Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύμβαση αγοράς φρεγατών και “Rafale”: Ο λαός να συγκρουστεί με όσους τον οδηγούν στο πολεμικό σφαγείο

Με τις θετι­κές ψήφους της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ|ΠΑΣΟΚ και της Ελ. Λύσης και το «παρών» του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφί­στη­καν χτες το βρά­δυ στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής οι συμ­βά­σεις που αφο­ρούν την αγο­ρά των 3 γαλ­λι­κών φρε­γα­τών (τύπου «Belhara») και των 6 επι­πλέ­ον «Rafale» (που έρχο­νται να προ­στε­θούν στα 18), και οι οποί­ες είχαν κατα­τε­θεί ως νομο­σχέ­διο από το υπουρ­γείο Αμυνας.

Πρό­κει­ται για ένα ακό­μα μεγά­λο εξο­πλι­στι­κό πρό­γραμ­μα που είναι ενταγ­μέ­νο στους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, στους οποί­ους συμ­με­τέ­χει ενερ­γά η εγχώ­ρια αστι­κή τάξη για να ανα­βαθ­μί­σει τον ρόλο και τις μπίζ­νες της στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, με τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, πέρα από παρα­τη­ρή­σεις στα επι­μέ­ρους, να πίνουν νερό στα συμ­φέ­ρο­ντά της.

Ο λογα­ρια­σμός και αυτών των συμ­βά­σε­ων θα στα­λείόπως πάνταστον λαό, ο οποί­ος θα κλη­θεί να πλη­ρώ­σει για τους σχε­δια­σμούς αυτούς τόσο με τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή του, με ανυ­πο­λό­γι­στους κιν­δύ­νους, στους αντα­γω­νι­σμούς που «τρέ­χουν» και βάζουν φωτιά στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, όσο και με πάνω από 4 δισ. ευρώ.

Το ΚΚΕ καταψήφισε και κατήγγειλε τις συμβάσεις

Με τους βου­λευ­τές του να ανα­δει­κνύ­ουν ότι οι υπέ­ρο­γκοι εξο­πλι­σμοί που φορ­τώ­νε­ται ο λαός συν­δέ­ο­νται με τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ και όχι με την προ­στα­σία των συνό­ρων και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας.

Με αφορ­μή τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία προει­δο­ποί­η­σαν για τον κίν­δυ­νο ακό­μα και ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου τώρα ή αργό­τε­ρα, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις τερά­στιες ευθύ­νες όλων των μέχρι τώρα κυβερ­νή­σε­ων, που μετέ­τρε­ψαν τη χώρα σε ορμη­τή­ριο των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών και σε μαγνή­τη επιθέσεων.

Απεύ­θυ­ναν κάλε­σμα στον λαό να συγκρου­στεί με την πολι­τι­κή της εμπλο­κής, που τον οδη­γεί στο πολε­μι­κό σφα­γείο, απαι­τώ­ντας καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στο ουκρα­νι­κό μέτω­πο, κανέ­νας Ελλη­νας στρα­τιώ­της και αξιω­μα­τι­κός εκτός συνό­ρων, κλεί­σι­μο τώρα των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, απε­μπλο­κή από όλους τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργανισμούς.

 • Η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπα
  • Επι­βε­βαιώ­νο­νται οι κίν­δυ­νοι που απορ­ρέ­ουν από την εμπλο­κή στην οποία έχε­τε βάλει όλοι το χέρι σας
  • Πρό­βες πολέ­μου στο έδα­φος των συμ­φε­ρό­ντων μονοπωλίων 
  • Ο ελλη­νι­κός λαός να απορ­ρί­ψει τα διλήμ­μα­τα στοί­χι­σης στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια
  • Η χώρα μετα­τρέ­πε­ται σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και στό­χο αντιποίνων 
  • Το ερώ­τη­μα είναι τι εξο­πλι­σμός, με τι προ­σα­να­το­λι­σμό, για ποιες ανάγκες 
  • Η θέση του ΚΚΕ να κατα­ψη­φί­σει είναι ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη με τις ανά­γκες του λαού

Γιώρ­γος Μαρίνος
Στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ σε πολέ­μους και επεμβάσεις

Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος
Πραγ­μα­τι­κός πατριω­τι­σμός μόνο με τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργανισμούς

Θανά­σης Παφίλης
Ο λαός χρυ­σο­πλη­ρώ­νει την ενί­σχυ­ση του ΝΑΤΟ

Νίκος Παπα­να­στά­σης
Καμία σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κή άμυ­να της χώρας

Μανώ­λης Συντυχάκης
Οι εξε­λί­ξεις επι­βάλ­λουν επα­γρύ­πνη­ση και δράση

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Στό­χευ­ση η βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας σε επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Στείλ­τε Έλλη­νες στρα­τιώ­τες σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους αλλά… με ταμπέ­λα ΝΑΤΟ — ΕΕ!

Τα άλλα αστι­κά κόμματα
Η «εθνι­κή ομο­ψυ­χία» που πρέ­πει να επι­δεί­ξει ο λαός για να προ­ω­θη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, που φλέ­γε­ται από τους αντα­γω­νι­σμούς, αλλά με διά­φο­ρες παραλ­λα­γές, ήταν αυτό που κυριάρ­χη­σε και στα όσα ανέ­φε­ραν τα υπό­λοι­πα κόμματα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο