Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη — ΕΙΝΑΙ ΈΓΚΛΗΜΑ: Κινητοποίηση στις 6 μ.μ. στην Hellenic Train και πορεία στην Βουλή

Κινη­το­ποί­η­ση οργα­νώ­νε­ται με πρω­το­βου­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά σήμε­ρα Πέμ­πτη 2 Μάρ­τη στις 6 το από­γευ­μα, έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train (Συγ­γρού 41). Θα ακο­λου­θή­σει πορεία από τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας προς την Βουλή.

Το Εργα­το­ϋ­πάλ­λη­λο Κέντρο Πει­ραιά «καλεί τα σωμα­τεία μέλη του, τους εργα­ζό­με­νους, τους συντα­ξιού­χους, τους φοι­τη­τές και όλο το λαό του Πει­ραιά και της Αθή­νας στην σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση έξω από τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας Hellenic Train (Λ. Συγ­γρού 41 & Πετμε­ζά 13) στις 18:00, με αφορ­μή την ανεί­πω­τη τρα­γω­δία που σημειώ­θη­κε στα Τέμπη.

Το γεγο­νός αυτό δεν ήταν απο­τέ­λε­σμα της κακιάς στιγ­μής, ούτε ανθρώ­πι­νο λάθος. Είναι απο­τέ­λε­σμα μιας μακρο­χρό­νιας πολι­τι­κής που έχει αφή­σει ανο­χύ­ρω­το το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο της χώρας. Δίνου­με μαζι­κά το “παρών” στην σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση. Θα ακο­λου­θή­σει πορεία από τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας προς την Βου­λή. Να παρ­θούν μέτρα ΤΩΡΑ! Να απο­δο­θούν οι αντί­στοι­χες ευθύ­νες! Δεν θα ανε­χτού­με να παί­ζου­με τις ζωές μας κορώ­να γράμματα!»

Τα ξημε­ρώ­μα­τα έγι­νε εξόρ­μη­ση στα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας, όπου μέλη του Κλα­δι­κού Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής και Ν. Βιο­μη­χα­νί­ας, μοί­ρα­σαν στους εργα­ζό­με­νους την ανα­κοί­νω­ση του Συν­δι­κά­του για το πολύ­νε­κρο δυστύ­χη­μα από την σύγκρου­ση τρέ­νων στα Τέμπη.

Σημειώ­νε­ται ότι το ΠΑΜΕ, καλώ­ντας όλα τα Συν­δι­κά­τα να πάρουν μέρος στην απο­γευ­μα­τι­νή κινη­το­ποί­η­ση έξω από τα γρα­φεία της Hellenic Train, τονί­ζει, μετα­ξύ άλλων, ότι η σύγκρου­ση τραί­νων στα Τέμπη δεν είναι ούτε δυστύ­χη­μα, ούτε ατύ­χη­μα, αλλά προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο και διαρ­κές έγκλη­μα.

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλούν το Σωμα­τείο ΕΝΕΔΕΠ, το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, τα ναυ­τερ­γα­τι­κά Σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, και ΠΕΣ/ΝΑΤ, το Συν­δι­κά­το Τύπου — Χάρ­του, το Κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το Ενέρ­γειας, το Συν­δι­κά­το Φαρ­μά­κου Αττι­κής, το Συν­δι­κά­το Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού και Δέρ­μα­τος, το Σωμα­τείο Επαγ­γελ­μα­τιών Οδη­γών Αττι­κής — Βοιω­τί­ας και Νήσων Αργο­σα­ρω­νι­κού, ο Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων ΨΝΑ, η Ένω­ση Λογι­στών Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής,  ο Σύλ­λο­γος ΠΕ Κερα­τσι­νί­ου — Περά­μα­τος «Νίκος Πλου­μπί­δης», ο Σύλ­λο­γος ΕΒΕ Κορυ­δαλ­λού, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Ηλιού­πο­λης, το Σωμα­τείο Μισθω­τών Δικη­γό­ρων, το Κλα­δι­κό Σωμα­τείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού Αττι­κής, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων στην Ειδι­κή Αγω­γή (ΠΟΜΕΕΑ), το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων EMFI (πρώ­ην ΕΒΓΑ), το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ν. Αττι­κής (ΣΕΤΗΠ), ο Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων πρ. ΔΕΚΟ — Τρα­πε­ζών, η Ένω­ση Λογι­στών Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, ο Σύλ­λο­γος στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Αττι­κής «Ο Βύρων», η Ομο­σπον­δία Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ, ο Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων Επαγ­γελ­μα­τιών Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων Δήμου Αθή­νας, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Vodafone - 360 Connect και λοι­πές θυγα­τρι­κές, η ΔΑΣ ΟΑΣΑ, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας, το Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος Τρο­φί­μων Ποτών Ν. Αττι­κής, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Λυκό­βρυ­σης — Πεύ­κης, η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Μηχα­νι­κών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού (ΠΕΜΕΝ), η ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ, το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας (ΕΚΑ), η ΣΕΑΑΝ, το Συν­δι­κά­το Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ν. Αττι­κής, ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ «Γ. Σεφέρης».

Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλεί και η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας καθώς και η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής.

Στην Πάτρα, σε κινη­το­ποί­η­ση έξω απ’ το σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό του ΟΣΕ στην Αγί­ου Νικο­λά­ου καλεί σήμε­ρα Πέμ­πτη 2 Μάρ­τη στις 7.30 μ.μ. το Εργα­τι­κό Κέντρο απαι­τώ­ντας πλή­ρη διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη, να μην κρυ­φτεί ή συγκα­λυ­φθεί τίπο­τε, να απο­δο­θούν όλες οι ευθύ­νες. Στην κινη­το­ποί­η­ση θα συμ­με­τέ­χει ο Δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κ. Πελετίδης. 

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο