Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος της Αμερικής: Οι ΗΠΑ απέκλεισαν Κούβα, Βενεζουέλα και Νικαράγουα — Αντιδρά το Μεξικό

Η κυβέρ­νη­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν απο­φά­σι­σε ορι­στι­κά να απο­κλεί­σει τις κυβερ­νή­σεις της Κού­βας, της Βενε­ζου­έ­λας και της Νικα­ρά­γουας από τη Σύνο­δο της Αμε­ρι­κής που θα διε­ξα­χθεί στο Λος Άντζελες.

Η από­φα­ση, έπει­τα από εβδο­μά­δες εντα­τι­κών δια­βου­λεύ­σε­ων, είναι ενδει­κτι­κή των πραγ­μα­τι­κών προ­θέ­σε­ων της Ουά­σινγ­κτον παρά της δια­κη­ρύ­ξεις της κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν περί απο­κα­τά­στα­σης των σχέ­σε­ων με αρκε­τές χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής που επι­δει­νώ­θη­καν επί προ­ε­δρί­ας Ντό­ναλντ Τραμπ.

Την αντί­δρα­σή του στην κίνη­ση αυτή των ΗΠΑ έχει εκφρά­σει ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πρό­ε­δρος του Μεξι­κού, Αντρές Μανου­έλ Λόπες Ομπρα­δόρ, αφή­νο­ντας ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να μην παρα­στεί στην Σύνο­δο εάν δεν προ­σκλη­θούν όλες οι χώρες του δυτι­κού ημισφαιρίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο