Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη 20χρονου για ρατσιστικές επιθέσεις στον Ασπρόπυργο

Για επι­θέ­σεις, ληστεία και επι­κίν­δυ­νες σωμα­τι­κές βλά­βες με ρατσι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, αδι­κή­μα­τα για τα οποία είχε εκδο­θεί ένταλ­μα σύλ­λη­ψης σε βάρος του, συνε­λή­φθη 20χρονος στον Ασπρόπυργο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο συλ­λη­φθείς είναι γνω­στός στις αρχές για τις ρατσι­στι­κές του δρα­στη­ριό­τη­τες, καθώς και στο παρελ­θόν έχει εμπλα­κεί σε εκδη­λώ­σεις και επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον αλλοδαπών.

Στην συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση, από την αστυ­νο­μι­κή έρευ­να, βάσει της οποί­ας σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία και εκδό­θη­κε το ένταλ­μα σύλ­λη­ψης, ο 20χρονος είχε πρω­τα­γω­νι­στή­σει σε δύο επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον Αλβα­νών, με ρατσι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, σε μία από τις οποί­ες, μάλι­στα, είχε ολό­κλη­ρη ομά­δα συνεργών.

Συγκε­κρι­μέ­να:

– Τις βρα­δι­νές ώρες στις 10/10/2019 στον Ασπρό­πυρ­γο, ο κατη­γο­ρού­με­νος μαζί με ομά­δα ατό­μων και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μαχαί­ρια, σιδε­ρο­γρο­θιές και μεταλ­λι­κά αντι­κεί­με­να επι­τέ­θη­καν και προ­κά­λε­σαν σοβα­ρά τραύ­μα­τα σε έξι αλλο­δα­πούς, αλβα­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας, από τους οποί­ους αφαί­ρε­σαν χρη­μα­τι­κά ποσά και κινη­τά τηλέ­φω­να. Παράλ­λη­λα, κατά τη διάρ­κεια της ανω­τέ­ρω επί­θε­σης, εκτό­ξευαν υβρι­στι­κές φρά­σεις ανα­φο­ρι­κά με τη χώρα κατα­γω­γής των παθόντων.

– Τις βρα­δι­νές ώρες στις 15/11/2019, έξω από καφε­τέ­ρια στον Ασπρό­πυρ­γο, ο 20χρονος επι­τέ­θη­κε, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μεταλ­λι­κό αντι­κεί­με­νο και σιδε­ρο­γρο­θιά, και τραυ­μά­τι­σε δύο Αλβανούς.

Ο συλ­λη­φθείς οδη­γή­θη­κε στον Εισαγ­γε­λέα Εκτε­λέ­σε­ως Ποι­νών Αθηνών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο