Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγκρουση γιγάντων στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης του αυτοκίνητου

Μία ακό­μα σημα­ντι­κή πτυ­χή της «πρά­σι­νης» ατζέ­ντας της ΕΕ απο­τε­λεί η προ­ώ­θη­ση της ηλε­κτρο­κί­νη­σης, με σκο­πό την από­σπα­ση μεγα­λύ­τε­ρου κομ­μα­τιού από την «πίτα» των διε­θνών αγο­ρών για λογα­ρια­σμό των ευρω­παϊ­κών ομί­λων αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας, που βλέ­πουν να μένουν πίσω ένα­ντι των αντα­γω­νι­στών τους.

Τα στοι­χεία σχε­τι­κά με τις πωλή­σεις ηλε­κτρο­κί­νη­των οχη­μά­των ανά τον κόσμο κατα­γρά­φουν το χαμέ­νο έδα­φος για τις ευρω­παϊ­κές αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες ένα­ντι των κινε­ζι­κών, αμε­ρι­κα­νι­κών, ιαπω­νι­κών και νοτιο­κο­ρε­α­τι­κών κατα­σκευα­στών. Στο πλαί­σιο της συνο­λι­κό­τε­ρης πολι­τι­κής της για την «πρά­σι­νη» οικο­νο­μία, η ΕΕ προ­ω­θεί μια σει­ρά μέτρων για την ενί­σχυ­ση της αγο­ράς ηλε­κτρι­κού αυτο­κι­νή­του, όπως επί­σης της παρα­γω­γής μπα­τα­ριών και ανά­πτυ­ξης υπο­δο­μών φόρ­τι­σης, επι­διώ­κο­ντας καταρ­χήν να αξιο­ποι­ή­σει την ενιαία εσω­τε­ρι­κή της αγορά.

Η αγο­ρά ηλε­κτρι­κού αυτο­κι­νή­του είναι ταχέ­ως ανα­πτυσ­σό­με­νη σε όλο τον κόσμο. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι το 2017 υπήρ­χαν σε όλο τον κόσμο 3,1 εκατ. ηλε­κτρι­κά αυτο­κί­νη­τα, τα διπλά­σια σε σχέ­ση με το 2016, ενώ το 40% αυτών βρί­σκο­νταν στην Κίνα.

Υπήρ­χαν επί­σης περί­που 250.000 ελα­φρά φορ­τη­γά και ένας πολύ μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός — ξεπερ­νού­σε το 1 δισ. — δίκυ­κλων και τρίκυκλων.

Η Νορ­βη­γία βρί­σκε­ται στην πρώ­τη θέση των χωρών από άπο­ψη πωλή­σε­ων τέτοιων οχη­μά­των, αφού την ίδια χρο­νιά το 39% των νέων αυτο­κι­νή­των εκεί ήταν ηλε­κτρι­κά. Βρί­σκε­ται επί­σης στην πρώ­τη θέση από την άπο­ψη του μερι­δί­ου αυτών των οχη­μά­των στο σύνο­λο του στό­λου της χώρας, με 6,4%.

Η παγκό­σμια παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κών οχη­μά­των εντο­πί­ζε­ται στην Κίνα, στην Ευρώ­πη, στην Ιαπω­νία, στη Νότια Κορέα και στις ΗΠΑ, με την Κίνα να παρά­γει το 50% οχη­μά­των, σύμ­φω­να με στοι­χεία του 2017, ακο­λου­θού­με­νη από Ευρώ­πη με 21%, ΗΠΑ -17%, Ιαπω­νία 8% και Ν. Κορέα 3%.

Η αγο­ρά της ΕΕ ακό­μα κυριαρ­χεί­ται από συμ­βα­τι­κού τύπου οχή­μα­τα, ωστό­σο το μερί­διο των ηλε­κτρι­κών αυξά­νε­ται με γορ­γούς ρυθμούς.

«Κίνητρα» κάθε είδους στους ομίλους
για να «κινηθούν» τα συσσωρευμένα κεφάλαια
Επιδοτήσεις — «μποναμάδες» για τα μονοπώλια

«Κίνη­τρα» κάθε είδους για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο χώρο της ηλε­κτρο­κί­νη­σης — αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες, εται­ρεί­ες ανά­πτυ­ξης συστη­μά­των φόρ­τι­σης και συσ­σω­ρευ­τών κ.ά. — συν­θέ­τουν το «εθνι­κό σχέ­διο» που παρου­σί­α­σαν πρό­σφα­τα ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης και τα συναρ­μό­δια υπουρ­γεία Περι­βάλ­λο­ντος και Υπο­δο­μών, με στό­χο να ανοί­ξει «νέες λεω­φό­ρους» κερ­δο­φο­ρί­ας για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και για να βρουν διέ­ξο­δο τα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια που προ­κα­λούν την κρίση.

Με πρό­σχη­μα τη «μεί­ω­ση των ρύπων» και με… ευαγ­γέ­λιο την «πρά­σι­νη ατζέ­ντα» της ΕΕ, η κυβέρ­νη­ση θέτει πολύ σφι­χτά χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα για την αντι­κα­τά­στα­ση του στό­λου των οχη­μά­των που κινού­νται στους ελλη­νι­κούς δρό­μους, επι­διώ­κο­ντας μέχρι το 2030 ένα στα τρία νέα οχή­μα­τα που θα τίθε­ται σε κυκλο­φο­ρία να είναι ηλεκτρικό.

Ειδικές οικονομικές ζώνες με «πράσινο» καμουφλάζ

Το πακέ­το υπο­στή­ρι­ξης των αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νιών, εκτός από τα κίνη­τρα για την αγο­ρά αυτο­κι­νή­του που θα ανα­φέ­ρου­με στη συνέ­χεια, περι­λαμ­βά­νει κι επι­πλέ­ον κίνη­τρα για τη δημιουρ­γία και λει­τουρ­γία παρα­γω­γι­κών μονά­δων σε Δ. Μακε­δο­νία και Αρκα­δία, στους νομούς δηλα­δή που ήδη έχουν αρχί­σει να βιώ­νουν τις αρνη­τι­κές συνέ­πειες από το σχέ­διο απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης. Οι παρο­χές που θα δοθούν στους ομί­λους για να εγκα­τα­στα­θούν στις παρα­πά­νω περιο­χές περι­λαμ­βά­νουν μικρό­τε­ρο φορο­λο­γι­κό συντε­λε­στή κατά 5% και για 5 συνε­χό­με­νες κερ­δο­φό­ρες χρή­σεις, μειω­μέ­νες εργο­δο­τι­κές εισφο­ρές για κάθε νέα θέση εργα­σί­ας, αυξη­μέ­νους συντε­λε­στές από­σβε­σης παγί­ων που επι­πλέ­ον οι δαπά­νες γι’ αυτά θα αφαι­ρού­νται από τα ακα­θά­ρι­στα έσο­δά τους, προ­σαυ­ξη­μέ­νες κατά 15%.

Τα παρα­πά­νω έρχο­νται να προ­στε­θούν σε όλο τον υπό­λοι­πο κυβερ­νη­τι­κό σχε­δια­σμό για τη λεγό­με­νη «δίκαιη μετά­βα­ση», που στο όνο­μα της υπο­τι­θέ­με­νης απο­κα­τά­στα­σης των αρνη­τι­κών συνε­πειών που προ­κα­λεί το κλεί­σι­μο των λιγνι­τι­κών μονά­δων της ΔΕΗ στις συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές, έρχε­ται να δώσει και νέα προ­νό­μια στους ομί­λους για να «τρέ­ξουν» πιο γρή­γο­ρα το σχε­δια­σμό αυτό με τις βαριές συνέ­πειες που έχει στα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια που θα γιγα­ντω­θεί, στην ενερ­γεια­κή εξάρ­τη­ση της χώρας και τους μεγά­λους κιν­δύ­νους από την παρα­πέ­ρα όξυν­ση των ανταγωνισμών.

…εφ όρου ζωής εγγύηση!

H εται­ρεία που μέχρι πρό­τι­νος επι­δί­ω­κε να εκθρο­νί­σει την Tesla, προ­κα­λεί θόρυ­βο, προ­σφέ­ρο­ντας εφ όρου ζωής εγγύ­η­ση σε μοντέ­λο της. Τα λιμνά­ζο­ντα νερά στον κόσμο του αυτο­κι­νή­του επι­θυ­μεί να ταρά­ξει η κινε­ζι­κή μάρ­κα Hengchi – μέλος του ομί­λου Evergrande — η οποία ακο­λου­θεί τον δρό­μο που χάρα­ξε η Cadillac, προ­σφέ­ρο­ντας το νέο ηλε­κτρι­κό μοντέ­λο της με εργο­στα­σια­κή εγγύ­η­ση εφ όρου ζωής (αφο­ρά και την μπαταρία).

Το μοντέ­λο είναι το νεό­τευ­κτο SUV Hengchi 5 που ήδη είναι δια­θέ­σι­μο για προ­πα­ραγ­γε­λία στην αγο­ρά με αρχι­κή τιμή 179.000 γουάν (26.500€ για του έχο­ντες και κατέ­χο­ντες ανά τον κόσμο –συμπε­ρι­λαμ­βα­νό­με­νης και της καπι­τα­λι­στι­κής Κίνας) με τις παρα­δό­σεις να ξεκι­νούν τον προ­σε­χή Οκτώβρη.

Επι­προ­σθέ­τως, η αγο­ρά του μοντέ­λου συνο­δεύ­ε­ται από τη δωρε­άν εγκα­τά­στα­ση φορ­τι­στή, 5 δωρε­άν χρό­νια πρό­σβα­ση στο internet, όπως και εφό­ρου ζωής οδι­κή βοήθεια.
Αν τα παρα­πά­νω «προ­νό­μια» προ­βάλ­λουν εξω­φρε­νι­κά, απο­τε­λούν μέρος του στρα­τη­γι­κού πλά­νου ανα­γέν­νη­σης της μητρι­κής Evergrande που είχε βρε­θεί στα πρό­θυ­ρα της κατάρ­ρευ­σης, έχο­ντας χρέ­ος τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων γουάν (πάνω από 300 δισ.€).

Το Hengchi 5, είναι «μανα­τζέ­βο­λο» ‑μεσαί­ου μεγέ­θους αμι­γώς ηλε­κτρι­κό SUV (μήκος 4,725 μ., ύψος 1,676 μ., πλά­τος 1,925 μ. και μετα­ξό­νιο 2,78). Κινεί­ται από ηλε­κτρο­κι­νη­τή­ρα που εδρά­ζε­ται στον μπρο­στι­νό άξο­να και απο­δί­δει 204 ίππους\345 Nm ροπής, συν­δρά­μο­ντας στην επι­τά­χυν­ση –σφαί­ρα του μοντέ­λου (100χλμ σε 7,8δλ) ενώ η μπα­τα­ρία είναι 72,8kWh με 602χλμ. αυτο­νο­μί­ας (Αθή­να-Σαλο­νί­κη και βόλ­τα στα πέριξ χωρίς τα ~100€ που θα θέλα­με για βεν­ζί­νη ή πετρέ­λαιο)

Όσοι δια­θέ­τουν τα 26.500€ θα έχουν στη διά­θε­σή του τη φου­του­ρι­στι­κή σχε­δια­στι­κή γλώσ­σα του Hengchi, με μεγά­λους πρω­τα­γω­νι­στές τα φωτι­στι­κά (μπρος-πίσω), χωρίς να απου­σιά­ζουν και οι δόσεις δυνα­μι­σμού που προ­σφέ­ρουν οι μεγά­λοι τρο­χοί και η αερο­το­μή και ένα ακό­μα πιο εντυ­πω­σια­κό εσω­τε­ρι­κό, με παρου­σία 3 οθο­νών που κατα­λαμ­βά­νουν όλο το ταμπλό και σύστη­μα πολυ­μέ­σων …ντι­σκο­τέκ.

Τα “επώνυμα” -Toyota bZ4X
Πόσο κοστίζει το 1ο ηλεκτρικό της Toyota στην Ευρώπη

Σε τρεις εκδό­σεις κάνει πρε­μιέ­ρα το πρώ­το ηλε­κτρι­κό αυτο­κί­νη­το της Toyota στην Ευρώ­πη, με το bZ4X να αρχί­ζει την πορεία του από τη Γερ­μα­νία σε τιμή από 48.580 ευρώ.

Προς το τέλος του 2021 η Toyota προ­χώ­ρη­σε στα απο­κα­λυ­πτή­ρια του πρώ­του της αμι­γώς ηλε­κτρι­κού αυτο­κι­νή­του, του bZ4X –με φου­του­ρι­στι­κή και αυτή σχε­δί­α­ση στο εξω­τε­ρι­κό, μίνι­μαλ αισθη­τι­κή στην καμπί­να και πλή­θος τεχνο­λο­γιών… και πλέ­ον ξεκί­νη­σε την πορεία στις αγο­ρές της Ευρώ­πης, με την αρχή να γίνε­ται από τη Γερ­μα­νία (στην Ελλά­δα ανα­μέ­νε­ται τέλη του 2022, με προ­ο­πτι­κή παρά­δο­σης ως και δύο χρό­νια και τιμή στα ουράνια)

Το βασι­κό μοντέ­λο στη Γερ­μα­νία ξεκι­νά­ει από 48.580 ευρώ και είναι εξο­πλι­σμέ­νο με έναν ηλε­κτρο­κι­νη­τή­ρα από­δο­σης όσο και το κινέ­ζι­κο (204 ίππων) και μπα­τα­ρία 71,4 kWh, που δίνει μικρό­τε­ρη αυτο­νο­μία (513χλμ. –πας Σαλο­νί­κη, αλλά για να κάνεις βόλ­τα στα ωραία της πρέ­πει να «ξανα­γε­μί­σεις»)

Για φτωχαδάκια- ηλεκτρικό κάτω από 5.000€

Και το όνο­μα αυτού BAW Yuanbao-1

Με έως 170 χλμ. αυτο­νο­μί­ας, χώρους για τέσ­σε­ρις ενή­λι­κους και ιδιαί­τε­ρα προ­σι­τή τιμή, το νέο ηλε­κτρι­κό αυτο­κί­νη­το πόλης ανα­μέ­νε­ται να βάλει δύσκο­λα στους αντα­γω­νι­στές του.

Παρά το γεγο­νός ότι η αύξη­ση στην τιμή των ανταλ­λα­κτι­κών φαί­νε­ται να επη­ρε­ά­ζει και τα φθη­νό­τε­ρα ηλε­κτρι­κά αυτο­κί­νη­τα, αυτό δεν εμπο­δί­ζει την άφι­ξη νέων μοντέ­λων στην αγο­ρά της Κίνας. Η BAW λάν­σα­ρε πρό­σφα­τα ένα νέο μοντέ­λο που έχει “μελε­τή­σει” καλά τα best seller της κατη­γο­ρί­ας και προ­σθέ­τει τα δικά του χαρί­σμα­τα σε ένα εξαι­ρε­τι­κά οικο­νο­μι­κό και απο­δο­τι­κό σύνο­λο σαν αυτο­κί­νη­το πόλης εμπνευ­σμέ­νο από το δημο­φι­λές Wuling HongHuan, αλλά με ελα­φρώς φαρ­δύ­τε­ρο αμά­ξω­μα που του χαρί­ζει περισ­σό­τε­ρο χώρο στην καμπίνα.

Πρό­κει­ται για ένα αρκε­τά μαζε­μέ­νων δια­στά­σε­ων μοντέ­λο με μήκος μόλις 3,16 μέτρα, τρεις πόρ­τες και χώρο για τέσ­σε­ρις επι­βά­τες. Σύμ­φω­να με την BAW, η χωρο­τα­ξι­κή μελέ­τη είναι κορυ­φαία και δεν έχει μεί­νει ανεκ­με­τάλ­λευ­το ούτε ένας πόντος, ενώ εργά­ζε­ται ήδη πάνω σε μια 5θυρη (!!) έκδο­ση του μοντέ­λου, που θα ξεχω­ρί­ζει κι αυτή για το χαμη­λό κόστος κτήσης.

Το εσω­τε­ρι­κό του είναι απλό και μοντέρ­νο, με κύριο highlight το ψηφια­κό πάνελ που ενσω­μα­τώ­νει τον πίνα­κα οργά­νων και το σύστη­μα πολυ­μέ­σων. Ο εξο­πλι­σμό του νέου ηλε­κτρι­κού μίνι μοντέ­λου περι­λαμ­βά­νει κάμε­ρα 360 μοι­ρών με αισθη­τή­ρες παρ­κα­ρί­σμα­τος, ABS, hill start assist, αερό­σα­κους κ.α.

Το BAW Yuanbao δια­θέ­τει έναν ηλε­κτρο­κι­νη­τή­ρα στον πίσω άξο­να με ισχύ 27 ίππων και ροπή 85 Nm, που εξα­σφα­λί­ζει τελι­κή ταχύ­τη­τα 100 χλμ./ώρα. Ο υπο­ψή­φιος αγο­ρα­στής θα μπο­ρεί να επι­λέ­ξει ανά­με­σα σε δύο πακέ­τα μπα­τα­ριών, ένα με χωρη­τι­κό­τη­τα 9,6 kWh που χαρί­ζει 120 χλμ. αυτο­νο­μί­ας και ένα μεγα­λύ­τε­ρο 13,6 kWh που του επι­τρέ­πει να δια­νύ­σει 170 χλμ.

Όσοι πιστοί προσέλθετε…

Περισσότερα…

Δεί­τε – Ριζο­σπά­στης
Ηλε­κτρο­κί­νη­ση – ΕΕ — «Τρέ­χει να προ­λά­βει» τους αντα­γω­νι­στές
Ηλε­κτρο­κί­νη­ση «Κίνη­τρα» κάθε είδους στους ομί­λους για να «κινη­θούν» τα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφάλαια
Κυβέρ­νη­ση: «Ντί­λερ» και των ομί­λων της ηλεκτροκίνησης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο