Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σωματεία και Συνδικάτα στηρίζουν και συμμετέχουν στην ολονύκτια διαμαρτυρία των Φοιτητικών Συλλόγων στον Λευκό Πύργο

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής Να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στην ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Θεσ­σα­λο­νί­κης τη Δεύ­τε­ρα 13 Μάη στον Λευ­κό Πύρ­γο, καλούν τους εργα­ζό­με­νους Συν­δι­κά­τα και Σωμα­τεία της Θεσσαλονίκης.

Στο κοι­νό τους κάλε­σμα το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΣΕΤΗΠ), το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων & Εργα­ζό­με­νων στα Δομι­κά Υλι­κά και στις Κατα­σκευ­ές Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σωμα­τείο Γάλα­κτος Τρο­φί­μων Ποτών Κ. Μακε­δο­νί­ας, το Σωμα­τείο Κατερ­γα­σί­ας Ξύλου Κ. Μακε­δο­νί­ας, το Σωμα­τείο Ιδ. Υπαλ­λή­λων Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σωμα­τείο Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Κ. Μακε­δο­νί­ας, το Σωμα­τείο Φαρ­μά­κου Κ. Μακε­δο­νί­ας, το Συν­δι­κά­το Ιμα­τι­σμού Δέρ­μα­τος Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας Υπο­δη­μα­το­ποι­ί­ας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, το Συν­δι­κά­το Τύπου — Χάρ­του Κ. Μακε­δο­νί­ας, το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Κ. Μακε­δο­νί­ας, η Ένω­ση Λογι­στών Ν. Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Ένω­ση Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Υπουρ­γεί­ου Μακε­δο­νί­ας Θρά­κης, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Του­ρι­στι­κών και Επι­σι­τι­στι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων Θεσ­σα­λο­νί­κης Πιε­ρί­ας Χαλ­κι­δι­κής (ΣΕΤΕΠΕ), ο Σύλ­λο­γος Eργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ νομού Θεσ­σα­λο­νί­κης, το Σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων Pfizer Hellas, αναφέρουν:

«Στη­ρί­ζου­με και συμ­με­τέ­χου­με στην πρω­το­βου­λία που έχουν πάρει οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας ενά­ντια στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού, διορ­γα­νώ­νο­ντας ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάη στο Λευ­κό Πύργο.

Δεν μπο­ρεί κανέ­νας εργα­ζό­με­νος να μην παίρ­νει θέση απέ­να­ντι στη γενο­κτο­νία σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού που διε­ξά­γε­ται από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ. Δεν μπο­ρεί κανείς να γυρί­σει το βλέμ­μα του μακριά από τη σφα­γή χιλιά­δων μικρών παι­διών, από τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας ως παγί­δα για τις ζωές των κατα­τρεγ­μέ­νων. Δεν μπο­ρού­με να μην αντι­δρά­σου­με στην κορύ­φω­ση του αιμα­το­κυ­λί­σμα­τος του Παλαι­στι­νια­κού λαού που συμ­βαί­νει αυτή τη στιγ­μή στη Ράφα.

Την ίδια ώρα που η κυβέρ­νη­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας μπλέ­κει τη χώρα μας ολο­έ­να και πιο βαθιά στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς “ιερούς” σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ, που κάνει πλά­τες στο κρά­τος του Ισρα­ήλ, έχο­ντας συνερ­γούς στο έγκλη­μα που διε­ξά­γε­ται τα κόμ­μα­τα που υμνούν την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Μαζί έχουν κάνει “ομερ­τά”. Την ίδια ώρα που Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί έχουν σταλ­θεί να πολε­μή­σουν εκτός συνό­ρων, στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα για τα συμ­φέ­ρο­ντα και την κερ­δο­φο­ρία των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων και του ναυ­τι­λια­κού κεφαλαίου.

Οι φοι­τη­τές οι οποί­οι έχουν ξεση­κω­θεί, από τα Πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ μέχρι τα Πανε­πι­στή­μια της Ευρώ­πης, δεί­χνουν με τη δρά­ση τους ότι δεν ανέ­χο­νται να συνε­χι­στεί άλλο η σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, απαι­τούν να στα­μα­τή­σει τώρα η γενο­κτο­νία καθώς και οποια­δή­πο­τε συνερ­γα­σία των Πανε­πι­στη­μί­ων τους με το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους της Θεσ­σα­λο­νί­κης να βρε­θού­με μαζί με τους φοι­τη­τές Λευ­κό Πύρ­γο, τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάη, στις 8 μ.μ. Ενώ­νου­με τις φωνές μας, μαζί τους, για “Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη”.

–Να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού και να απο­χω­ρή­σουν τα ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα από τη Λωρί­δα της Γάζας.

–Να ανα­γνω­ρι­στεί ανε­ξάρ­τη­το παλαι­στι­νια­κό κράτος.

–Καμία στή­ρι­ξη του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισραήλ.

–Απε­μπλο­κή από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις πολε­μι­κές συγκρούσεις.

–Κανέ­νας στρα­τιω­τι­κός έξω από τα σύνο­ρα. Να γυρί­σει πίσω η φρε­γά­τα “Ύδρα”».

Πηγή: 902.gr

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο