Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις ελλείψεις σε φάρμακα

«Οι προ­τά­σεις τόσο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των, δεν αμφι­σβη­τούν στο ελά­χι­στο την προ­φα­νή και βασι­κή αιτία του προ­βλή­μα­τος, που είναι το φάρ­μα­κο-εμπό­ρευ­μα και η ”ελεύ­θε­ρη” αγο­ρά της ΕΕ, που όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα έχουν ως ”ευαγ­γέ­λιο”» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για τις ελλεί­ψεις σε φάρ­μα­κα και τις προ­τά­σεις των κομμάτων

«Εδώ και τώρα να απα­γο­ρευ­τούν όλες οι ”παράλ­λη­λες εξα­γω­γές” φαρ­μά­κων, να μην τολ­μή­σουν να προ­χω­ρή­σουν σε νέα αύξη­ση τιμών στο όνο­μα της επάρ­κειας. Δωρε­άν φάρ­μα­κο για τον λαό, για κάθε ασθε­νή, την ώρα που το χρειά­ζε­ται, σημαί­νει σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή που όλα τα υπο­τάσ­σει στις ανά­γκες της αγο­ράς, ακό­μα και την υγεία και τα φάρ­μα­κα» τονί­ζει κατα­λή­γο­ντας το σχό­λιο του ΚΚΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο