Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύναξη «γαλαζοαίματων» κηφήνων στην Αθήνα για την κηδεία του Γλύξμπουργκ — Ποιοί δρόμοι θα κλείσουν

Πλη­θώ­ρα «γαλα­ζο­αί­μα­των» κηφή­νων και άλλων «επι­σή­μων» ανα­μέ­νε­ται να κατα­φτά­σουν αύριο, Δευ­τέ­ρα, στην Αθή­να, προ­κει­μέ­νου να παρα­στούν στην κηδεία του Κων­στα­ντί­νου Γλύξμπουργκ.

Η σορός του Γλύξ­μπουργκ ανα­μέ­νε­ται να βρί­σκε­ται από νωρίς το πρωί στο παρε­κλήσ­σι ου Αγί­ου Ελευ­θέ­ριου που βρί­σκε­ται δίπλα στη Μητρό­πο­λη Αθη­νών. Η εξό­διος ακο­λου­θία είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 12 το μεση­μέ­ρι χορο­στα­τού­ντος του Αρχιε­πι­σκό­που Ιερώ­νυ­μου και δώδε­κα μητρο­πο­λι­τών από όλη την Ελλά­δα. Η ταφή θα γίνει στο Τατόι.

Από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι, με σκο­πό την ομα­λή και ασφα­λή κυκλο­φο­ρία πεζών και οχη­μά­των λόγω της νεκρώ­σι­μης ακο­λου­θί­ας του τέως βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου, η οποία θα ψαλεί στην Ιερά Μητρό­πο­λη Αθη­νών, θα εφαρ­μο­σθούν προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε οδι­κές αρτη­ρί­ες του κέντρου της Αθήνας.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή από­φα­ση της Διεύ­θυν­ση Τρο­χαί­ας Αττικής:

Αύριο, Δευ­τέ­ρα 16 Ιανουα­ρί­ου 2023 και κατά τις ώρες 06:00′ έως 14:00′ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στις παρα­κά­τω οδούς του Δήμου Αθηναίων:

Μητρο­πό­λε­ως σε όλο το μήκος της,
Αιό­λου, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Ανδρια­νού και Ερμού,
Ερμού, στο τμή­μα της μετα­ξύ των οδών Αιό­λου και Αθηνάς.

Επι­πλέ­ον, απα­γο­ρεύ­ε­ται η στά­ση και η στάθ­μευ­ση οχη­μά­των στις παρα­πά­νω οδούς, από σήμε­ρα, Κυρια­κή 15 Ιανουα­ρί­ου, από τις 10:00 μ.μ. έως αύριο, Δευ­τέ­ρα 16 Ιανουα­ρί­ου στις 02:00 μ.μ.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις μπο­ρεί να παρα­τα­θούν ή να μειω­θούν καθώς και να μην εφαρ­μο­σθούν ανά­λο­γα με τις επι­κρα­τού­σες κυκλο­φο­ρια­κές συν­θή­κες, κατά την κρί­ση του επι­κε­φα­λής των μέτρων Τροχαίας.

Σύμ­φω­να επί­σης με την ανα­κοί­νω­ση του Αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας η πρό­σβα­ση στο παρεκ­κλή­σι του Αγί­ου Ελευ­θε­ρί­ου πλη­σί­ον του Μητρο­πο­λι­τι­κού Ναού, όπου θα βρί­σκε­ται η σορός του τέως βασι­λιά, θα είναι ελεύ­θε­ρη από τις 06:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. της Δευ­τέ­ρας 16 Ιανουα­ρί­ου, ενώ στη συνέ­χεια, κατό­πιν επι­θυ­μί­ας της οικο­γέ­νειας, πρό­σβα­ση στον Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό θα έχουν αυστη­ρά οι προ­σκε­κλη­μέ­νοι της οικογένειας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο