Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Στους 47 οι νεκροί της τραγωδίας

Σε 47 ανέρ­χο­νται, σύμ­φω­να με το γρα­φείο Τύπου της Πυρο­σβε­στι­κής, οι νεκροί του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη και ενώ συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και άλλων ανθρώ­πων που αγνο­ού­νται μετά το δυστύχημα.

Νωρί­τε­ρα, ο εκπρό­σω­πος της Πυρο­σβε­στι­κής Γιάν­νης Αρτο­ποιός δήλω­σε μιλώ­ντας στην ΕΡΤ ότι διε­ξά­γε­ται κάτω από δύσκο­λες συν­θή­κες επι­χεί­ρη­ση ανά­συρ­σης ατό­μων από το δεύ­τε­ρο βαγό­νι του τρέ­νου που εκτε­λού­σε το δρο­μο­λό­γιο Αθή­να – Θεσσαλονίκη.

Στο τρίτο βαγόνι συνεχίζονται οι έρευνες

To τρί­το βαγό­νι της αμα­ξο­στοι­χί­ας τους δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη, επι­χει­ρούν να τεμα­χί­σουν τα συνερ­γεία, ώστε να μοι­ρα­στεί το βάρος του και να μετα­κι­νη­θεί, καθώς εκεί επι­κε­ντρώ­νο­νται από εδώ και πέρα οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό επιβατών.

Με την βοή­θεια γερα­νο­φό­ρων οχη­μά­των, ειδι­κές ομά­δες συνε­χί­ζουν να επι­χει­ρούν παράλ­λη­λα στα δύο πρώ­τα βαγό­νια που έχουν γίνει μια άμορ­φη μάζα σιδε­ρι­κών και έχουν καεί ολο­σχε­ρώς. Τα πάντα γίνο­νται με μεγά­λη προ­σο­χή λόγω της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας της κατά­στα­σης και του μεγά­λου όγκου των βαγονιών.

Μάλι­στα, θα ελεγ­χθούν όλα τα κομ­μά­τια του τρέ­νου ξανά και ξανά μέχρι να υπάρ­ξει η βεβαιό­τη­τα ότι έχουν ερευ­νη­θεί τα πάντα.

Οι δια­σώ­στες και ομά­δες της ΕΜΑΚ, βήμα — βήμα, ερευ­νούν κάθε σπι­θα­μή των βαγο­νιών και ανα­ζη­τούν διό­δους για να μπο­ρέ­σουν να εισέλ­θουν σε όλα τα σημεία.

Γύρω από το σημείο του δυστυ­χή­μα­τος έχουν στη­θεί σκη­νές ώστε να οργα­νώ­νε­ται καλύ­τε­ρα η επι­χεί­ρη­ση. Εκεί οι δια­σώ­στες παίρ­νουν λίγες ανά­σες, για να ανα­κτή­σουν τις δυνά­μεις τους και να συνε­χί­σουν τις έρευνες.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο