Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Σύγχρονη Εποχή”: Προσφορές σε βιβλία για την Επανάσταση του 1821

Προ­σφο­ρές σε μια σει­ρά βιβλία για την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821 έχει αυτές τις μέρες η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», μπρο­στά και στην επέ­τειο της 25ης Μαρτίου.

Δεί­τε εδώ ανα­λυ­τι­κά τις προ­σφο­ρές της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Στις μέρες μας μια σει­ρά από αστούς ιστο­ριο­γρά­φους αξιο­ποιούν την Επα­νά­στα­ση του 1821 προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θή­σουν το αστι­κό ιδε­ο­λό­γη­μα της «εθνι­κής ενό­τη­τας», να δικαιώ­σουν την καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία, να απο­μα­κρύ­νουν τον αγώ­να για την κατά­κτη­ση της εργα­τι­κής εξουσίας.
Σήμε­ρα απο­τε­λεί πρω­ταρ­χι­κή ανά­γκη και ανα­πό­σπα­στη πλευ­ρά της ιδε­ο­λο­γι­κής-πολι­τι­κής και ταξι­κής πάλης η ανα­ζή­τη­ση της ιστο­ρι­κής αλή­θειας για την εξα­γω­γή χρή­σι­μων ιστο­ρι­κών συμπε­ρα­σμά­των από την Επα­νά­στα­ση του 1821.
Για την ενί­σχυ­ση αυτής της προ­σπά­θειας η Σύγ­χρο­νη Επο­χή προ­τεί­νει ένα πλή­θος εκδό­σε­ών της
 που μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στα βιβλιο­πω­λεία της σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη, Πάτρα και στο e‑shop.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο