Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σόφια, Σκόπια, Μαυροβούνι δεν επιτρέπουν να περάσει το αεροσκάφος με τον Λαβρόφ για Βελιγράδι

Οι αρχές της Βουλ­γα­ρί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας αρνή­θη­καν να αφή­σουν το αερο­πλά­νο που μετέ­φε­ρε τον Ρώσο υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ να περά­σει στον ενα­έ­ριο χώρο τους, ανέ­φε­ρε η εφη­με­ρί­δα «Vecherne Novosti».

Ο Σερ­γκέι Λαβρόφ πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψει στο Βελι­γρά­δι, για επί­ση­μη επί­σκε­ψη στις 6 και 7 Ιούνη.

Η πρω­θυ­πουρ­γός της Σερ­βί­ας Άννα Μπρ­νά­μπιτς, δήλω­σε ότι ο Πρό­ε­δρος της Σερ­βί­ας Αλε­ξά­ντερ Βού­τσιτς «ασχο­λεί­ται προ­σω­πι­κά» για την άφι­ξη του Σερ­γκέι Λαβρόφ στο Βελι­γρά­δι. «Είναι απί­στευ­το ότι η κατά­στα­ση στην Ευρώ­πη και τον κόσμο είναι τέτοια, που ο πρό­ε­δρος μιας χώρας πρέ­πει να ασχο­λη­θεί με πράγ­μα­τα όπως η επι­με­λη­τεία της άφι­ξης του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών άλλης χώρας», σχο­λί­α­σε η Μπρνάμπιτς.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο