Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο της ΚΝΕ για τον προπηλακισμό του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τον προ­πη­λα­κι­σμό του πρύ­τα­νη της ΑΣΟΕΕ, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Τα γεγο­νό­τα στην ΑΣΟΕΕ, με τον προ­πη­λα­κι­σμό του πρύ­τα­νη, το μόνο που επι­βε­βαιώ­νουν είναι τον προ­βο­κα­τό­ρι­κο ρόλο ομά­δων που δεν έχουν καμία σχέ­ση με τους φοι­τη­τές, τους συλ­λό­γους και τους αγώ­νες τους και λει­τουρ­γούν ως οι καλύ­τε­ροι χορη­γοί της έντα­σης της κατα­στο­λής, της συκο­φα­ντί­ας και της επί­θε­σης της κυβέρ­νη­σης ενα­ντί­ον του λαού και της νεολαίας.

Η προ­σπά­θεια που γίνε­ται από χθες να εμφα­νι­στούν δικαιω­μέ­να για την πολι­τι­κή τους κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, που έχουν πρω­το­στα­τή­σει στα αντι­λαϊ­κά μέτρα και την κατα­στο­λή, απο­δει­κνύ­ει σε ποια­νού μύλο ρίχνουν νερό αυτές οι ομά­δες και αυτές οι ενέργειες.

Όχι τυχαία, τα απα­ρά­δε­κτα αυτά γεγο­νό­τα πραγ­μα­το­ποιού­νται λίγο πριν τον εορ­τα­σμό του Πολυ­τε­χνεί­ου, την οργά­νω­ση νέων αγώ­νων ενά­ντια στα αντερ­γα­τι­κά μέτρα της κυβέρνησης.

Οι φοι­τη­τές, σύσ­σω­μος ο λαός και το κίνη­μά του, να απο­μο­νώ­σουν αυτές τις θρα­σύ­δει­λες ομά­δες, να στα­θούν εμπό­διο και να ακυ­ρώ­σουν τους σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης για έντα­ση της κατα­στο­λής και περιο­ρι­σμό των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, μέσα στους οποί­ους εντάσ­σε­ται και η αξιο­ποί­η­ση τέτοιων ενεργειών.

Η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση θα δοθεί με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή στον αγώ­να για ζωή με δικαιώ­μα­τα, που γίνο­νται πρά­ξη η αλλη­λεγ­γύη, η συλ­λο­γι­κό­τη­τα, τα όνει­ρα και οι ανά­γκες της νέας γενιάς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο