Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύγχρονη Εποχή: 105 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Προτάσεις βιβλίων για την επέτειο της Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης

Ο Σοσιαλισμός-Κομμουνισμός αναγκαίος και επίκαιρος
απάντηση στον καπιταλιστικό δρόμο που σαπίζει

ΕΡΓΑ του Β.Ι. ΛΕΝΙΝ

Η χρε­ο­κο­πία της II Διεθνούς

Ο ιμπε­ρια­λι­σμός, ανώ­τα­το στά­διο του καπιταλισμού

Για τον πόλε­μο και τη σοσια­λι­στι­κή επανάσταση

Κρά­τος & επανάσταση

Οι θέσεις του Απρίλη

Από τη μαχη­τι­κή πεί­ρα των μπολσεβίκων

Από τον Απρί­λη στον Οκτώ­βρη \ Κεί­με­να για την Οκτω­βρια­νή επανάσταση

Για τη σοσια­λι­στι­κή οικοδόμηση

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διε­θνή: Κομ­μου­νι­στι­κή Επι­θε­ώ­ρη­ση, τ. 7

ΓΧΙΟΥΡΚΟ Λ. Ο Λένιν τον Οκτώβρη

Ιδε­ο­λο­γι­κή επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ _1917: Η πορεία προς την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση (Από μήνα σε μήνα)

Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο της ΚΝΕ Αλή­θειες και ψέμα­τα για το σοσια­λι­σμό 4. Για τη σοσια­λι­στι­κή επανάσταση

Μαρ­τι Α. Το έπος της Μαύ­ρης θάλασσας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Οκτώ­βρης 1917. Η πορεία των μπολ­σε­βί­κων προς τη νίκη

Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ: Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση και Παι­δεία. Συλ­λο­γή κειμένων

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Καζα­κί­ε­βιτς Ε. Γκ: Το γαλά­ζιο τετράδιο

Κολο­ντάϊ Α.Μ. Βασι­λί­σα Μολίγκινα

Μκρί­τικς Κ. Καμό

Οστρόφ­σκι Ν Πώς δενό­τα­νε τ’ ατσάλι

Ριντ Τζ.. Δέκα μέρες που συγκλό­νι­σαν τον κόσμο

Σερα­μί­φο­βιτς Α. Σ. Ο σιδε­ρέ­νιος χείμαρρος

«Η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη. Είναι ολο­κά­θα­ρο ότι πραγ­μα­τι­κά τώρα πια κάθε καθυ­στέ­ρη­ση της εξέ­γερ­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνα­το (…) Η υπό­θε­ση πρέ­πει να κρι­θεί το δίχως άλλο σήμε­ρα το βρά­δυ ή τη νύχτα. Η ιστο­ρία δεν θα συγ­χω­ρή­σει την καθυ­στέ­ρη­ση στους επα­να­στά­τες που θα μπο­ρού­σαν να νική­σουν σήμε­ρα (και σίγου­ρα θα κινή­σουν), αλλά θα κιν­δύ­νευαν να χάσουν πολ­λά αύριο, θα κιν­δύ­νευαν να τα χάσουν όλα (…) Η κυβέρ­νη­ση κλο­νί­ζε­ται. Πρέ­πει να την απο­τε­λειώ­σου­με με κάθε θυσία! Η καθυ­στέ­ρη­ση της δρά­σης ισο­δυ­να­μεί με θάνατο».

- Β.Ι. Ουλιά­νοφ (Λένιν)

Σύγ­χρο­νη Επο­χή Κατά­στη­μα Αθή­νας Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3, 10678 | Τηλ.: 2103829835, 2103808132 | Fax: 2103829814 — Email: mailto:[email protected]

Κατά­στη­μα Θεσ­σα­λο­νί­κης: Πλά­τω­νος 7, 54631 | Τηλ.: 2310283810 | Fax: 2310283810 — Email: mailto:[email protected]

Κατά­στη­μα Πάτρας: Κανα­κά­ρη 159, 26223 | Τηλ.: 2610222804 | Fax: 2610222768 — Email: mailto:[email protected]

7 Νοέμ­βρη (25 Οκτώ­βρη με το παλιό ημε­ρο­λό­γιο) η εξέ­γερ­ση, που είχε ξεσπά­σει στην Πετρού­πο­λη την προη­γού­με­νη μέρα, ανα­πτύσ­σε­ται γορ­γά. Μόνο τα Χει­με­ρι­νά Ανά­κτο­ρα (όπου βρί­σκο­νταν τα μέλη της Προ­σω­ρι­νής Κυβέρ­νη­σης), το Γενι­κό Επι­τε­λείο, το ανά­κτο­ρο Μαρί­ιν­σκι και ελά­χι­στα άλλα σημεία στο κέντρο της πόλης έμε­ναν ακό­μη στα χέρια των αστι­κών δυνά­με­ων. Επα­να­στα­τι­κές εκδη­λώ­σεις είχαν ξεσπά­σει επί­σης ταυ­τό­χρο­να στη Μόσχα, το Μινσκ, τη Κρο­στάν­δη, κ.α. Στις 10 το πρωί η Στρα­τιω­τι­κή Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή δημο­σιεύ­ει διάγ­γελ­μα του Β. Ι. Λένιν με τίτλο «Προς τους πολί­τες της Ρωσί­ας!», με το οποίο αναγ­γέλ­λει τη νικη­φό­ρα πορεία της Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης. Το ίδιο πρωί ο Λένιν μιλά­ει στην Ολο­μέ­λεια του Σοβιέτ της Πετρού­πο­λης και δηλώ­νει πως η Επα­νά­στα­ση πραγματοποιήθηκε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο