Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλλογοι Γυναικών Κ. Μακεδονίας: «Θανατική καταδίκη για μισό μπιτόνι βενζίνη…»

«Ένας 16χρονος παλεύ­ει για τη ζωή του στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, επει­δή δεν πλή­ρω­σε 20 ευρώ καύ­σι­μα. Θανα­τι­κή κατα­δί­κη για μισό μπι­τό­νι βεν­ζί­νη…» ανα­φέ­ρουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Σύλ­λο­γοι και οι Ομά­δες Γυναι­κών Κ. Μακε­δο­νί­ας για τον 16χρονο που πυρο­βο­λή­θη­κε από αστυνομικό. 

«Το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό έρχε­ται να προ­στε­θεί σε μια σει­ρά παρό­μοιων απα­ρά­δε­κτων περι­στα­τι­κών: Στη δολο­φο­νία του 18χρονου Ρομά στο Πέρα­μα και στη σπα­σμέ­νη πόρ­τα σπι­τιού της συντα­ξιού­χου, που απο­φά­σι­σαν να της πάρουν το σπί­τι για χρέη σε κάρ­τα» τονί­ζουν και ξεκα­θα­ρί­ζουν ότι «δεν πρό­κει­ται να δεχτού­με αυτές τις κατα­στά­σεις ως κανονικότητα!».

Και αυτό σε μια περί­ο­δο, «όπου η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια στε­νά­ζει από την ακρί­βεια, ψάχνει τρό­πους να ζεστά­νει τα σπί­τια της, οι δυνά­μεις κατα­στο­λής έχουν πάρει προ­φα­νώς εντο­λές να θεω­ρούν αυτόν τον λαό εχθρό και να “ρίχνουν στο ψαχνό”. Όπως φαί­νε­ται προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για την αντι­με­τώ­πι­ση της οργής του λαού που αργά ή γρή­γο­ρα θα εκφρα­στεί απέ­να­ντι στον ζόφο που μας διαμορφώνουν».

Κατα­λή­γο­ντας υπο­γραμ­μί­ζουν πως «δεν θα τους περά­σει! Οι γυναί­κες του μόχθου υψώ­νου­με για ακό­μη μια φορά τεί­χος προ­στα­σί­ας απέ­να­ντι στην κατα­στο­λή, τον ρατσι­σμό, την κρα­τι­κή βία και αυθαιρεσία».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο