Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδοι Κορυφής ΝΑΤΟ-ΕΕ-G7: “Ατζέντα” πολεμικής προπαρασκευής και επικίνδυνης κλιμάκωσης

Με «ατζέ­ντα» την επί­σπευ­ση των πολε­μι­κών προ­ε­τοι­μα­σιών και την παρα­πέ­ρα όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης, πραγ­μα­το­ποιού­νται σήμε­ρα οι Σύνο­δοι Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του G7, όπου θα εξε­τά­σουν νέες και αυστη­ρό­τε­ρες κυρώ­σεις στη Ρωσία, πιο μακρο­πρό­θε­σμη ανά­πτυ­ξη ΝΑΤΟι­κών στρα­τευ­μά­των στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη.

«Το ΝΑΤΟ δεν θα στεί­λει στρα­τεύ­μα­τα στην Ουκρα­νία», δήλω­σε χτες ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, ωστό­σο, ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς οι ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, σε όλη τη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, οι ηγέ­τες του ΝΑΤΟ ανα­μέ­νε­ται να απο­φα­σί­σουν σήμε­ρα τη δημιουρ­γία τεσ­σά­ρων νέων ομά­δων μάχης (battlegroups) σε Βουλ­γα­ρία, Ρου­μα­νία, Ουγ­γα­ρία και Σλο­βα­κία. Με τις νέες ομά­δες μάχης και τις υπάρ­χου­σες δυνά­μεις στις χώρες της Βαλ­τι­κής και την Πολω­νία, το ΝΑΤΟ θα έχει 8 πολυ­ε­θνι­κές ομά­δες κατά μήκος της ανα­το­λι­κής πλευ­ράς, από τη Βαλ­τι­κή ως τη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Σήμε­ρα, ο γγ της λυκο­συμ­μα­χί­ας, είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συζη­τή­σει τη σημα­σία «να επα­νεκ­κι­νή­σει τις άμυ­νές του στην ανα­το­λι­κή του πτέ­ρυ­γα». Παράλ­λη­λα, ο Στόλ­τεν­μπεργκ προει­δο­ποί­η­σε την Ρωσία ότι «οποια­δή­πο­τε χρή­ση χημι­κών όπλων θα άλλα­ζε ριζι­κά τη φύση της σύγκρου­σης – θα απο­τε­λού­σε κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση του διε­θνούς δικαί­ου και θα είχε εκτε­τα­μέ­νες επι­πτώ­σεις», συντη­ρώ­ντας αυτό το σενά­ριο που θα μπο­ρού­σε να δώσει το έναυ­σμα για μεγα­λύ­τε­ρη κλιμάκωση.

Παρα­μο­νή της Συνό­δου Κορυ­φής, η Εσθο­νία κάλε­σε το ΝΑΤΟ να δημιουρ­γή­σει μια μόνι­μη στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη στην περιο­χή, ικα­νή να στα­μα­τή­σει μια ρωσι­κή επί­θε­ση και όχι απλά μια μικρή στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη που λει­τουρ­γεί απο­τρε­πτι­κά, όπως δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος του ΥΠΕΞ της χώρας.

Περισ­σό­τε­ροι από 20.000 στρα­τιώ­τες του ΝΑΤΟ, Αμε­ρι­κα­νοί στη συντρι­πτι­κή τους πλειο­ψη­φία, έχουν ανα­πτυ­χθεί στις χώρες της Βαλ­τι­κής, στην Πολω­νία και την υπό­λοι­πη Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη μετά τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ενώ συνο­λι­κά στην Ευρώ­πη βρί­σκο­νται περί­που 100.000 στρα­τιώ­τες των ΗΠΑ.

Αμερικανοί στρατιώτες στην Πολωνία

Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες στην Πολωνία

Ο Πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας, Β. Ζελέν­σκι, θα συμ­με­τά­σχει μέσω βιντε­ο­κλή­σης στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ και ενδέ­χε­ται να συμ­με­τά­σχει στη συνέ­χεια και στις συνομιλίες.

«Θα είναι μια ευκαι­ρία για τους ηγέ­τες των συμ­μα­χι­κών χωρών να ακού­σουν απευ­θεί­ας για την κατα­στρο­φι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκε­ται ο ουκρα­νι­κός λαός λόγω της επι­θε­τι­κό­τη­τας της Ρωσί­ας», ανέ­φε­ρε αξιω­μα­τού­χος του ΝΑΤΟ, προ­σθέ­το­ντας ότι οι χώρες — μέλη που παρέ­χουν «σημα­ντι­κή ποσό­τη­τα βασι­κού στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού» στο Κίε­βο θα εξε­τά­σουν «τι άλλο μπο­ρούν να κάνουν για να εντεί­νουν» τη στή­ρι­ξή τους.

Οι ΝΑΤΟι­κοί εξε­τά­ζουν πώς θα ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κά την Ουκρα­νία. Επι­σή­μως του­λά­χι­στον και μέχρι στιγ­μής, δεν συζη­τιέ­ται πλέ­ον η απο­στο­λή μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών, ενώ δεν έχει ξεκα­θα­ρι­στεί κατά πόσο είναι εφι­κτή σε αυτήν τη φάση η απο­στο­λή πυραυ­λι­κών συστη­μά­των αερά­μυ­νας «S‑300». Σε κάθε περί­πτω­ση, η Ρωσία έχει ξεκα­θα­ρί­σει πως κάθε απο­στο­λή εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία απο­τε­λεί «νόμι­μο στό­χο» της.

ΝΑΤΟική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία ζητά η Πολωνία 

Ενδει­κτι­κή των επι­κύν­δυ­νων σχε­δια­σμών και προ­τά­σε­ων που πέφτουν στο τρα­πέ­ζι είναι η πρό­τα­ση που ανα­μέ­νε­ται να κάνει στην Σύνο­δο ο Πολω­νός πρω­θυ­πουρ­γός, για ανά­πτυ­ξης διε­θνούς «ειρη­νευ­τι­κής δύνα­μης» στην Ουκρανία.

Η απο­στο­λή «ειρη­νευ­τι­κών» δυνά­με­ων στην Ουκρα­νία μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε ευθεία αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ Ρωσί­ας και ΝΑΤΟ, προει­δο­ποί­η­σε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ.
«Ελπί­ζω να αντι­λαμ­βά­νο­νται τι λένε», είπε ο Σ. Λαβρόφ, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως «αυτή θα είναι η ευθεία αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ των Ρώσων και των Ενό­πλων Δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ, την οποία όλοι όχι μόνο έχουν προ­σπα­θή­σει να απο­φύ­γουν αλλά έχουν πει ότι δεν θα πρέ­πει να συμ­βεί καταρ­χάς».

Η Ουκρα­νία «έχει το δικαί­ω­μα» να προ­σκα­λέ­σει «όποιον επι­θυ­μεί» να εισέλ­θει στη χώρα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των «ειρη­νευ­τι­κών» δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ, επέ­μει­νε ο Πολω­νός πρω­θυ­πουρ­γός, Μ. Μορα­βιέ­τσκι, εκφρά­ζο­ντας βεβαιό­τη­τα ότι η Ρωσία «δεν θα τολ­μή­σει να επι­τε­θεί στη Συμ­μα­χία».

«Θα ήταν μια εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη από­φα­ση» και «οι συνέ­πειες μιας πιθα­νής εμπλο­κής μετα­ξύ των στρα­τευ­μά­των μας και του ΝΑΤΟ θα ήταν ανε­πα­νόρ­θω­τες», υπο­γράμ­μι­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου, Ντμ. Πεσκόφ.

Στην Ευρώπη ο Αμερικανός Πρόεδρος

Ο Τζο Μπαιντεν κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες

Ο Τζο Μπαι­ντεν κατά την άφι­ξή του στις Βρυ­ξέλ­λες | Associated Press.

Με στό­χο να δια­σφα­λί­σει ότι οι Δυτι­κοί θα μιλούν «με μία φωνή» απέ­να­ντι στη Ρωσία, αλλά και στην Κίνα, ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος, Τζο Μπάι­ντεν, έφτα­σε χτες στις Βρυ­ξέλ­λες για μπα­ράζ επα­φών σήμε­ρα στις Συνό­δους Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, του G7, στέλ­νο­ντας «ισχυ­ρό μήνυ­μα ότι θα είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι και δεσμευ­μέ­νοι για όσο και­ρό χρειαστεί».

Αύριο Παρα­σκευή και μεθαύ­ριο Σάβ­βα­το θα επι­σκε­φτεί την Πολω­νία, όπου θα συνα­ντη­θεί με τον Πρό­ε­δρο, Αντρ. Ντού­ντα, με Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες και Ουκρα­νούς πρόσφυγες.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα εξε­τά­σουν «νέες κυρώ­σεις στη Ρωσία και θα ενι­σχύ­σουν τις υπάρ­χου­σες» προ­κει­μέ­νου η Μόσχα να μην μπο­ρέ­σει να τις παρα­κάμ­ψει, ενώ ο Μπάι­ντεν θα ανα­κοι­νώ­σει «μια κοι­νή δρά­ση για την ενί­σχυ­ση της ενερ­γεια­κής ασφά­λειας της Ευρώ­πης», όπως είπε ο σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου.

Ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος επί­σης «θα εξε­τά­σει με τους συμ­μά­χους τις μακρο­πρό­θε­σμες διευ­θε­τή­σεις» σχε­τι­κά με την παρου­σία του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα «Ριζο­σπά­στης»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο