Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για το νέο σχέδιο Ποινικού Κώδικα: αντικειμενικά ευνοεί την υπόδικη ηγεσία της Χρυσής Αυγής

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το νέο σχέ­διο Ποι­νι­κού Κώδι­κα αναφέρει:

«Η ανα­θε­ώ­ρη­ση του αρ. 187 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, που προ­ω­θεί­ται με το νέο σχέ­διο και προ­βλέ­πει μειω­μέ­νο πλαί­σιο ποι­νής για τη διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, αντι­κει­με­νι­κά ευνο­εί την υπό­δι­κη ηγε­σία της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής. Αυτή η εξέ­λι­ξη έρχε­ται να προ­στε­θεί στη μέχρι τώρα μεγά­λη καθυ­στέ­ρη­ση της σχε­τι­κής δίκης για την οποία έχει ευθύ­νη η κυβέρνηση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο