα­κτη­ρί­σει ελλη­νι­κά τα νησιά που αμφι­σβη­τεί η Τουρ­κία- το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση απο­θε­ώ­νει με κάθε ευκαι­ρία τους “ισχυ­ρούς συμ­μά­χους” των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως δήθεν “ασπί­δα προ­στα­σί­ας” ένα­ντι της επι­θε­τι­κό­τη­τας της τουρ­κι­κής άρχου­σας τάξης, έρχο­νται οι δηλώ­σεις του εκπρο­σώ­που του State Department, με τη γνω­στή στά­ση “Πόντιου Πιλά­του”, με την προ­τρο­πή “βρεί­τε τα για το καλό του ΝΑΤΟ”, ακό­μη και με την αφω­νία του για το ζήτη­μα της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας των νησιών, να δια­ψεύ­σουν τον εφη­συ­χα­σμό που καλ­λιερ­γούν στον λαό η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα του “ευρω­α­τλα­ντι­σμού”».

State Department: Απέφυγε να χαρακτηρίσει ελληνικά τα νησιά που αμφισβητεί η Τουρκία

Απο­κα­λυ­πτι­κή ως προς τη στά­ση των ΗΠΑ απέ­να­ντι στις τουρ­κι­κές αιτιά­σεις επί της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας σε νησιά του Αιγαί­ου είναι η χθε­σι­νή ενη­μέ­ρω­ση του εκπρο­σώ­που Τύπου του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Νεντ Πράις .

Σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση απέ­φυ­γε να απα­ντή­σει εάν τα νησιά του Αιγαί­ου τα οποία διεκ­δι­κεί η Τουρ­κία, είναι ελληνικά!!!

Σε μια ακό­μη από­δει­ξη ότι η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα και η αμφι­σβή­τη­ση της ελλη­νι­κής κυριαρ­χί­ας στο Αιγαίο στη­ρί­ζε­ται και από τη στά­ση των ΗΠΑ, ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών αν και ρωτή­θη­κε τρεις φορές για το θέμα της κυριαρ­χί­ας των ελλη­νι­κών νησιών, και τις τρεις φορές απέ­φυ­γε να απα­ντή­σει για την κυριαρ­χία και καλού­σε Ελλά­δα και Τουρ­κία να «τα βρουν» μέσω δια­λό­γου και να μην προ­κα­λούν εντά­σεις στο ΝΑΤΟ…

Ολό­κλη­ρος ο διάλογος:

Δημο­σιο­γρά­φος: Η Ελλά­δα, πρό­σφα­τα ανέ­πτυ­ξε δεκά­δες τεθω­ρα­κι­σμέ­να οχή­μα­τα και άρμα­τα στα νησιά με απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νο status, κοντά στην ηπει­ρω­τι­κή Τουρ­κία. Σας ανη­συ­χεί ή όχι ότι οι εντά­σεις που προ­κα­λού­νται από την Ελλά­δα κλιμακώνονται;

Νεντ Πράις: Η βασι­κή μας έγνοια είναι ότι την ώρα που η Ρωσία έχει και πάλι εισβά­λει σε ένα ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος και η δια­τλα­ντι­κή και παγκό­σμια κοι­νό­τη­τα στέ­κε­ται στο πλευ­ρό του λαού της Ουκρα­νί­ας, δεν είναι η ώρα για δηλώ­σεις ή πρά­ξεις που θα δημιουρ­γή­σουν εντά­σεις μετα­ξύ των συμ­μά­χων του ΝΑΤΟ. Συνε­χί­ζου­με να ενθαρ­ρύ­νου­με τους ΝΑΤΟι­κούς συμ­μά­χους μας να συνερ­γα­στούν και να δια­τη­ρή­σουν την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην περιο­χή και να επι­λύ­σουν τις όποιες δια­φο­ρές, μπο­ρεί να έχουν, διπλωματικά.

Δημο­σιο­γρά­φος: Πάνω σε αυτό, μπο­ρεί­τε να μας πεί­τε εάν αυτά τα νησιά είναι — εάν ανή­κουν στην Ελλά­δα ή στην Τουρκία;

Νεντ Πράις: Το ξανα­λέω: Ενθαρ­ρύ­νου­με τους ΝΑΤΟι­κούς μας συμ­μά­χους να επι­λύ­σουν οποιεσ­δή­πο­τε δια­φο­ρές που μπο­ρεί να έχουν διπλωματικά.

Δημο­σιο­γρά­φος: Ποια είναι η θέση των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα;

Νέντ Πράις: Θεω­ρού­με ότι πρέ­πει να μεί­νου­με επι­κε­ντρω­μέ­νοι σε αυτό που απο­τε­λεί συλ­λο­γι­κή απει­λή για όλους μας και αυτή είναι η επί­θε­ση της Ρωσί­ας.. (δια­βά­στε εδώ τον διά­λο­γο στα αγγλικά).

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο