Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος κορυφής ΕΕ για ενέργεια: Αντιθέσεις και παζάρια για λογαριασμό των ομίλων, στους λαούς η «λυπητερή»

Με τις αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της λυκο­συμ­μα­χί­ας να βάζουν τη «σφρα­γί­δα τους στις εργα­σί­ες και να δημιουρ­γούν «εντά­σεις», ολο­κλη­ρώ­θη­κε μετά από ένα πολύ­ω­ρο παζά­ρι η Σύνο­δος Κορυ­φής της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Στην «άλλη όψη» των στρα­τιω­τι­κών σχε­δια­σμών και των πολε­μι­κών προ­ε­τοι­μα­σιών που απα­σχό­λη­σαν την πρώ­τη μέρα του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου, την δεύ­τε­ρη μέρα οι «27» ασχο­λή­θη­καν με την προ­ώ­θη­ση των ενερ­γεια­κών σχε­δια­σμών για την «απε­ξάρ­τη­ση» από τη Ρωσία και την επι­τά­χυν­ση του περι­βό­η­του «Πρά­σι­νου New Deal» που πολ­λα­πλα­σιά­ζει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια και τους ανταγωνισμούς.

Τα «μέτω­πα» που σχη­μα­τί­στη­καν ήταν πολ­λά, ανά­λο­γα με το ενερ­γεια­κό μείγ­μα που χρη­σι­μο­ποιεί κάθε κρά­τος, τον βαθ­μό εξάρ­τη­σης από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, τις σχέ­σεις με τις ΗΠΑ, κ.α.

Η Ισπα­νία και η Πορ­το­γα­λία κατά­φε­ραν να λάβουν ειδι­κή άδεια να εξαι­ρού­νται από τη σύν­δε­ση των τιμών της ενέρ­γειας. «Συμ­φω­νή­σα­με για μια ειδι­κή μετα­χεί­ρι­ση για την Ιβη­ρι­κή χερ­σό­νη­σο», δήλω­σε η πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως αυτό είναι εφι­κτό επει­δή αυτές οι δύο χώρες έχουν σχε­τι­κά υψη­λό μερί­διο ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας στο ενερ­γεια­κό τους μείγ­μα και πολύ λίγες δια­συν­δέ­σεις με άλλα μέρη του δικτύ­ου της ΕΕ.

Η Ισπα­νία, η Ιτα­λία, η Ελλά­δα, η Πορ­το­γα­λία και το Βέλ­γιο τάχθη­καν υπέρ της επι­βο­λής πλα­φόν στην χον­δρι­κή αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου και της απο­σύν­δε­σης των τιμών φυσι­κού αερί­ου από τα τιμο­λό­για ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος. Ωστό­σο, χώρες όπως η Γερ­μα­νία, η Ολλαν­δία και η Δανία αντι­τά­χθη­καν στις παρεμ­βά­σεις στις αγο­ρές, προ­βάλ­λο­ντας το επι­χεί­ρη­μα ότι έτσι θα υπο­νο­μευ­τούν οι επεν­δύ­σεις σε Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας, στις οποί­ες δικά τους μονο­πώ­λια έχουν προβάδισμα.

Οι ΗΠΑ και οι ευρω­παϊ­κοί «δορυ­φό­ροι» τους πίε­σαν για την ακό­μα γρη­γο­ρό­τε­ρη απε­ξάρ­τη­ση της ΕΕ από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο και την αντι­κα­τά­στα­σή του με το αμε­ρι­κα­νι­κό LNG.

Κατό­πιν όλων αυτών, με βάση τα τελι­κά συμπε­ρά­σμα­τα της Συνό­δου, απο­φα­σί­στη­κε η «εθε­λο­ντι­κή κοι­νή αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου, LNG και υδρο­γό­νου». Σημειω­τέ­ον ότι σύμ­φω­να με δημο­σιο­γρα­φι­κές πηγές, το αρχι­κό κεί­με­νο τρο­πο­ποι­ή­θη­κε και έγι­νε ανα­φο­ρά σε «εθε­λο­ντι­κό» καθε­στώς, μετά από παρέμ­βα­ση της Γερ­μα­νί­ας, ενδει­κτι­κό κι αυτό των αντι­θέ­σε­ων στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ.

Βάση των συμπε­ρα­σμά­των, η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή θα παρου­σιά­σει ένα πακέ­το προ­τά­σε­ων το Μάη. Μετα­ξύ των «εργα­λεί­ων» που θα εξε­τά­σει είναι και αυτό της επι­βο­λής πλα­φόν στην χον­δρι­κή αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου. Όμως, μέχρι την παρου­σί­α­ση των προ­τά­σε­ων υπάρ­χει πολύς δρό­μος ακόμη…

Στο όνο­μα της μεί­ω­σης της απε­ξάρ­τη­σης από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν και η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν, ανα­κοί­νω­σαν πως οι ΗΠΑ θα προ­μη­θεύ­σουν την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση με επι­πλέ­ον 15 δισε­κα­τομ­μύ­ρια κυβι­κά μέτρα υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου έως το τέλος του 2022, εξα­σφα­λί­ζο­ντας νέα υπερ­κέρ­δη για τους αμε­ρι­κα­νι­κούς μονο­πω­λια­κούς ομί­λους της ενέρ­γειας. «Χαράς ευαγ­γέ­λια» και για τους Έλλη­νες εφο­πλι­στές, που θα επω­φε­λη­θούν από αυτή τη συμ­φω­νία, τόσο ως μετα­φο­ρείς όσο και ως βασι­κοί μέτο­χοι των πλατ­φορ­μών απο­θή­κευ­σης και επα­να­ε­ριο­ποί­η­σης. Οι δε πανά­κρι­βες τιμές του υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου θα εντεί­νουν την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, σε συν­δυα­σμό με την επι­τά­χυν­ση της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» που είχε εκτι­νά­ξει τις τιμές του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος μήνες πριν την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο