Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος Κορυφής: «Σταδιακή απεξάρτηση» από τη ρωσική ενέργεια και στο φουλ για στρατιωτικοποίηση

«Συντο­νι­σμέ­νη πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή, υλι­κή και ανθρω­πι­στι­κή» στή­ρι­ξη στην Ουκρα­νία, αλλά όχι έντα­ξη της χώρας στην ΕΕ, απο­φά­σι­σαν οι ηγέ­τες της Ένω­σης στην άτυ­πη Σύνο­δο Κορυ­φής που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις Βερ­σαλ­λί­ες, σύμ­φω­να με την δια­κή­ρυ­ξη που εξέδωσαν.

Συγκε­κρι­μέ­να, το Ευρω­παϊ­κό Συμ­βού­λιο «ανα­γνώ­ρι­σε τις ευρω­παϊ­κές φιλο­δο­ξί­ες και την ευρω­παϊ­κή επι­λο­γή της Ουκρα­νί­ας», αλλά σχε­τι­κά με την έντα­ξη αρκεί­ται στην δια­τύ­πω­ση ότι «θα ενι­σχύ­σου­με περαι­τέ­ρω τους δεσμούς μας και θα εμβα­θύ­νου­με την εται­ρι­κή μας σχέ­ση ώστε να βοη­θή­σου­με την Ουκρα­νία να ακο­λου­θή­σει την ευρω­παϊ­κή της πορεία».

Η από­φα­ση αυτή είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί από τις δηλώ­σεις του Γάλ­λου προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν και του Γερ­μα­νού καγκε­λά­ριου Όλαφ Σολτς, χθες, όταν προ­σέρ­χο­νταν στη Σύνο­δο, οι οποί­οι δήλω­σαν ότι χώρα που βρί­σκε­ται σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση δεν μπο­ρεί να εντα­χθεί στην ΕΕ. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στις 28 Φλε­βά­ρη, τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι υπέ­βα­λε την αίτη­ση προσχώρησης.

Ταυ­τό­χρο­να, η Σύνο­δος συμ­φώ­νη­σε σε «στα­δια­κή» απε­ξάρ­τη­ση από τις εισα­γω­γές ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου, πετρε­λαί­ου και άνθρα­κα το «συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό». Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, σε αντί­θε­ση με το εμπάρ­γκο στο εισα­γό­με­νο ρωσι­κό πετρέ­λαιο και φυσι­κό αέριο που ανα­κοί­νω­σαν πριν λίγες ημέ­ρες οι ΗΠΑ, χώρες-μέλη της ΕΕ, όπως η Γερ­μα­νία και η Ουγ­γα­ρία, είχαν ταχθεί κατά των κυρώ­σε­ων στην εισα­γό­με­νη ενέρ­γεια διό­τι, όπως σημεί­ω­ναν, δεν υπάρ­χει κανέ­νας άλλος τρό­πος δια­σφά­λι­σης του ενερ­γεια­κού εφο­δια­σμού στην Ευρώπη.

Η Σύνο­δος σύμ­φω­να με την δια­κή­ρυ­ξη συμ­φώ­νη­σε στην επι­τά­χυν­ση της μεί­ω­ση της συνο­λι­κής εξάρ­τη­σής από τα ορυ­κτά καύ­σι­μα, επι­σπεύ­δο­ντας την ανά­πτυ­ξη ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας καθώς και «εξορ­θο­λο­γί­ζο­ντας» τις δια­δι­κα­σί­ες αδειο­δό­τη­σης ώστε να επι­τα­χυν­θούν τα ενερ­γεια­κά έργα, προ­ω­θώ­ντας δηλα­δή περαι­τέ­ρω τις «πρά­σι­νες» μπίζ­νες. Την ίδια ώρα πάντως οι λαοί της Ευρώ­πης βιώ­νουν καθη­με­ρι­νά την ολο­έ­να αυξα­νό­με­νη ακρί­βεια και ενερ­γεια­κή φτώ­χεια η οποία είχε ξεκι­νή­σει και πριν το ξέσπα­σμα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών που η ΕΕ παρου­σιά­ζει ως «αντί­δο­τα», δηλα­δή την απε­λευ­θέ­ρω­ση της αγο­ράς ενέρ­γειας και την λεγό­με­νη «πρά­σι­νη» μετάβαση.

Ιδιαί­τε­ρο βάρος, επί­σης, δόθη­κε στην προ­ώ­θη­ση της στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΕΕ και στην αύξη­ση «της ικα­νό­τη­τά της να δρα αυτό­νο­μα», δηλα­δή να χαράσ­σει στρα­τη­γι­κή εκτός επι­διώ­ξε­ων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Στο πλαί­σιο αυτό, εκφρά­στη­κε συμ­φω­νία για «ουσια­στι­κή» αύξη­ση των αμυ­ντι­κών δαπα­νών, με χρή­μα­τα που φυσι­κά θα πλη­ρώ­σουν μέσα από την φορο­λε­η­λα­σία, οι λαοί της ΕΕ.

Πηγή: 902.gr

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο