Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ με αφορμή την αντιπαράθεση για τις δηλώσεις Κοντονή

Σε σχό­λιο για την αντι­πα­ρά­θε­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ με αφορ­μή τις δηλώ­σεις του Σταύ­ρου Κοντο­νή το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχολίασε:

«Η πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση γύρω από τις δηλώ­σεις Κοντο­νή δεν πρέ­πει να λει­τουρ­γή­σει ως ένα ακό­μη “πλυ­ντή­ριο” για την ανο­χή που υπήρ­ξε από το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα στη Χρυ­σή Αυγή.

Ο κ. Κοντο­νής επι­βε­βαί­ω­σε αυτό που από την πρώ­τη στιγ­μή είχε επι­ση­μά­νει το ΚΚΕ, ότι δηλα­δή η αλλα­γή του Ποι­νι­κού Κώδι­κα από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ‑τόσο ως προς το προ­βλε­πό­με­νο πλαί­σιο ποι­νής για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, όσο και ως προς το ζήτη­μα της στέ­ρη­σης των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των- δημιουρ­γού­σε προ­ϋ­πο­θέ­σεις για ευνοϊ­κό­τε­ρη ποι­νι­κή αντι­με­τώ­πι­ση της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της ΧΑ.

Μάλι­στα, το αρχι­κό σχέ­διο του Ποι­νι­κού Κώδι­κα ήταν ακό­μη χει­ρό­τε­ρο και μετριά­στη­κε κάτω από τις σφο­δρές αντι­δρά­σεις που υπήρ­ξαν εκεί­νη την περίοδο.

Φυσι­κά, αυτός ο Ποι­νι­κός Κώδι­κας “υιο­θε­τή­θη­κε” στη συνέ­χεια και από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, γεγο­νός που μπο­ρεί να μην είχε άμε­ση νομι­κή συνέ­πεια για την υπό­θε­ση της ΧΑ, είχε όμως τη δική της πολι­τι­κή σημασία.

Αρκε­τά, λοι­πόν, με την υπο­κρι­σία και τον όψι­μο “αντι­φα­σι­σμό” ορι­σμέ­νων. Δεν φτά­νει που ως κυβερ­νή­σεις ευθύ­νο­νται για την καθυ­στέ­ρη­ση της δίκης, δίνο­ντας ‑εκτός των άλλων- πάτη­μα στους χρυ­σαυ­γί­τες εγκλη­μα­τί­ες προ­κλη­τι­κά να ζητά­νε, μέσα από νομι­κά τερ­τί­πια, ελα­φρυ­ντι­κά, τώρα προ­σπα­θούν να “ξεπλυ­θούν” και για τις αλλα­γές που ουσια­στι­κά από κοι­νού προ­ώ­θη­σαν στον Ποι­νι­κό Κώδικα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο