Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη αστυνομικού για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Ενας 53χρονος αστυ­νο­μι­κός συνε­λή­φθη, χθες, Παρα­σκευή 29 Ιου­λί­ου, με ένταλ­μα σύλ­λη­ψης, από την Υπη­ρε­σία Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων Σωμά­των Ασφα­λεί­ας, κατη­γο­ρού­με­νος για γενε­τή­σιες πρά­ξεις σε βάρος 14χρονης και προ­σέλ­κυ­ση παι­διών για γενε­τή­σιους λόγους.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, προη­γή­θη­κε καταγ­γε­λία 14χρονης κοπέ­λας και των γονέ­ων της, σύμ­φω­να με την οποία ο αστυ­νο­μι­κός, εκμε­ταλ­λευό­με­νος την ιδιό­τη­τά του ως προ­πο­νη­τής βόλεϊ σε σύλ­λο­γο νησιού, προ­έ­βη, του­λά­χι­στον από τον Ιανουά­ριο του 2022, σε κατ΄ επα­νά­λη­ψη γενε­τή­σιες πρά­ξεις με την ανή­λι­κη. Παράλ­λη­λα, από τον Μάιο του 2022, κάνο­ντας χρή­ση προ­φίλ σε δια­δι­κτυα­κή εφαρ­μο­γή επι­χει­ρού­σε συστη­μα­τι­κά να παρα­σύ­ρει την ανή­λι­κη σε πορ­νο­γρα­φι­κές παραστάσεις.

Για την υπό­θε­ση σχη­μα­τί­στη­κε σχε­τι­κή δικο­γρα­φία, στο πλαί­σιο της οποί­ας παραγ­γέλ­θη­κε η εξέ­τα­ση της ανή­λι­κης από ιατρο­δι­κα­στή, ενώ, όπως προ­έ­κυ­ψε από την προ­α­να­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε θωπεύ­σει ακό­μη μία ανήλικη.

Σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο σπί­τι και σε οχή­μα­τα του 53χρονου, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν πολ­λά ψηφια­κά πει­στή­ρια, όπως κινη­τά τηλέ­φω­να, ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, βιντε­ο­κά­με­ρες, tablet και ψηφια­κά μέσα αποθήκευσης.

Η δικο­γρα­φία υπο­βλή­θη­κε στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή Αρχή και η υπό­θε­ση παρα­πέμ­φθη­κε σε κύρια ανά­κρι­ση. Ο συλ­λη­φθείς αστυ­νο­μι­κός οδη­γή­θη­κε στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή Αρχή.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο