Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της Novartis

Σε σχό­λιο για τον εξω­δι­κα­στι­κό συμ­βι­βα­σμό της «Novartis» στις ΗΠΑ το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Τέτοιου είδους εξω­δι­κα­στι­κοί συμ­βι­βα­σμοί απο­τε­λούν στην ουσία «deal» μετα­ξύ κρα­τών και μεγά­λων εται­ρειών. Ούτε απο­τυ­πώ­νουν την αλή­θεια ούτε πολύ περισ­σό­τε­ρο απο­δει­κνύ­ουν την έκτα­ση και τους πραγ­μα­τι­κούς υπεύ­θυ­νους των σκανδάλων.

Απ’ αυτή την άπο­ψη η προ­σπά­θεια της ΝΔ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ να εμφα­νι­στούν δικαιω­μέ­νοι απ’ αυτήν την εξέ­λι­ξη υπη­ρε­τεί το γνω­στό απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κό δικομ­μα­τι­κό καβγά και τη συγκά­λυ­ψη της μπό­χας που ανα­δύ­ουν τα πάρε — δώσε με μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες που όλες οι κυβερ­νή­σεις είχαν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο