Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για το σύστημα ηλεκτροδότησης

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για την ορια­κή λει­τουρ­γία του συστή­μα­τος ηλεκτροδότησης:

«Η ορια­κή λει­τουρ­γία του συστή­μα­τος ηλε­κτρο­δό­τη­σης, με τις δια­κο­πές ρεύ­μα­τος εν μέσω καύ­σω­να, τα πανά­κρι­βα τιμο­λό­για και τον κίν­δυ­νο ενός γενι­κευ­μέ­νου μπλακ άουτ, απο­κα­λύ­πτει τον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας και τον σχε­δια­σμό με βάση τις ΑΠΕ, που ακο­λού­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ για τη λεγό­με­νη πρά­σι­νη ανάπτυξη.

Για να κρύ­ψει αυτή την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επι­στρα­τεύ­ει και εδώ την “ατο­μι­κή ευθύ­νη” του λαού για περιο­ρι­σμέ­νη κατα­νά­λω­ση, ενώ ακό­μη και οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος φορ­τώ­νο­νται στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, αφού οι μεγά­λες ενερ­γο­βό­ρες ξενο­δο­χεια­κές και άλλες μονά­δες δου­λεύ­ουν “στο φουλ”.

Εδώ και τώρα να στα­μα­τή­σουν οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος και να παρ­θούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για να μη μεί­νει κανέ­να σπί­τι χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύμα».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο