Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για το επίδομα βενζίνης: «ανέκδοτο της εβδομάδας»

Για μέτρα — κοροϊ­δία και για ανέκ­δο­το της εβδο­μά­δας κάνει λόγο το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε σχό­λιο για την ακρί­βεια στην Ενέρ­γεια και τα καύ­σι­μα και τα μέτρα της κυβέρνησης.

Σημειώ­νει:

«Ο κυβερ­νη­τι­κός ισχυ­ρι­σμός ότι η επι­δό­τη­ση καυ­σί­μων, μέσω του Fuel Pass, μπο­ρεί να ανα­κου­φί­σει τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά από την ακρί­βεια, θα μπο­ρού­σε να απο­τε­λεί το ανέκ­δο­το της εβδομάδας.

Αντί για μέτρα — κοροϊ­δία απαι­τεί­ται εδώ και τώρα: Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και των Ειδι­κών Φόρων σε καύ­σι­μα και άλλα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, υπο­γρα­φή Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης με κατώ­τε­ρο μισθό τα 825 ευρώ, αλλά και κλα­δι­κών και επι­χει­ρη­σια­κών συμ­βά­σε­ων με αυξή­σεις μεγα­λύ­τε­ρες του πλη­θω­ρι­σμού, ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, αγρό­τες και ανέργους.»

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο