Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του KKE για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Σε σχό­λιο του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Το πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της ΝΔ, είναι πλή­ρως ενταγ­μέ­νο στις “μνη­μο­νια­κές” και “μετα­μνη­μο­νια­κές” δεσμεύ­σεις των “ματω­μέ­νων” πλε­ο­να­σμά­των και της αυστη­ρής επο­πτεί­ας. Γι’ αυτόν το λόγο και στο πρό­γραμ­μά του περι­λαμ­βά­νο­νται είτε ανέ­ξο­δες υπο­σχέ­σεις προς το λαό είτε μέτρα που ήδη είχε εξαγ­γεί­λει τα προη­γού­με­να χρό­νια και ποτέ δεν υλο­ποί­η­σε, όπως η απορ­ρό­φη­ση όλων των παι­διών σε βρε­φο­νη­πια­κούς σταθμούς.

Οι δε αορι­στο­λο­γί­ες για “πολ­λές και καλές δου­λειές”, για τις οποί­ες μιλά­ει με τα ίδια σχε­δόν λόγια και η ΝΔ, στό­χο έχουν να συγκα­λύ­ψουν τη ζού­γκλα των ελα­στι­κών εργα­σια­κών σχέ­σε­ων που μαζί δια­μόρ­φω­σαν. Ακό­μη και η αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού στα 751 ευρώ παρα­πέ­μπε­ται για το μέλ­λον, ενώ εργα­ζό­με­νοι σε πολ­λές επι­χει­ρή­σεις περι­μέ­νουν ακό­μα να δουν την προη­γού­με­νη αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, που θεσμο­θε­τή­θη­κε στα χαρ­τιά και δεν υλο­ποιεί­ται στην πράξη.

Το πιο σημα­ντι­κό είναι ότι το σχέ­διο του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και των άλλων κομ­μά­των έχει έναν καθο­ρι­στι­κό κοι­νό παρα­νο­μα­στή: Στή­ρι­ξη των λίγων του μεγά­λου κεφα­λαί­ου με πρό­σθε­τα προ­νό­μια και φορο­α­παλ­λα­γές και με την ψεύ­τι­κη ελπί­δα προς το λαό ότι κάτι μπο­ρεί να περισ­σέ­ψει και για εκείνον».

 

Και νέες φρούδες ελπίδες …τετραετίας

Να κρύ­ψει τα αντι­λαϊ­κά πεπραγ­μέ­να της κυβέρ­νη­σής του και τις δεσμεύ­σεις για «ματω­μέ­να» πλε­ο­νά­σμα­τα, που απο­τε­λούν και το πραγ­μα­τι­κό πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ, προ­σπά­θη­σε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας, από την εκδή­λω­ση στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής για την παρου­σί­α­ση του προ­γράμ­μα­τος ενό­ψει των εθνι­κών εκλογών.

Κατέ­φυ­γε για μια ακό­μα φορά σε ψεύ­τι­κη αυτο­κρι­τι­κή, για να υπο­στη­ρί­ξει ότι ως κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ «πικρά­να­με κάποιους και κάποιους δυσα­ρε­στή­σα­με», ανα­φε­ρό­με­νος στην απο­κα­λού­με­νη «μεσαία τάξη», για να υπο­στη­ρί­ξει ότι ανα­γκα­στι­κά χτυ­πή­θη­κε για να στη­ρι­χθούν οι αδύ­να­μοι, προ­κει­μέ­νου «να μην μεί­νει κανείς πίσω». Είναι ψεύ­τι­κη η αυτο­κρι­τι­κή, διό­τι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη φορο­ε­πι­δρο­μή σε εισο­δή­μα­τα των 10.000 και 12.000 ευρώ που τα εμφα­νί­ζει σαν «μεσαία τάξη», χτύ­πη­σε και τους αδύ­να­μους, όπως π.χ. με την κατάρ­γη­ση του ΕΚΑΣ που δινό­ταν στους πιο φτω­χούς συνταξιούχους.

Αφού προ­σπά­θη­σε να κρύ­ψει πως η κυβέρ­νη­σή του «μάτω­σε» το λαό, επι­χεί­ρη­σε στη συνέ­χεια να μοι­ρά­σει νέες φρού­δες ελπί­δες με ορί­ζο­ντα τετρα­ε­τί­ας, όταν η πρό­σφα­τη έκθε­ση «ενι­σχυ­μέ­νης επο­πτεί­ας» της Κομι­σιόν απο­κά­λυ­ψε ποιο είναι το πραγ­μα­τι­κό κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα της επό­με­νης κυβέρ­νη­σης στην Ελλά­δα, με σει­ρά δεσμεύ­σε­ων που προ­κύ­πτουν από τους σε ισχύ μνη­μο­νια­κούς νόμους, τα «ματω­μέ­να» πλε­ο­νά­σμα­τα έως το 2060 και τους πλειστηριασμούς.

Ο λαός «ήρθε η ώρα να ζήσει καλύ­τε­ρα», ισχυ­ρί­στη­κε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας και …έτα­ξε «500.000 νέες θέσεις ποιο­τι­κής εργα­σί­ας» και σε βάθος τετρα­ε­τί­ας αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, με βάση το μνη­μο­νια­κό νόμο Βρού­τση που έκα­νε ιδιο­κτη­σία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρί­ως όμως, ο Αλ. Τσί­πρας ήθε­λε να ξεκα­θα­ρί­σει πως το κόμ­μα του είναι προ­ση­λω­μέ­νο στις ανά­γκες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, λέγο­ντας ότι η χώρα χρειά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρες άμε­σες ξένες επεν­δύ­σεις και στο­χευ­μέ­νες φορο­λο­γι­κές κινή­σεις, όπως είναι «η μεί­ω­ση της προ­κα­τα­βο­λής φόρου στο 50% στις επι­χει­ρή­σεις». Ξανά-υπο­σχέ­θη­κε «μεί­ω­ση για το 2020 του ΕΝΦΙΑ κατά 30% μεσο­σταθ­μι­κά», ενώ για τους νησιώ­τες που τους αύξη­σε τον ΦΠΑ, εμφά­νι­σε σαν αντι­στάθ­μι­σμα για τα μικρά νησιά τη «μεί­ω­ση του φόρου εισο­δή­μα­τος των μόνι­μων κατοί­κων των νησιών, με πλη­θυ­σμό έως 3.100 κατοίκους».

Ζήτη­σε μια δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία όχι μόνο διό­τι «απο­δεί­ξα­με ότι είμα­στε καλοί δια­χει­ρι­στές», αλλά για μια «νέα αρχή» για «να τα αλλά­ξου­με όλα αν χρεια­στεί», όταν, επί τέσ­σε­ρα χρό­νια, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνε­χι­στής της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Νωρί­τε­ρα, οι Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος, Έφη Αχτσιό­γλου, Μαρι­λί­ζα Ξενο­γιαν­να­κο­πού­λου και Νάσος Ηλιό­που­λος παρου­σί­α­σαν πέντε προ­ε­κλο­γι­κούς πυλώ­νες πολι­τι­κής για «ανά­πτυ­ξη για όλους και αντι­με­τώ­πι­ση της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής», για «νέες και ποιο­τι­κές δου­λειές με αυξη­μέ­νους μισθούς», για «δικαιό­τε­ρη φορο­λο­γία», για «δημο­κρα­τι­κό και απο­τε­λε­σμα­τι­κό κρά­τος» και για «αλλη­λεγ­γύη και ασφά­λεια για την κοινωνία».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο