Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη στρατιωτικών στον Έβρο — Συζήτηση με τον Πάρη Καρβουνόπουλο

Πολ­λά τα ερω­τή­μα­τα και οι συγκε­χυ­μέ­νες κατα­στά­σεις γύρω από την υπό­θε­ση με τους δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κούς που συνε­λή­φθη­σαν από τους Τούρ­κους και τη Δευ­τέ­ρα 5 Μαρ­τί­ου θα βρε­θούν ενώ­πιον Τούρ­κου δικα­στή για τις κατη­γο­ρί­ες που τους αποδίδονται.

Ποιες είναι οι κατη­γο­ρί­ες; «Παρά­βα­ση απα­γο­ρευ­μέ­νης στρα­τιω­τι­κής περιο­χής α’ βαθ­μού» λένε ελλη­νι­κές κυβερ­νη­τι­κές πηγές και δια­ψεύ­δουν κατη­γο­ρη­μα­τι­κά τα ανα­γρα­φό­με­να στον Τουρ­κι­κό Τύπο για κατη­γο­ρί­ες περί κατασκοπίας.

Πώς συνε­λή­φθη­σαν; Οι δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί φέρε­ται να βρέ­θη­καν σε τουρ­κι­κό έδα­φος στη  διάρ­κεια μια συνη­θι­σμέ­νης περι­πο­λί­ας. Ήταν ένα τυχαίο συμ­βάν ή ενέ­δρα στα πλαί­σια της κλι­μα­κού­με­νης τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας; Για­τί η ανα­κοί­νω­ση του ΓΕΣ θεω­ρεί δεδο­μέ­νο ότι οι δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί πέρα­σαν στο τουρ­κι­κό έδα­φος; Για­τί στην ανα­κοί­νω­ση δεν ανα­φέ­ρε­ται ο χρό­νος καιο τόπος σύλληψης;

Ποια είναι η στά­ση της Τουρ­κί­ας; Την Παρα­σκευή 2/3 ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος έλε­γε ότι είναι «απο­λύ­τως τυπι­κό το θέμα, είναι δική για παρά­νο­μη είσο­δο στη χώρα και θα απε­λα­θούν» οι δύο Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί και έδι­ναν δια­βε­βαιώ­σεις ότι σύντο­μα θα επι­στρέ­ψουν στην Ελλά­δα. Το Σάβ­βα­το ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Φώτης Κου­βέ­λης εξέ­φρα­ζε την ελπί­δα η Τουρ­κία να δια­βά­σει σωστά το επεισόδιο.

Ολα αυτά συζη­τή­σα­με με τον Πάρη Καρ­βου­νό­που­λο, στρα­τιω­τι­κό συντά­κτη της Real News, συνερ­γά­της του Reuters, και επι­κε­φα­λής του Militaire.gr, στην εκπο­μπή Ατέ­χνως στην ΕΡΤopen. Όπως επί­σης και για τη γενι­κό­τε­ρη στά­ση συμπε­ρι­φο­ρά της Τουρ­κί­ας (Αιγαίο, κυπρια­κή ΑΟΖ, Μ. Αναττολή).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο