Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για το έγκλημα των Τεμπών

«Το ΚΚΕ έχει κατα­θέ­σει στη Βου­λή και έχει δώσει στη δημο­σιό­τη­τα ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πόρι­σμα για το έγκλη­μα των Τεμπών και για την από­δο­ση πολι­τι­κών, αλλά και ποι­νι­κών ευθυ­νών σε πρώ­ην υπουρ­γούς. Απ’ αυτή την άπο­ψη στη­ρί­ζει πρω­το­βου­λί­ες που μπο­ρούν να συμ­βάλ­λουν σε αυτή την κατεύ­θυν­ση» ανα­φέ­ρει σε σχό­λιό του, το ΚΚΕ.

«Γνω­ρί­ζου­με, ωστό­σο, ότι “σύμ­μα­χος” της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι ο νόμος της “συγκά­λυ­ψης” και της “ατι­μω­ρη­σί­ας” ‑ο νόμος “περί ευθύ­νης υπουρ­γών”- που ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνή­θη­καν να καταρ­γή­σουν στην τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­τά­σεις του ΚΚΕ» προ­σθέ­τει το σχό­λιο του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Σε κάθε περί­πτω­ση ο λαϊ­κός παρά­γο­ντας είναι αυτός που μπο­ρεί να απο­κρού­σει τις προ­σπά­θειες συγκά­λυ­ψης και να εγγυ­η­θεί ότι αυτό το έγκλη­μα δεν θα ξεχα­στεί, δεν θα παραγραφεί».

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο