Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύμβολο τόλμης: O 15χρονος Σιμόνε που αποστόμωσε τους φασίστες (BINTEO)

Ο 15χρονος Σιμό­νε είναι από χθες η εικό­να της Ιτα­λί­ας που ανθί­στα­ται στον παρο­ξυ­σμό του φυλε­τι­κού μίσους, που ξεδι­πλώ­θη­κε ανεν­δοί­α­στα στα επει­σό­δια με πρω­τα­γω­νι­στές κατοί­κους και ακρο­δε­ξιές ομά­δες, που κατέ­λη­ξαν στην απο­μά­κρυν­ση περί­που 70 Ρομά από κοι­νο­τι­κή φιλο­ξε­νί­ας στο προ­ά­στιο Τόρε Μάου­ρα της Ρώμης.

Ο Σιμό­νε πήρε τον λόγο θαρ­ρε­τά μπρο­στά στα αλα­λά­ζο­ντα μέλη των ακρο­δε­ξιών της Casa Pound και της Forza Nuova και των ηλε­κτρι­σμέ­νων από τις μισαλ­λό­δο­ξες δια­κη­ρύ­ξεις τους κατοί­κων του Τόρε Μάου­ρα, στη διάρ­κεια των δια­πλη­κτι­σμών και των εκτρό­πων, που κατέ­λη­ξαν σε βιαιο­πρα­γί­ες ενα­ντί­ον των Ρομά και το ποδο­πά­τη­μα των τρο­φί­μων, που φιλέ­σπλα­χνα προ­σπά­θη­σαν να τους δώσουν κάποιοι πολί­τες, φωνά­ζο­ντας «ψωμί στους σει­σμό­πλη­κτους, όχι στους Ρομά».

Όταν ο εκπρό­σω­πος της Casa Pound Μάρ­κο Αντο­νί­νι εκστό­μι­σε στη διάρ­κεια τηλε­ο­πτι­κής του συνέ­ντευ­ξης, από το σημείο των επει­σο­δί­ων, πως «εδώ συμ­φω­νού­με όλοι», ο 15χρονος τον διέ­κο­ψε, λέγο­ντας: «περί­με­νε, εγώ είμαι από το Τόρε Μάου­ρα και δε συμ­φω­νώ, μπο­ρώ να το δηλώσω;».

Όταν ο έκπλη­κτος Αντο­νί­νι τον κοι­τά­ζει, λέγο­ντας «και βέβαια μπο­ρείς να το πεις, εμείς δεχό­μα­στε την αντι­πα­ρά­θε­ση», ο Σιμό­νε αδια­φο­ρεί για το βλο­συ­ρό του βλέμ­μα και του αντι­τεί­νει τολ­μη­ρά: «κατ’ εμέ, αυτό που κάνε­τε είναι να χει­ρα­γω­γεί­τε τους ανθρώ­πους στο Τόρε Μάου­ρε, τη δική μου γει­το­νιά, μετα­το­πί­ζο­ντας αυτήν τη χει­ρα­γω­γη­μέ­νη οργή προς το δικό σας συμ­φέ­ρον. Κατ’ εμέ αυτό που κάνε­τε είναι εξί­σου παράνομο».

Ο ακρο­δε­ξιός εκπρό­σω­πος τον ρώτη­σε: «εσύ είσαι ευχα­ρι­στη­μέ­νος που μετέ­φε­ραν εδώ 60 Ρομά;», αλλά ο Σιμό­νε δεν τρο­μο­κρα­τή­θη­κε: «εμέ­να 60 άνθρω­ποι δεν μου αλλά­ζουν τη ζωή. Το πρό­βλη­μα εμέ­να δεν είναι ποιος μου κλέ­βει το σπί­τι, αλλά το ότι μου κλέ­βου­νε το σπί­τι. Όταν το κάνει ένας Ρομά, όλοι στρε­φό­μα­στε ενα­ντί­ον του, αλλά όταν το κάνει ένας Ιτα­λός το βου­λώ­νου­με και απο­σιω­πού­με ότι ήταν Ιτα­λός. Έτσι, πάνω σ’ αυτό το πράγ­μα όλοι στρε­φό­μα­στε κατά των μειο­νο­τή­των, αλλά εμέ­να δεν μου αρέ­σει αυτό το πράγ­μα», ήταν η απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση του 15χρονου Σιμό­νε. Στην προ­βο­κα­τό­ρι­κη ερώ­τη­ση του Αντο­νί­νι «εάν του μοιά­ζου­νε μειο­νό­τη­τα οι Ρομά», ο Σιμό­νε απο­κρί­θη­κε: «εάν εμείς είμα­στε 60 εκατ., τότε ναι είναι μειο­νό­τη­τα. Κατ’ εμέ, κανείς δεν πρέ­πει να μεί­νει πίσω, ούτε οι Ιτα­λοί, ούτε οι Ρομά, ούτε οι Αφρι­κα­νοί, ούτε κανέ­νας άλλος άνθρωπος».

Άλλος ένας κάτοι­κος παρε­νέ­βη και απευ­θυ­νό­με­νος στον Σιμό­νε υπο­στή­ρι­ξε πως κάπο­τε στο Τόρε Μάου­ρα δεν ήσαν όλα έτσι, οι κάτοι­κοι άφη­ναν το κλει­δί στην πόρ­τα, αλλά σήμε­ρα δεν τολ­μούν να βγουν κάποιες ώρες από το σπί­τι, για­τί δεν είναι ορα­τή καμία υπη­ρε­σία του δήμου της Ρώμης. «Ε, λοι­πόν γι’ αυτό ευθύ­νο­νται οι Ρομά;», αντέ­τει­νε θαρ­ρε­τά ο Σιμό­νε, χωρίς να λάβει απάντηση.

skitso33

Το βίντεο έκα­νε τον γύρο της Ιτα­λί­ας και αμέ­σως προ­κά­λε­σε τον θαυ­μα­σμό για το θάρ­ρος του Σιμό­νε και ένα κύμα υπο­στή­ρι­ξης στη φωνή του που κατα­τρό­πω­σε την έπαρ­ση και των φανα­τι­σμό των ακρο­δε­ξιών, που βιαι­πρα­γού­σαν, προ­πη­λά­κι­ζαν τους Ρομά (μετα­ξύ των οποί­ων βρί­σκο­νταν πάνω από 20 γυναίκες–τρεις έγκυ­ες- και 33 ανή­λι­κοι), ενώ έφθα­σαν έως του σημεί­ου να τοπο­θε­τή­σουν αυτο­σχέ­δια βόμ­βα έξω από τη δημο­τι­κή δομή.

Ακό­μη και η δήμαρ­χος της Ρώμης Βιρ­τζί­νια Ράτζι επαί­νε­σε την τόλ­μη του Σιμό­νε. Στο λογα­ρια­σμό της στο Facebook, η Ράτζι τονί­ζει: «ιδού οι αλη­θι­νοί κάτοι­κοι του Τόρε Μάου­ρα. Ευχα­ρι­στού­με Σιμό­νε. Οι νέοι είναι το μέλ­λον μας. Στη Ρώμη δεν υπάρ­χει χώρος για τις ακρό­τη­τες της Casa Pound και της Forza Nuova».

Το πρό­βλη­μα όμως για τη Ράτζι παρα­μέ­νει. Το παρά­δειγ­μα του Τόρε Μάου­ρα είναι έτοι­μα να ακο­λου­θή­σουν και άλλα προ­ά­στια της αιώ­νιας πόλης, στα οποία είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να διο­χε­τευ­θούν οι Ρομά που δεν έγι­ναν δεκτοί στην προη­γού­με­νη δομή φιλο­ξε­νί­ας. Ήδη, επι­τρο­πές κατοί­κων δια­τυ­πώ­νουν προει­δο­ποι­ή­σεις κατά της μετα­φο­ράς τους στην περιο­χή τους και η δήμαρ­χος συμ­βου­λεύ­ει στις υπη­ρε­σί­ες της «ύψι­στη προ­σο­χή κατά τη μετα­φο­ρά των ανθρώπων».

skitso35

Ωστό­σο, οι νέες επι­λο­γές για την μετα­φο­ρά και φιλο­ξε­νί­ας τους βρί­σκο­νται σε περιο­χές με την ίδια κοι­νω­νι­κή σύστα­ση με το Τόρε Μάου­ρα και τα ανα­το­λι­κά προ­ά­στια της πόλης. Και το φυτί­λι που άνα­ψαν τα επει­σό­δια των προη­γου­μέ­νων ημε­ρών μπο­ρούν κάλ­λι­στα να προ­κα­λέ­σουν την έκρηξη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο