Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Στρατιωτικοποίηση και πακτωλός χρημάτων στα μονοπώλια για πράσινες μπίζνες

Η περαι­τέ­ρω στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση της ΕΕ με αγο­ρές όπλων μέσω ενός κοι­νού ευρω­παϊ­κού ταμεί­ου, καθώς και η προ­ώ­θη­ση της λεγό­με­νης πρά­σι­νης μετά­βα­σης, στο όνο­μα της ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από τη Ρωσία, είναι ανά­με­σα στις βασι­κές απο­φά­σεις της έκτα­κτης Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ που ολο­κλη­ρώ­θη­κε το από­γευ­μα της Τρί­της, με τα ευρω­παϊ­κά μονο­πώ­λια να «τρί­βουν τα χέρια τους», καθώς ο «πακτω­λός» χρη­μά­των που θα χρεια­στεί για την υλο­ποί­η­ση των παρα­πά­νω μέτρων θα βγει από τις τσέ­πες των λαών για να κατα­λή­ξει στα δικά τους ταμεία.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρε­ται στα συμπε­ρά­σμα­τα της Συνό­δου, ανα­φο­ρι­κά με την ευρω­παϊ­κή «άμυ­να» οι 27 συμ­φώ­νη­σαν να εφαρ­μο­στεί «απο­φα­σι­στι­κά» η «Στρα­τη­γι­κή Πυξί­δα», δηλα­δή το κεί­με­νο για το νέο στρα­τιω­τι­κό δόγ­μα της ΕΕ, που εγκρί­θη­κε στη Σύνο­δο Κορυ­φής του περα­σμέ­νου Μάρ­τη, με τη συμ­φω­νία και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και θέτει συγκε­κρι­μέ­νους στό­χους για τα κρά­τη — μέλη μέχρι το 2030, ώστε στο σύνο­λό της η ΕΕ να ανα­βαθ­μί­σει τον ρόλο της στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, ενι­σχύ­ο­ντας και κάνο­ντας πιο δια­κρι­τή τη στρα­τιω­τι­κή της ισχύ, συμπλη­ρω­μα­τι­κά προς το ΝΑΤΟ.

Παράλ­λη­λα, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο έδω­σε καταρ­χήν το «πρά­σι­νο φως» στο σχέ­διο για κοι­νές προ­μή­θειες όπλων που παρου­σί­α­σε πριν περί­που δύο εβδο­μά­δες η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, με στό­χο να μπει γερά στην κούρ­σα των στρα­τιω­τι­κών εξο­πλι­σμών, σε αντα­γω­νι­σμό με άλλα ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα. Το συγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο θα εξε­τα­στεί ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα σε προ­σε­χή σύνοδο.

Πακτωλός χρημάτων για την πράσινη μετάβαση

Ανα­φο­ρι­κά με το ζήτη­μα της ενερ­γεια­κής απε­ξάρ­τη­σης από τη Ρωσία, στα συμπε­ρά­σμα­τα ανα­φέ­ρε­ται ότι βρα­χυ­πρό­θε­σμος στό­χος είναι η περαι­τέ­ρω δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πηγών και των δια­δρο­μών εφο­δια­σμού και η δια­σφά­λι­ση του ενερ­γεια­κού εφο­δια­σμού σε προ­σι­τές τιμές. Για να επι­τευ­χθεί αυτό, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε την από κοι­νού αγο­ρά Ενέρ­γειας από τις χώρες της ΕΕ, η οποία θα αφο­ρά επί­σης τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια και τους τρεις συν­δε­δε­μέ­νους Ανα­το­λι­κούς Εταί­ρους, ενώ για τον περιο­ρι­σμό των αυξα­νό­με­νων τιμών της Ενέρ­γειας, εξε­τά­ζε­ται μετα­ξύ άλλων και η εισα­γω­γή προ­σω­ρι­νών ανω­τά­των ορί­ων τιμών, όπου χρειάζεται.

Στους μακρο­πρό­θε­σμους στό­χους, εκεί που βρί­σκε­ται, τα συμπε­ρά­σμα­τα ανα­φέ­ρουν την επι­τά­χυν­ση της ανά­πτυ­ξης των Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέρ­γειας. Για να επι­τευ­χθεί αυτό, ζητεί­ται η «άμε­ση επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών χορή­γη­σης αδειών» (στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η τοπο­θέ­τη­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών, φωτο­βολ­ταϊ­κών κ.λπ. χωρίς καμία πρό­νοια ανα­φο­ρι­κά με τις περι­βαλ­λο­ντι­κές και άλλες παρε­μπί­πτου­σες επι­πτώ­σεις τους), καθώς και η υπο­στή­ρι­ξη του βιο­μη­χα­νι­κού συμπλέγ­μα­τος «που στο­χεύ­ει στη βελ­τί­ω­ση της και­νο­το­μί­ας, της ικα­νό­τη­τας, των δεξιο­τή­των και των αλυ­σί­δων εφο­δια­σμού για ηλια­κή και αιο­λι­κή Ενέρ­γεια, υδρο­γό­νο, βιο­ε­νέρ­γεια, αντλί­ες θερ­μό­τη­τας και πρώ­τες ύλες».

Προ­βλέ­πε­ται η «περαι­τέ­ρω βελ­τί­ω­ση της ενερ­γεια­κής από­δο­σης» (π.χ. επι­δό­τη­ση αγο­ράς ενερ­γεια­κά απο­δο­τι­κό­τε­ρων οικια­κών συσκευών) και φυσι­κά «μέτρα εξοι­κο­νό­μη­σης Ενέρ­γειας», δηλα­δή «ενερ­γεια­κή λιτό­τη­τα» για τα λαϊ­κά νοικοκυριά.

Απο­φα­σί­στη­κε η ολο­κλή­ρω­ση και βελ­τί­ω­ση της δια­σύν­δε­σης των ευρω­παϊ­κών δικτύ­ων φυσι­κού αερί­ου και ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας, επεν­δύ­ο­ντας και ολο­κλη­ρώ­νο­ντας υπο­δο­μές για υφι­στά­με­να και νέα έργα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των δια­συν­δέ­σε­ων LNG και μελ­λο­ντι­κών δια­συν­δέ­σε­ων ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας και υδρο­γό­νου σε όλη την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (νέοι αγω­γοί και δεξα­με­νές αποθήκευσης).

Επί­σης το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο δεσμεύ­τη­κε να εξε­τά­σει ταχέ­ως τις σχε­τι­κές προ­τά­σεις της Κομι­σιόν (REPowerEU), που περιέ­χουν μέτρα συνο­λι­κού ύψους 300 δισ. ευρώ, που θα κατευ­θυν­θούν στα ταμεία των μονο­πω­λί­ων της Ενέρ­γειας και θα τα πλη­ρώ­σουν με διά­φο­ρους τρό­πους οι λαοί των χωρών της ΕΕ.

Ανα­φο­ρι­κά με τις τιμές του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που γονα­τί­ζουν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο θεω­ρεί ως πανά­κεια τη «λει­τουρ­γία της αγο­ράς», αφού καλεί την Κομι­σιόν «να συνε­χί­σει ταχέ­ως τις εργα­σί­ες για τη βελ­τι­στο­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας της ευρω­παϊ­κής αγο­ράς ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας — συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της επί­δρα­σης των τιμών του φυσι­κού αερί­ου σε αυτήν- ώστε να είναι καλύ­τε­ρα προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη να αντέ­ξει μελ­λο­ντι­κές υπερ­βο­λι­κές αστά­θειες των τιμών και να παρά­σχει προ­σι­τή ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια», συνε­χί­ζο­ντας ωστό­σο στον δρό­μο της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης και δια­τη­ρώ­ντας τις επι­βα­ρύν­σεις στους λογα­ρια­σμούς για την «πρά­σι­νη μετάβαση».

Στο τραπέζι και η επισιτιστική κρίση

Στα συμπε­ρά­σμα­τα υπάρ­χει ανα­φο­ρά και στο θέμα της επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης, με τους 27 να καλούν τα κρά­τη — μέλη να επι­τα­χύ­νουν τις εργα­σί­ες για τις «Λωρί­δες Αλλη­λεγ­γύ­ης» που προ­τεί­νει η Κομι­σιόν και να διευ­κο­λύ­νουν τις εξα­γω­γές τρο­φί­μων από την Ουκρα­νία μέσω δια­φο­ρε­τι­κών χερ­σαί­ων οδών και λιμέ­νων της ΕΕ.

Το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο καλεί επί­σης για απο­τε­λε­σμα­τι­κό διε­θνή συντο­νι­σμό για να δια­σφα­λι­στεί μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη παγκό­σμια απά­ντη­ση για την επι­σι­τι­στι­κή ασφά­λεια και επα­να­λαμ­βά­νει «τη δέσμευ­σή του να δια­τη­ρή­σει το παγκό­σμιο εμπό­ριο προ­ϊ­ό­ντων δια­τρο­φής απαλ­λαγ­μέ­νο από αδι­καιο­λό­γη­τους εμπο­ρι­κούς φραγ­μούς, να ενι­σχύ­σει την αλλη­λεγ­γύη προς τις πιο ευά­λω­τες χώρες και να αυξή­σει την τοπι­κή βιώ­σι­μη παρα­γω­γή τρο­φί­μων, ώστε να μειω­θούν οι διαρ­θρω­τι­κές εξαρ­τή­σεις». Το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο καλεί την Επι­τρο­πή να διε­ρευ­νή­σει τη δυνα­τό­τη­τα κινη­το­ποί­η­σης απο­θε­μα­τι­κών από το Ευρω­παϊ­κό Ταμείο Ανά­πτυ­ξης για τη στή­ρι­ξη των χωρών — εταί­ρων που έχουν πλη­γεί περισσότερο.

Επί­σης, ζητά την ταχεία έγκρι­ση των στρα­τη­γι­κών σχε­δί­ων της Κοι­νής Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής. Ενό­ψει των συνε­χι­ζό­με­νων ελλεί­ψε­ων λιπα­σμά­των στην παγκό­σμια αγο­ρά, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο ζητά να κατα­βλη­θούν πιο συντο­νι­σμέ­νες προ­σπά­θειες συνερ­γα­σί­ας με διε­θνείς εταί­ρους για την προ­ώ­θη­ση της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρης χρή­σης και εναλ­λα­κτι­κών λύσε­ων των λιπασμάτων.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο