Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις δηλώσεις Τσίπρα στις ΗΠΑ: «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας»

Ανα­φο­ρι­κά με την ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού Αλ. Τσί­πρα στις ΗΠΑ, αλλά και την συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε στην εφη­με­ρί­δα «Wall Steet Journal», το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ έκα­νε τα εξής σχόλια:

«Ο κ. Τσί­πρας έχει κάθε λόγο να καμα­ρώ­νει για τα εύση­μα που παίρ­νει από τις ΗΠΑ, αφού ο ίδιος και η κυβέρ­νη­σή του προ­ω­θούν, με απί­στευ­τη προ­σή­λω­ση και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς τους στην περιο­χή μας. Τόσο πολύ, που και οι ίδιοι οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κοί σύμ­μα­χοί του ανα­ρω­τιού­νται πού θα βρουν καλύτερο!

Εκτός των άλλων είναι και καλός “πλα­σιέ”, όταν βγαί­νει στη γύρα για επεν­δυ­τές, δια­φη­μί­ζο­ντας τις “ευκαι­ρί­ες” ‑ουσια­στι­κά την εργα­σια­κή ζού­γκλα- που έχει συν­δια­μορ­φώ­σει με ΝΔ — ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας».

Για την συνέ­ντευ­ξη του πρω­θυ­πουρ­γού στην «Wall Steet Journal», το ΚΚΕ σημειώνει:

«Όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις είχαν ευρω­α­τλα­ντι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, όμως τέτοιους ύμνους στον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό παρά­γο­ντα, σαν κι αυτούς του κ. Τσί­πρα, είχα­με πολύ και­ρό ν’ ακού­σου­με. Το μόνο που δεν έχει πει ακό­μη ο κ. Τσί­πρας είναι κάτι παρό­μοιο μ’ αυτό που είπε ο Π. Κανελ­λό­που­λος στον Αμε­ρι­κα­νό Βαν Φλιτ: “Στρα­τη­γέ μου, ιδού ο στρα­τός σας”.

Όλα αυτά απο­τε­λούν μια ακό­μη από­δει­ξη για τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο που έχει ανα­λά­βει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ στην προ­ώ­θη­ση των ‑επι­κίν­δυ­νων για τους λαούς- αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών, για χάρη του κεφα­λαί­ου, που επι­διώ­κει ανα­βάθ­μι­ση κερ­δών και ρόλου στην ευρύ­τε­ρη περιοχή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο