Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ & ΦΟΡΕΙΣ: Διεκδικούν ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ των ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με κεντρι­κά αιτή­μα­τα τον ουσια­στι­κό αντι­σει­σμι­κό έλεγ­χο των σχο­λεί­ων, την απο­κα­τά­στα­ση ζημιών που προ­κλή­θη­καν από το σει­σμό της 19ης Ιού­λη και την αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­σή τους, σωμα­τεία, σύλ­λο­γοι και φορείς καλούν σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Αττι­κής, που συνε­δριά­ζει σήμε­ρα Τετάρ­τη στις 3 το μεση­μέ­ρι, στη στά­ση μετρό «Εθνι­κή Αμυ­να» (Ανα­στά­σε­ως 2 και Τσιγάντε).

Στο πλαί­σιο της κινη­το­ποί­η­σης, σωμα­τεία και φορείς του Μενι­δί­ου σημειώ­νουν σε ανα­κοί­νω­σή τους: «Δεν μπο­ρού­με άλλο να περι­μέ­νου­με τα χει­ρό­τε­ρα. Δεν μπο­ρού­με να ζήσου­με κι άλλη τρα­γω­δία σαν κι αυτή που ζήσα­με πριν από 20 χρό­νια στο σει­σμό της Πάρ­νη­θας. Κου­ρα­στή­κα­με να ακού­με από τους υπεύ­θυ­νους λόγια παρη­γο­ριάς μετά από κάθε κακό. Είναι ώρα να παλέ­ψου­με για τη ζωή και την προ­στα­σία των παι­διών μας».

Οπως ανα­φέ­ρε­ται στο κάλε­σμα, «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και η διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους, να συντο­νί­σουν τώρα όλες τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες, να τις στε­λε­χώ­σουν με ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό, να δώσουν έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση για να λυθεί ένα σοβα­ρό ζήτη­μα, που αφο­ρά την ασφά­λεια και την προ­στα­σία της ζωής των παι­διών μας».

Οι φορείς διεκδικούν:

 • Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τώρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιος αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος σε όλα τα σχο­λεία και να απο­κα­τα­στα­θούν όλες οι ζημιές που προ­κά­λε­σε ο σει­σμός της 19ης Ιούλη.
 • Να εξα­σφα­λι­στούν χρη­μα­το­δό­τη­ση και επι­στη­μο­νι­κά εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό, ώστε να ενι­σχυ­θεί απο­φα­σι­στι­κά ο προ­σει­σμι­κός έλεγ­χος στα σχο­λεία της περιο­χής σε μόνι­μη και στα­θε­ρή βάση.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στην κινη­το­ποί­η­ση απευ­θύ­νουν επί­σης ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ Ανα­το­λι­κής Αττι­κής «Σωκρά­της», η Ενω­ση Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Περι­στε­ρί­ου, ο Σύλ­λο­γος Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Αιγά­λεω, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Πετρού­πο­λης και ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ιλίου.

Σχολεία χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας!

Στο κάλε­σμά του ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών «Σωκρά­της» καταγ­γέλ­λει το γεγο­νός ότι δύο μήνες μετά το σει­σμό της 19ης Ιου­λί­ου, μαθη­τές θα βρε­θούν εκτός σχο­λι­κής τάξης παρά το άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων. Συγκε­κρι­μέ­να ανα­φέ­ρει: Στο 6ο και 12ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αχαρ­νών και στο 1ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Θρα­κο­μα­κε­δό­νων τα μαθή­μα­τα κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα θα ξεκι­νή­σουν την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, 16 Σεπτέμ­βρη. Στο 4ο, 8ο και 23ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αχαρ­νών δεν είναι σίγου­ρο ότι θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι εργα­σί­ες ώστε να υπο­δε­χτούν τους μαθητές.

Ο Σύλ­λο­γος ανα­δει­κνύ­ει τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες της δημο­τι­κής αρχής και των κυβερ­νή­σε­ων, αφού «20 χρό­νια μετά τον φονι­κό σει­σμό στην Πάρ­νη­θα, κανέ­να μέτρο δεν πάρ­θη­κε για την ουσια­στι­κή αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση στα σχο­λεία της περιο­χής». Και προ­σθέ­τει ότι «μέχρι στιγ­μής δεν έχει παρα­σχε­θεί κανέ­να πιστο­ποι­η­τι­κό καταλ­λη­λό­τη­τας από τους αρμό­διους φορείς για τα σχο­λεία του δήμου».

Τα αιτή­μα­τα της κινητοποίησης:

 • Να απο­κα­τα­στα­θούν άμε­σα και έγκαι­ρα όλες οι φθο­ρές που προκλήθηκαν.
 • Να ελεγ­χθούν όλα τα σχο­λι­κά κτίρια.
 • Να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν ουσια­στι­κοί έλεγ­χοι, και όχι μόνο οπτι­κοί, από αρμό­διες επι­τρο­πές του ΟΣΚ, σε συνερ­γα­σία με τις τεχνι­κές υπη­ρε­σί­ες των ΟΤΑ, και να παρα­σχε­θούν πιστο­ποι­η­τι­κά καταλ­λη­λό­τη­τας για όλα τα σχολεία.
 • Να εξα­σφα­λι­στούν χρη­μα­το­δό­τη­ση και επι­στη­μο­νι­κό εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό ώστε να ενι­σχυ­θεί απο­φα­σι­στι­κά ο προ­σει­σμι­κός έλεγ­χος στα σχο­λεία σε μόνι­μη και στα­θε­ρή βάση.
 • Να στα­μα­τή­σει η απα­ρά­δε­κτη μετα­κύ­λι­ση της ευθύ­νης των ελέγ­χων στους εκπαιδευτικούς.
 • Να συντα­χθεί μητρώο ελέγ­χων που θα επι­και­ρο­ποιεί­ται περιοδικά.
 • Αμε­ση ανέ­γερ­ση, με τη δια­δι­κα­σία του κατε­πεί­γο­ντος, σύγ­χρο­νων και ασφα­λών σχο­λι­κών συγκρο­τη­μά­των, με 100% δημό­σιες επεν­δύ­σεις και χωρίς ΣΔΙΤ, με δια­σφά­λι­ση του δημό­σιου — δωρε­άν χαρα­κτή­ρα τους.
 • Γεν­ναία χρη­μα­το­δό­τη­ση των σχο­λεί­ων ώστε να εξα­σφα­λί­ζο­νται η λει­τουρ­γι­κή, κτι­ρια­κή, υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή και η συντή­ρη­σή της, για την κάλυ­ψη των ανα­γκών της εκπαι­δευ­τι­κής διαδικασίας.

logo

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»

🔻  Εγκληματικές οι περικοπές και η απαξίωση του αρμόδιου φορέα για τα δημόσια κτίρια 🔻 

Την ανά­γκη άμε­σων μέτρων αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης επι­ση­μαί­νει το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην εται­ρεία «Κτι­ρια­κές Υπο­δο­μές ΑΕ» (ΚΤΥΠ), απαι­τώ­ντας παράλ­λη­λα «τη θεσμι­κή κατο­χύ­ρω­ση των ΚΤΥΠ ως του κατε­ξο­χήν αρμό­διου τεχνι­κού φορέα του κρά­τους για τα δημό­σια κτί­ρια με προ­τε­ραιό­τη­τα στα σχο­λεία, νοσο­κο­μεία και άλλες υπο­δο­μές Υγεί­ας, Δικαιο­σύ­νης κ.ά., την άμε­ση και ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση της ΚΤΥΠ με τεχνι­κό προ­σω­πι­κό, χρη­μα­το­δό­τη­ση και έργα, τη βελ­τί­ω­ση της λει­τουρ­γί­ας του φορέα με συγκε­κρι­μέ­να μέτρα και οργα­νό­γραμ­μα που θα προ­βλέ­πει μετα­ξύ άλλων την επα­να­σύ­στα­ση του Τομέα Ελέγ­χων και Αντι­με­τώ­πι­σης Φυσι­κών Καταστροφών».

Στην ανα­κοί­νω­σή του το Σωμα­τείο ανα­φέ­ρε­ται στη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά και στις μεγά­λες ανά­γκες για σχο­λι­κή στέ­γη, που δεν αφο­ρούν μόνο στην κατα­σκευή νέων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, αλλά και στους ανα­γκαί­ους προ­σει­σμι­κούς και μετα­σει­σμι­κούς ελέγ­χους και παρεμ­βά­σεις στα υπάρ­χο­ντα σχο­λι­κά κτί­ρια, καθώς και σε πρό­γραμ­μα στα­δια­κής αντι­κα­τά­στα­σης παλιών και εν πολ­λοίς κατα­πο­νη­μέ­νων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων.

Υπο­γραμ­μί­ζει ότι πάνω από το 50% των υπαρ­χό­ντων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων είναι κτι­σμέ­να πριν από 40 έως 50 χρό­νια, με παλιό ή χωρίς καθό­λου αντι­σει­σμι­κό κανο­νι­σμό, οι προ­σει­σμι­κοί έλεγ­χοι έχουν σχε­δόν στα­μα­τή­σει εδώ και χρό­νια, ενώ το κρά­τος δεν έχει σαφή εικό­να και έλεγ­χο αν έχουν γίνει οι απαι­τού­με­νες παρεμ­βά­σεις με βάση τις εκθέ­σεις αυτο­ψιών μετα­σει­σμι­κών ελέγ­χων ακό­μα από το σει­σμό του 1999!

Το Σωμα­τείο επα­να­λαμ­βά­νει ότι «είναι απα­ρά­δε­κτο και επι­κίν­δυ­νο ο δημό­σιος αυτός φορέ­ας να οδη­γεί­ται στην πλή­ρη απο­δυ­νά­μω­ση και απα­ξί­ω­ση και τα έργα και οι υπη­ρε­σί­ες του στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κατα­σκευα­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα με πολ­λα­πλά­σιο κόστος και αμφί­βο­λη ποιό­τη­τα κατα­σκευ­ής (ΣΔΙΤ, ανα­θέ­σεις μελε­το-κατα­σκευών σε ιδιω­τι­κά γρα­φεία κ.ά.) είτε μέσω της απο­δυ­να­μω­μέ­νης ΚΤΥΠ, είτε μέσω του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και άλλων εμπλε­κό­με­νων υπουρ­γεί­ων, είτε μέσω Περι­φε­ρειών και δήμων». Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι το 65% του τεχνι­κού προ­σω­πι­κού του φορέα έχει μετα­τα­χθεί, ενώ οι περι­κο­πές στην κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση είναι πάνω από 50%, συνε­πώς «το γεγο­νός ότι το σημα­ντι­κό έργο και οι υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χει ο φορέ­ας συνε­χί­ζο­νται μέχρι και σήμε­ρα, οφεί­λε­ται κυρί­ως στην αυτα­πάρ­νη­ση των εργα­ζο­μέ­νων».

«Φτά­σα­με στο σημείο — συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­ση — να μην έχει πλέ­ον ο φορέ­ας ούτε καν Τμή­μα Ελέγ­χων και Αντι­με­τώ­πι­σης Φυσι­κών Κατα­στρο­φών, να βγαί­νουν για ελέγ­χους ομά­δες με λει­ψή σύν­θε­ση σε πολι­τι­κούς μηχα­νι­κούς, χωρίς επαρ­κή οργά­νω­ση, προ­ε­τοι­μα­σία και προ­τε­ραιό­τη­τες με βάση τις ανά­γκες, ενώ τα στοι­χεία και οι εκθέ­σεις των ελέγ­χων δεν αξιο­ποιού­νται οργα­νω­μέ­να και σε συνερ­γα­σία με τον ΟΑΣΠ αλλά απο­στέλ­λο­νται στους εμπλε­κό­με­νους δήμους και κατό­πιν το κρά­τος “νίπτει τας χεί­ρας του”!

✔️  Ετσι μέχρι και σήμε­ρα δεν έχει το κρά­τος σαφή εικό­να ακό­μα και για παρεμ­βά­σεις που έπρε­πε να έχουν κάνει οι δήμοι σε 100 σχο­λεία για τα οποία είχα­με απο­στεί­λει εκθέ­σεις ότι χρειά­ζο­νται εκτε­τα­μέ­νες επι­σκευ­ές μετά το σει­σμό της Πάρ­νη­θας!».

Οπως ανα­φέ­ρε­ται χαρα­κτη­ρι­στι­κά, η υγεία και η ασφά­λεια σε δημό­σια κτί­ρια αντι­με­τω­πί­ζο­νται με το «ωμό επι­χεί­ρη­μα “απο­φεύ­γω τους ελέγ­χους για­τί μετά θα πρέ­πει να βρω κον­δύ­λια για τις απα­ραί­τη­τες παρεμ­βά­σεις ή και μετα­στε­γά­σεις όπου είναι ανα­γκαίο”».

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέο αίτημα συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Να εντα­χθεί ως θέμα συζή­τη­σης προ ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης το θέμα της αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης στα σχο­λεία στη σημε­ρι­νή (19η) συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Αττι­κής, αλλά και αυτό της από­φα­σης του ΕΔΣΝΑ για νέα χωμα­τε­ρή στη Φυλή στην επό­με­νη συνε­δρί­α­ση, ζητά με αίτη­μά της η «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Οπως επι­ση­μαί­νει, επει­δή τα θέμα­τα δεν εντά­χθη­καν στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη του Περι­φε­ρεια­κού Συμβουλίου:

«Ζητάμε:

 1. Να συζη­τη­θεί προ ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης της 19ης συνε­δρί­α­σης το θέμα της αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης, λόγω της σοβα­ρό­τη­τας και του επεί­γο­ντος χαρα­κτή­ρα που έχει. Βρι­σκό­μα­στε στην έναρ­ξη της νέας σχο­λι­κής χρο­νιάς και δεν έχουν αντι­με­τω­πι­στεί τα ζητή­μα­τα απο­κα­τά­στα­σης των υλι­κών ζημιών που υπέ­στη­σαν πολ­λά σχο­λεία και χρή­ζουν επι­σκευών, ενώ παρα­μέ­νει μεγά­λος ο αριθ­μός των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων που δεν έχουν ελεγ­χθεί στοι­χειω­δώς για τυχόν φθορές.
 2. Να μας δια­βε­βαιώ­σε­τε ότι στην αμέ­σως επό­με­νη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου θα συζη­τη­θεί ως τακτι­κό θέμα της ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης η με αρ. 248/2019 από­φα­ση της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής του ΕΔΣΝΑ, με δεδο­μέ­να τα εξαι­ρε­τι­κά ασφυ­κτι­κά χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα που υπάρ­χουν σε ό,τι αφο­ρά τη χωρη­τι­κό­τη­τα του ΧΥΤΑ Φυλής».

Αμεσα μέτρα σε όλα τα σχολεία

Παράλ­λη­λα, με ανα­κοί­νω­ση που υπο­γρά­φουν οι εκλεγ­μέ­νοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» του δήμου Αχαρ­νών, ζητούν να συγκλη­θεί έκτα­κτο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο με μονα­δι­κό θέμα την άσχη­μη κατά­στα­ση των σχο­λεί­ων, παρου­σία των Συλ­λό­γων Εκπαι­δευ­τι­κών, των Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων και των σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της πόλης. Η ανα­κοί­νω­ση στέ­κε­ται στα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα σχο­λεί­ων της περιο­χής, με εκτε­τα­μέ­νες ζημιές, όπως π.χ. στο 6ο — 12ο Δημο­τι­κό, στο 8ο Δημο­τι­κό, στο 9ο Δημο­τι­κό και αλλού.

Σημειώ­νει επί­σης: «Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων (προη­γού­με­νων και σημε­ρι­νών), που με την πολι­τι­κή της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης και της υπο­στε­λέ­χω­σης βασι­κών υπη­ρε­σιών, θέτουν σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια των παι­διών μας. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές είναι καταγ­γε­λί­ες για την υπο­στε­λέ­χω­ση της τεχνι­κής υπη­ρε­σί­ας του δήμου, που τα τελευ­ταία χρό­νια προ­σπα­θεί να καλύ­ψει τις ανε­βα­σμέ­νες απαι­τή­σεις με 8μηνους εργαζόμενους.

Η δημο­τι­κή αρχή να στα­μα­τή­σει να το παί­ζει “νέα” και “ανή­ξε­ρη”, για­τί τίπο­τα από τα δύο δεν είναι. Βασι­κά στε­λέ­χη της “νέας” δημο­τι­κής αρχής υπη­ρέ­τη­σαν από θέσεις αντι­δη­μάρ­χων και άλλα υπεύ­θυ­να πόστα και προη­γού­με­νες δημο­τι­κές αρχές και έχουν ευθύ­νη για το γεγο­νός ότι φτά­σα­με έως εδώ».

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» καλεί σε δρά­ση το λαό της περιο­χής, τονί­ζο­ντας ότι «σε καμία περί­πτω­ση η ασφά­λεια των παι­διών μας δεν μπο­ρεί να επα­φί­ε­ται σε “φιλαν­θρω­πί­ες” ορι­σμέ­νων που επι­διώ­κουν να δια­φη­μι­στούν και είναι και μέρος του προβλήματος».

ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θυμί­ζου­με πως χτες Τρί­τη 10/09/2019 με την εκδή­λω­ση που έγι­νε στη Μετα­μόρ­φω­ση στο Συνε­δρια­κό Κέντρο (Δηλα­βέ­ρι) ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις Κομ­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ σε πόλεις της Αττι­κής που επλή­γη­σαν από το φονι­κό σει­σμό της 7ης Σεπτέμ­βρη 1999. Στην εκδή­λω­ση μίλη­σε ο Κύριλ­λος Παπα­σταύ­ρου μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ενώ στη διάρ­κειά της οι συγκε­ντρω­μέ­νοι κρά­τη­σαν ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των νεκρών του σει­σμού πριν 20 χρόνια.

Οι εκδη­λώ­σεις έχουν τίτλο «20 χρό­νια από το σει­σμό της Πάρ­νη­θας. Επί­και­ρα και ανα­γκαία τα μέτρα αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης και προ­στα­σί­ας» και ξεκί­νη­σαν το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του από τα Ανω Λιό­σια. Εκεί, στην κεντρι­κή πλα­τεία, μπρο­στά στο μνη­μείο θυμά­των του σει­σμού του 1999, στε­φά­νι κατέ­θε­σε ο Κ. Παπα­σταύ­ρου, που ήταν και ο ομι­λη­τής της εκδή­λω­σης. Την Κυρια­κή, στο Μενί­δι, στην κεντρι­κή πλα­τεία, μίλη­σε ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στην εκδή­λω­ση στη Μετα­μόρ­φω­ση, ο Κ. Παπα­σταύ­ρου μετα­ξύ άλλων επισήμανε:

Ο σει­σμός στην Αττι­κή απο­κά­λυ­ψε με τρα­γι­κό τρό­πο τους όρους με τους οποί­ους επι­τεύ­χθη­κε αυτή η ανά­πτυ­ξη, με χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα την κατά­στα­ση που επι­κρα­τού­σε στους εργα­σια­κούς χώρους πριν αλλά και μετά το σει­σμό. (…)


 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο