Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγκρουση Γεωργιάδη-Παφίλη στη Βουλή: «Με το νομοσχέδιο σταματά η παρεμπόδιση εργαζομένων που θέλουν να εργαστούν» – «Οι εργάτες όταν συσπειρωθούν δεν μασάνε από τέτοια»

«Ο λόγος ακρι­βώς που ψηφί­ζου­με το σχε­τι­κό άρθρο του νομο­σχε­δί­ου, είναι για να στα­μα­τή­σουν να υπάρ­χουν τα φαι­νό­με­να που σημειώ­θη­καν χθες έξω από στην Cosco που απερ­γεί, έκλει­σαν την είσο­δο των εγκα­τα­στά­σε­ων και δεν επέ­τρε­ψαν στους εργα­ζό­με­νους να εργα­στούν», ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, κατά τη συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου «για την ενί­σχυ­ση της εργα­σί­ας — Ενσω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 20ής Ιου­νί­ου 2019 — Απλο­ποί­η­ση ψηφια­κών δια­δι­κα­σιών και ενί­σχυ­ση της Κάρ­τας Εργα­σί­ας — Ανα­βάθ­μι­ση της επι­χει­ρη­σια­κής λει­τουρ­γί­ας του Υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης και της Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας» στην Ολομέλεια.

Ο υπουρ­γός, απά­ντη­σε στην ανα­φο­ρά του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Νίκου Αμπα­τιέ­λου ότι «χθες η απά­ντη­ση στο νομο­σχέ­διο δόθη­κε από τον Πει­ραιά και τους εργα­ζό­με­νους της Cosco, οι οποί­οι όλοι απέρ­γη­σαν και έμει­νε κλειστή».

Ο κ. Γεωρ­γιά­δης είπε πως «αυτός είναι ακρι­βώς ο λόγος που έρχε­ται και θα ψηφι­στεί αυτό το άρθρο του νομο­σχε­δί­ου για να στα­μα­τή­σουν τέτοια φαι­νό­με­να να πηγαί­νε­τε έξω από τα εργο­στά­σια και να κλεί­νε­τε την είσο­δο, παρε­μπο­δί­ζο­ντας τους εργα­ζό­με­νους που θέλουν να εργα­στούν». Οι εργα­ζό­με­νοι της Cosco, είπε ο υπουρ­γός «εγγρά­φως είχαν ενη­με­ρώ­σει την εται­ρεία ότι ήθε­λαν να εργα­στούν, γι’ αυτό και θα πλη­ρω­θούν» και πρό­σθε­σε πως «αυτό που κάνε­τε (σσ το ΠΑΜΕ) χθες στην Cosco είναι ο ορι­σμός του για­τί χρειά­ζε­ται αυτή η διά­τα­ξη. Αυτά από μεθαύ­ριο τελεί­ω­σαν. Δεν θα κλεί­νε­τε την είσο­δο δια της βίας εσείς. Τελεία και παύ­λα. Εάν θέλει κάποιος να απερ­γή­σει θα απερ­γή­σει, εάν θέλει κάποιος να δου­λέ­ψει θα δου­λέ­ψει, αλλά η τυραν­νία του ΚΚΕ τελείωσε».

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης, αντέ­τει­νε στον υπουρ­γό ότι «αλή­θεια, μας λέτε ότι 1.000 εργά­τες στην Cosco εμπο­δί­στη­καν να πάνε στην δου­λειά τους; Θα μας τρε­λά­νε­τε; Μπό­ρε­σαν 100 άτο­μα που ήταν απ’ έξω να στα­μα­τή­σουν 1.000 εργα­ζό­με­νους; Τι προ­βο­κα­τό­ρι­κα είναι αυτά που λέτε; Για ποιο λόγο; Εσείς είστε με την Cosco ή με τους εργά­τες; Δεν είναι κακό να παρα­δε­χτεί­τε ότι δεν δού­λε­ψε η Cosco. Και δεν δού­λε­ψε για­τί οι εργα­ζό­με­νοι εκεί έχουν πεί­ρα» και πρό­σθε­σε ότι «εάν νομί­ζε­τε ότι ξεμπερ­δεύ­ε­τε με αυτό το νόμο για την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της απερ­γί­ας, να δια­βά­σε­τε την ιστο­ρία, διό­τι οι εργά­τες όταν συσπει­ρω­θούν δεν μασά­νε από τέτοια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο