Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύννεφα πολέμου στον Περσικό Κόλπο

Ανε­βαί­νει επι­κίν­δυ­να η έντα­ση στον πρσι­κό Κόλ­πο με τους Ιρα­νούς να υπο­στη­ρί­ζουν ότι το drone που κατέρ­ρι­ψαν ήταν εντός των χωρι­κών τους υδά­των και από την άλλη τον Τραμπ να δίνει εντο­λή στρα­τιω­τι­κού πλήγ­μα­τος την οποία ανα­κά­λε­σε λίγο αργότερα.

Χάρ­τες, και συγκε­κρι­μέ­νες συντε­ταγ­μέ­νες, με τους οποί­ους η Τεχε­ρά­νη υπο­στη­ρί­ζει ότι απο­δει­κνύ­ε­ται πως το αμε­ρι­κα­νι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος που καταρ­ρί­φθη­κε πετού­σε πάνω από τα χωρι­κά ύδα­τα του Ιράν, στα Στε­νά του Ορμούζ, παρου­σί­α­σε ο ιρα­νός υπουρ­γός Εξωτερικών.

«Συλ­λέ­γου­με τμή­μα­τα του αμε­ρι­κα­νι­κού drone στα χωρι­κά μας ύδα­τα» δήλω­σε ο ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Τζα­βάντ Ζαρίφ παρου­σιά­ζο­ντας τους χάρ­τες στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter.

«Έχου­με ανα­κτή­σει τμή­μα­τα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους (σ.σ RQ‑4 Global Hawk) στα χωρι­κά ΜΑΣ ύδα­τα, όπου καταρ­ρί­φθη­κε» πρόσθεσε.

Νωρί­τε­ρα σε άλλο του μήνυ­μα στο Twitter, ο Ζαρίφ εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση στην παρα­βί­α­ση του ιρα­νι­κού ενα­έ­ριου χώρου από τις ΗΠΑ, λέγο­ντας ότι το Ιράν θα υπε­ρα­σπι­στεί με υπε­ρη­φά­νεια τους ουρα­νούς, τα εδά­φη και τα χωρι­κά του ύδατα.

«Οι ΗΠΑ διε­ξά­γουν οικο­νο­μι­κή τρο­μο­κρα­τία στο Ιράν, έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει συγκε­κα­λυμ­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις ενα­ντί­ον μας και τώρα επι­τί­θε­νται στο έδα­φός μας» σχολίασε.

«Δεν ανα­ζη­τού­με πόλε­μο, αλλά θα υπε­ρα­σπι­στού­με με υπε­ρη­φά­νεια τον ουρα­νό μας, τη γη και τα χωρι­κά μας ύδα­τα» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

«Θα προ­σφύ­γου­με για αυτή τη νέα επι­θε­τι­κή πρά­ξη στον ΟΗΕ και θα δεί­ξου­με ότι οι ΗΠΑ ψεύ­δο­νται για τα διε­θνή ύδα­τα» επανέλαβε.

Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Πέμ­πτης, οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης κατέρ­ρι­ψαν  το RQ‑4 Global Hawk στην ιρα­νι­κή νότια επαρ­χία Χουρ­μουζ­γκάν. Το συγκε­κρι­μέ­νο drone είναι ικα­νό να πετά σε  μεγά­λο υψό­με­τρο προ­κει­μέ­νου να διε­ξά­γει ανα­γνω­ρι­στι­κές αποστολές.

Ανακάλεσε εντολή για στρατιωτικό πλήγμα ο Τραμπ

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ενέ­κρι­νε την διε­ξα­γω­γή πληγ­μά­των ενα­ντί­ον του Ιράν, σε αντί­ποι­να για την κατάρ­ρι­ψη ενός αμε­ρι­κα­νι­κού τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­νου μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους χθες Πέμ­πτη, αλλά ακύ­ρω­σε τη δια­τα­γή του, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα The New York Times.

Αρχι­κά, ο Τραμπ ενέ­κρι­νε επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον λιγο­στών στό­χων στην επι­κρά­τεια του Ιράν, κυρί­ως ραντάρ και συστοι­χιών πυραύ­λων, σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα των Τάιμς της Νέας Υόρ­κης, που επι­κα­λού­νται ανώ­τε­ρους αμε­ρι­κα­νούς κυβερ­νη­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους που είτε συμ­με­τεί­χαν στις δια­βου­λεύ­σεις ή ενη­με­ρώ­θη­καν για αυτές.

Τα πλήγ­μα­τα επρό­κει­το να γίνουν λίγο πριν από τα ξημε­ρώ­μα­τα σήμε­ρα Παρα­σκευή, ώστε να ελα­χι­στο­ποι­η­θεί ο αριθ­μός των θυμά­των στις τάξεις των ιρα­νι­κών ένο­πλων δυνά­με­ων αλλά και μετα­ξύ των αμά­χων, κατά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας. Στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη είχαν απο­γειω­θεί και πλοία είχαν λάβει θέσεις, αλλά δεν είχε εκτο­ξευ­θεί κανέ­νας πύραυ­λος όταν ανα­κλή­θη­κε η προ­ε­δρι­κή δια­τα­γή, τονί­ζει η εφημερίδα.

Η ξαφ­νι­κή ανά­κλη­ση της δια­τα­γής φρέ­να­ρε αυτή που θα ήταν η τρί­τη ανά­λη­ψη αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής δρά­σης στη Μέση Ανα­το­λή κατά τη δια­τα­γή του Ρεπου­μπλι­κά­νου προ­έ­δρου των ΗΠΑ, θυμί­ζουν οι Τάιμς. Στις προη­γού­με­νες δύο περι­πτώ­σεις, το 2017 και το 2018, επλή­γη­σαν στό­χοι στη Συρία σε αντί­ποι­να για επι­θέ­σεις με χημι­κά όπλα για τις οποί­ες η Ουά­σινγ­κτον κατη­γό­ρη­σε τη Δαμα­σκό, κάτι που διέ­ψευ­σε ο Σύρος πρό­ε­δρος Μπα­σάρ αλ Άσαντ.

Παρα­μέ­νει ακό­μα ωστό­σο ασα­φές το εάν θα γίνουν αμε­ρι­κα­νι­κές επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον του Ιράν ή όχι, συμπλη­ρώ­νουν οι Τάιμς, εξη­γώ­ντας ότι δεν είναι γνω­στό εάν η ακύ­ρω­ση των επι­δρο­μών οφεί­λε­ται στο ότι ο Τραμπ άλλα­ξε γνώ­μη ή στο ότι η κυβέρ­νη­ση είχε επι­φυ­λά­ξεις που αφο­ρού­σαν τον εφο­δια­σμό ή τη στρα­τη­γι­κή της στρα­τιω­τι­κής επιχείρησης.

Απαγόρευση πτήσεων

Η FAA απα­γό­ρευ­σε στους αμε­ρι­κα­νι­κούς αερο­με­τα­φο­ρείς να εκτε­λούν πτή­σεις σε τμή­μα­τα του ενα­έ­ριου χώρου που ελέγ­χει η Τεχεράνη

Η ομο­σπον­δια­κή υπη­ρε­σία πολι­τι­κής αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ εξέ­δω­σε χθες Πέμ­πτη κατε­πεί­γου­σα ειδο­ποί­η­ση με την οποία απα­γο­ρεύ­ει σε όλες τις αμε­ρι­κα­νι­κές αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες να εκτε­λούν πτή­σεις που περ­νούν από τμή­μα­τα μιας περιο­χής πάνω από τη θάλασ­σα στο στε­νό του Χορ­μούζ και στον Κόλ­πο του Ομάν, που ελέγ­χε­ται από τις ιρα­νι­κές αρχές, εν μέσω της ανό­δου της έντα­σης μετα­ξύ της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και αυτής του Ιράν.

Σε χωρι­στή ενη­μέ­ρω­σή της προς τις αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρεί­ες αερο­με­τα­φο­ρών, η Federal Aviation Administration (FAA) ανέ­φε­ρε ότι το κοντι­νό­τε­ρο πολι­τι­κό αερο­σκά­φος απεί­χε 45 ναυ­τι­κά μίλια από το σημείο όπου καταρ­ρί­φθη­κε αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­νο μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος από ιρα­νι­κό πύραυ­λο επι­φα­νεί­ας-αέρος χθες Πέμ­πτη. «Υπήρ­χαν πολυά­ριθ­μα πολι­τι­κά αερο­σκά­φη που πετού­σαν στην περιο­χή τη στιγ­μή της ανα­χαί­τι­σης» και της κατάρ­ρι­ψης, υπο­γράμ­μι­σε η FAA.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο