Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Σύνδρομο της Αβάνας” | τα πρώτα “συμπεράσματα” της CIA

…και εγέ­νε­το φως!

Ενώ το νησί της επα­νά­στα­σης δίνει μαθή­μα­τα στην οικου­μέ­νη, έχο­ντας βάλει τα γυα­λιά στις ΗΠΑ που αν και υπερ­δύ­να­μη, κατέ­χει τη θλι­βε­ρή πρω­τιά με 69.808.350 κρού­σμα­τα και 880.976 νεκρούς, ο υπΕξ Άντο­νι Μπλίν­κεν αναγ­γέλ­λει “πλή­ρη δια­λεύ­καν­ση μέσω CIA του μυστη­ριώ­δους «συν­δρό­μου της Αβά­νας», που πλήτ­τει αμε­ρι­κα­νούς διπλω­μά­τες σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο”, κατα­λή­γο­ντας στο προ­φα­νές πως “δεν απο­δί­δε­ται a priori σε επί­θε­ση από ξένη δύναμη”.

Αν και το «σύν­δρο­μο» (σσ. περι­γρά­φε­ται ως εκδή­λω­ση «ακου­στι­κών επι­θέ­σε­ων»), δεν έχει απο­δο­θεί σε ευθύ­νη της Κού­βας (ορι­σμέ­νοι μιλά­νε –τελευ­ταία, για ενέρ­γειες της Ρωσί­ας) εν τού­τοις –όχι τυχαία ονο­μά­στη­κε από τους αμε­ρι­κα­νούς «της Αβά­νας», μια και το νησί απο­τε­λεί για τους ιμπε­ρια­λι­στές «άξο­να του κακού» (axis of evil) –επί­ση­μα από το 2002, μέσω John Bolton, Υφυ­πουρ­γού τότε Διε­θνούς Ασφά­λειας και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα 60+ χρό­νια, δηλ. από την ημέ­ρα της επα­νά­στα­σης των barbudos.

Και ενώ πράγ­μα­τι όλοι γνω­ρί­ζουν πως δεν τρέ­χει τίπο­τα τις τελευ­ταί­ες ώρες σύσ­σω­μα τα μεγά­λα αστι­κά ΜΜΕ NyTimes, Deutsche Welle, το πάντα «αντι­κει­με­νι­κό BBC, το NBC, η WashingtonPost κλπ. επα­νέρ­χο­νται τονί­ζο­ντας με έμφα­ση πως «τα περι­στα­τι­κά εμφα­νί­σθη­καν για πρώ­τη φορά σε διπλω­μά­τες το 2016 στην κου­βα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα».

«Έχο­ντες εξε­τά­σει εκα­το­ντά­δες περι­στα­τι­κά, η αμε­ρι­κα­νι­κή υπη­ρε­σία κατέ­λη­ξε σε εξη­γή­σεις πιθα­νές και εναλ­λα­κτι­κές» σε επι­χεί­ρη­ση ξένης χώρας, σύμ­φω­να με πηγές που επι­κα­λεί­ται το NBC ‑όμως, η έρευ­να της CIA συνε­χί­ζε­ται «επί είκο­σι περι­πτώ­σε­ων που παρα­μέ­νουν ανε­ξή­γη­τες» και «η προ­κα­ταρ­κτι­κή έκθε­ση δεν απο­τε­λεί και το τελι­κό συμπέ­ρα­σμα της κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν ή των υπη­ρε­σιών Πλη­ρο­φο­ριών στο σύνο­λό τους».

Ομά­δα θυμά­των του συν­δρό­μου, που επι­κα­λού­νται οι New York Times, δηλώ­νει ότι τα συμπε­ρά­σμα­τα της CIA «δεν μπο­ρούν και δεν πρέ­πει να είναι η τελευ­ταία λέξη για το θέμα».

(…)
«Αν και έχου­με φθά­σει σε ενδιά­με­σα σημα­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, δεν έχου­με τελειώ­σει», δια­βε­βαί­ω­σε ο διευ­θυ­ντής της Ουί­λιαμ Τ. Μπερνς, σύμ­φω­να με τους New York Times.
«Συνε­χί­ζου­με την έρευ­να για τα περι­στα­τι­κά αυτά», ενώ το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ αρνεί­ται να δώσει αριθ­μό κρου­σμά­των, που εκτι­μώ­νται στα 200.

Στο μετα­ξύ η όλη υπό­θε­ση τίθε­ται σε αμφι­σβή­τη­ση από τους περισ­σό­τε­ρους επι­στή­μο­νες, που θεω­ρούν απί­θα­νο να υπάρ­χει κοι­νό αίτιο για όλα τα περι­στα­τι­κά, που –λένε οι αμε­ρι­κα­νοί, εμφα­νί­στη­καν και στην Αβά­να, με τα περισ­σό­τε­ρα να έχουν παρου­σια­σθεί στην Κίνα, τη Γερ­μα­νία, τη Αυστρα­λία, τη Ρωσία την Αυστρία και την ίδια της Ουά­σινγ­κτον …επη­ρε­ά­ζο­ντας όλως παρα­δό­ξως μόνο αξιω­μα­τού­χους των ΗΠΑ «με σφο­δρές ημι­κρα­νί­ες, ίλιγ­γο ναυ­τί­ες και εγκε­φα­λι­κές βλά­βες»

Έχουν ανα­φερ­θεί και παρά­ξε­νοι θόρυ­βοι στην ακοή, , απώ­λεια ακο­ής, απώ­λεια μνή­μης, πονο­κέ­φα­λοι –με πιθα­νή επί­δρα­ση (…μη εξα­κρι­βω­μέ­να) από μικροκύματα.

Θυμί­ζου­με πως τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη η Κου­βα­νι­κή Ακα­δη­μία Επι­στη­μών σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου αρνή­θη­κε με ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία τις κατη­γο­ρί­ες των ΗΠΑ κλπ. «πρό­θυ­μων» για τις οποί­ες «ούτε η κου­βα­νι­κή αστυ­νο­μία ούτε το αμε­ρι­κα­νι­κό FBI ούτε η βασι­λι­κή κανα­δι­κή αστυ­νο­μία έχουν ανα­κα­λύ­ψει στοι­χεία “επι­θέ­σε­ων” σε διπλω­μά­τες στην Αβά­να, παρά τις εντα­τι­κές έρευνες».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο