Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για το μισογυνισμό Παπανώτα

«Εγώ δεν βλέ­πω να έχει πρό­βλη­μα η γυναί­κα στην Ελλά­δα και γενι­κά στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση κανέ­να. Εκτός αν θέλει να έχει… Δηλα­δή αν πάρει έναν σατρά­πη που την κακο­ποιεί και δεν μιλά­ει και κάθε­ται και το ανέ­χε­ται είναι πρό­βλη­μά της. Στις δου­λειές τις βλέ­πω να είναι μία χαρά, μία χαρά τις αντι­με­τω­πί­ζου­νε, μία χαρά έχουν μισθούς. Ακού­σα μία γυναί­κα να λέει “οι γυναί­κες πλη­ρώ­νο­νται λιγό­τε­ρο”. Εσύ βλέ­πεις στην τηλε­ό­ρα­ση οι γυναί­κες να πλη­ρώ­νο­νται λιγό­τε­ρο; Όχι. Περισ­σό­τε­ρο μάλλον…».

Αυτά τα εντε­λώς απα­ρά­δε­κτα λόγια, που απο­τε­λούν μνη­μείο μισο­γυ­νι­σμού, εξό­φθαλ­μη προ­σπά­θεια αθώ­ω­σης των περι­στα­τι­κών κακο­ποί­η­σης των γυναι­κών και ξέπλυ­μα της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ ειπώ­θη­καν από τον Δημή­τρη Παπα­νώ­τα στις 7 Μάρτη.

Για την …ιστο­ρία να θυμί­σου­με ότι ο κ. Παπα­νώ­τας δεν ανή­κει σε κάποιο από τα ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα, αλλά είναι υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής με τον ΣΥΡΙΖΑ, που τάχα κόπτε­ται για τα δικαιώματα…

Το καλύτερο πλυντήριο της αντιδραστικής πολιτικής της ΕΕ

H Βικτω­ρία Κού­τση, υπο­ψή­φια ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ έκα­νε την εξής δήλω­ση για αυτές τις απα­ρά­δε­κτες δηλώσεις:

«Μόνο ως μνη­μείο μισο­γυ­νι­σμού μπο­ρούν να χαρα­κτη­ρι­στούν οι δηλώ­σεις του υπο­ψή­φιου ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημή­τρη Παπα­νώ­τα, για τις γυναί­κες και τα δικαιώ­μα­τά τους.

Ο κ. Παπα­νώ­τας ”δεν βλέ­πει” να αντι­με­τω­πί­ζουν ”κανέ­να πρό­βλη­μα” οι γυναί­κες ”στις δου­λειές” στην Ελλά­δα και την ΕΕ.

Απ’ ό,τι φαί­νε­ται, ορι­σμέ­νοι βλέ­πουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μέσα από τον παρα­μορ­φω­τι­κό φακό του lifestyle και των celebrities που βρί­σκο­νται στα ψηφο­δέλ­τια των άλλων κομ­μά­των και όχι της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που βιώ­νουν οι γυναί­κες της αλη­θι­νής ζωής.

Αυτές οι γυναί­κες παλεύ­ουν καθη­με­ρι­νά να τα βγά­λουν πέρα μέσα στην εργα­σια­κή ζού­γκλα, τη ζωή- λάστι­χο, τους μισθούς πεί­νας, που τις έχει κατα­δι­κά­σει η πολι­τι­κή ΕΕ- κυβερ­νή­σε­ων. Σηκώ­νουν στις πλά­τες τους τα βάρη της φρο­ντί­δας της οικο­γέ­νειας, για­τί η μητρό­τη­τα λογα­ριά­ζε­ται ως κόστος για το κρά­τος. Περ­νά­νε έναν γολ­γο­θά, χωρίς καμία κρα­τι­κή στή­ρι­ξη, για να κατα­φέ­ρουν να ξεφύ­γουν από μια κακο­ποι­η­τι­κή σχέ­ση για­τί ΕΕ και κυβερ­νή­σεις βάζουν τιμο­κα­τά­λο­γο ακό­μα και στα ανα­γκαία στα μέτρα προ­στα­σί­ας τους από την πολύ­μορ­φη βία.

Οι απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του κ. Παπα­νώ­τα είναι τελι­κά το καλύ­τε­ρο πλυ­ντή­ριο της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ, που και υπη­ρε­τεί, έχει ψηφί­σει και έχει εφαρ­μό­σει το κόμ­μα του, όπως και η ΝΔ, τσα­κί­ζο­ντας τις ανά­γκες των γυναι­κών. Γι’ αυτό φαί­νε­ται, ο συγκε­κρι­μέ­νος υπο­ψή­φιος έφτα­σε στο απα­ρά­δε­κτο σημείο να ξεπλέ­νει ακό­μα και τους δρά­στες- ”τέρα­τα” και το σύστη­μα που τους γεν­νά, κατη­γο­ρώ­ντας τις ίδιες τις γυναί­κες ότι ”ανέ­χο­νται” την κακο­ποί­η­σή τους!

Οι γυναί­κες αγω­νί­στριες της ζωής, που βιώ­νουν στο πετσί τους τις πολύ­μορ­φες δια­κρί­σεις σε κάθε πλευ­ρά της ζωής τους, έχουν κάθε λόγο να στεί­λουν ηχη­ρό μήνυ­μα κατα­δί­κης της πολι­τι­κής της ΕΕ και όλων των κομ­μά­των και εκπρο­σώ­πων τους που πίνουν νερό στο όνο­μά της. Με την απο­φα­σι­στι­κή θέλη­ση και στά­ση τους, να ισχυ­ρο­ποι­ή­σουν το ΚΚΕ και να συμπο­ρευ­τούν μαζί του στις κάλ­πες των Ευρω­ε­κλο­γών και στο δρό­μο του αγώ­να για την γυναι­κεία χει­ρα­φέ­τη­ση και ισοτιμία».

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο