Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις κυνικές δηλώσεις Πέτσα

«Αντί η κυβέρ­νη­ση να πάρει ουσια­στι­κά μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, καλεί τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να ξανα-πλη­ρώ­σουν για να ξανα-μετα­τρέ­ψουν τη θέρ­μαν­ση των σπι­τιών τους από φυσι­κό αέριο σε πετρέ­λαιο. Και όλα αυτά στο όνο­μα της προ­σαρ­μο­γής που “όποιος δεν την ακο­λου­θή­σει, πεθαίνει”.

Πρό­κει­ται για μνη­μείο κυνι­σμού και “κοι­νω­νι­κού δαρ­βι­νι­σμού” που, αν κάτι απο­δει­κνύ­ει, είναι την ανά­γκη να “πεθά­νουν” πολι­τι­κά όσοι υπη­ρε­τούν τέτοιες πολι­τι­κές και τέτοιες από­ψεις» τονί­ζει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του «για τις κυνι­κές και προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις του Ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών, Στ. Πέτσα».

«Κύριοι της κυβέρ­νη­σης, να πλη­ρώ­σε­τε εσείς τα έξο­δα για τις όποιες αλλα­γές στους λέβη­τες!» υπο­γραμ­μί­ζει κατα­λή­γο­ντας στο σχό­λιό του, το ΚΚΕ.

Πέτσας: «Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει»

«Όποιος δεν προ­σαρ­μό­ζε­ται πεθαί­νει»: Με αυτή τη δήλω­ση — μνη­μείο κυνι­σμού, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Στ. Πέτσας, δικαιο­λό­γη­σε την πολι­τι­κή που έχει κατα­δι­κά­σει σε ενερ­γεια­κή φτώ­χεια το λαό.

Κατά την διάρ­κεια της εμφά­νι­σης του σε πρω­ι­νή εκπο­μπή του ΑΝΤ1, του επι­ση­μάν­θη­κε πως εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά δαπά­νη­σαν πολ­λά χρή­μα­τα τα προη­γού­με­να χρό­νια για να αλλά­ξουν τους καυ­στή­ρες τους σε φυσι­κό αέριο και τώρα τους ζητά­νε να τους ξανα­με­τα­τρέ­ψουν σε πετρέ­λαιο. Αντί να απο­λο­γη­θεί που στα πλαί­σια της στρα­τη­γι­κής της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» επι­λέ­χθη­κε το φυσι­κό αέριο ως βασι­κό καύ­σι­μο στο ενερ­γεια­κό μείγ­μα και τώρα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά δεν γνω­ρί­ζουν πως θα βγά­λουν το χει­μώ­να, αντί έστω να ψελ­λί­σει μια δικαιο­λο­γία, δήλω­σε πως «είναι λαϊ­κι­σμός όταν αρνού­μα­στε να δού­με την πραγματικότητα».

«Έχει αυξη­θεί 1.200% η τιμή του φυσι­κού αερί­ου», είπε ο Στ. Πέτσας. «Το βασι­κό ζητού­με­νο σε αυτές τις περι­πτώ­σεις είναι να δεί­χνου­με προ­σαρ­μο­γή. Όποιος αρνεί­ται να προ­σαρ­μο­στεί, δυστυ­χώς πεθαί­νει», πρό­σθε­σε, σε μια δήλω­ση που ανα­πα­ρά­γει λογι­κές «κοι­νω­νι­κού δαρβινισμού».

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο