Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη 48χρονου δασκάλου που έστελνε ερωτικά μηνύματα σε μαθήτριές του

Δάσκα­λος σε Δημο­τι­κό Σχο­λείο της Αττι­κής συνε­λή­φθη, κατη­γο­ρού­με­νος ότι έστελ­νε, μέσω της εφαρ­μο­γής viber, ερω­τι­κά μηνύ­μα­τα σε τρεις μαθή­τριές του, ηλι­κί­ας 9 ετών.

Η διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης από την Υπο­διεύ­θυν­ση Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων της Ασφά­λειας Αττι­κής ξεκί­νη­σε μετά από καταγ­γε­λία των γονέ­ων των τριών μαθη­τριών, οι οποί­ες δεχό­ντου­σαν ερω­τι­κά μηνύ­μα­τα από τον ίδιο τον δάσκα­λό τους.

Ο 48χρονος, που είναι πατέ­ρας δύο παι­διών, συνε­λή­φθη, την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή και αύριο πρό­κει­ται να οδη­γη­θεί στον ανακριτή.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο