Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για το φιάσκο της τηλεκπαίδευσης

«Το σημε­ρι­νό φιά­σκο στη λει­τουρ­γία της τηλεκ­παί­δευ­σης στα γυμνά­σια και τα λύκεια της χώρας μας αφή­νει έκθε­τους την κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Η εξέ­λι­ξη αυτή “δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία”. Ήδη από την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα το Πανελ­λή­νιο Σχο­λι­κό Δίκτυο έστει­λε μήνυ­μα στα σχο­λεία για να ενη­με­ρώ­σει για τις περιο­ρι­σμέ­νες δυνα­τό­τη­τες λει­τουρ­γί­ας της πλατ­φόρ­μας σύγ­χρο­νης τηλεκ­παί­δευ­σης. Άρα, η κυβέρ­νη­ση ήξε­ρε το πρό­βλη­μα, αλλά δεν έκα­νε τίπο­τα! Κατά τ’ άλλα έφται­γαν οι αγώ­νες των μαθη­τών… », επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ, σε σχό­λιό του, «για την πρώ­τη μέρα έναρ­ξης της τηλεκ­παί­δευ­σης σε γυμνά­σια και λύκεια».

«Να αφή­σει, λοι­πόν, το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για τις χαμέ­νες ώρες μαθη­μά­των και τους πανη­γυ­ρι­σμούς ότι “όλα βαί­νουν καλώς” και να φρο­ντί­σει να λύσει άμε­σα το πρό­βλη­μα. Εδώ και τώρα να πάρει μέτρα για:

- Την ανα­βάθ­μι­ση του Πανελ­λή­νιου Σχο­λι­κού Δικτύ­ου, για να μπο­ρούν με ουσια­στι­κούς όρους να συμ­με­τέ­χουν όλοι οι μαθη­τές στην εκπαι­δευ­τι­κή διαδικασία.

- Την παρο­χή δωρε­άν ηλε­κτρο­νι­κών μέσων (tablet, laptop, σύν­δε­ση γρή­γο­ρου internet) για την τηλεκ­παί­δευ­ση, με ευθύ­νη του κρά­τους, μέσω των σχο­λεί­ων στους μαθητές.

- Να μη γίνει καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος και internet σε σπί­τια λαϊ­κών οικο­γε­νειών, που θα στε­ρεί τη συμ­με­το­χή στην εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία. Να μην κατα­γρα­φεί ούτε μια απου­σία στους μαθη­τές που δεν έχουν τα μέσα να συμ­με­τέ­χουν στην τηλεκ­παί­δευ­ση», κατα­λή­γει το σχό­λιο του ΚΚΕ.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελ­λαρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο