Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγχρονη Εποχή: Παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη “Τα τραγούδια του νόμου και της τάξης”

Δευ­τέ­ρα 27 Μάρ­τη 2023, στις 7 μ.μ., στο cafè-βιβλιο­πω­λείο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3 Αθήνα)

Θα μιλή­σουν:

Ελέ­νη Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Πολιτισμού

Λου­κάς Ανα­στα­σό­που­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, υπεύ­θυ­νος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επιτροπής

Φώντας Λάδης, συγ­γρα­φέ­ας

Θα παρέμ­βει ο Βασί­λης Καλα­μα­ράς, δημο­σιο­γρά­φος

Ποι­ή­μα­τα θα απαγ­γεί­λουν οι ηθο­ποιοί Κώστας Καστα­νάς και Λίλα Καφα­ντά­ρη

Θα ακο­λου­θή­σει καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με παλιά και νέα τρα­γού­δια του Φ. Λάδη με τους Πολυ­ξέ­νη Καρά­κο­γλου, Δημή­τρη Κανέλ­λο στο τρα­γού­δι και το συν­θέ­τη Γιώρ­γο Κομπο­γιάν­νη στο πιάνο

Ο συγ­γρα­φέ­ας θα υπο­γρά­ψει βιβλία του πριν την έναρ­ξη της εκδήλωσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο