Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος υπουργών Ενέργειας: Έντονες διαφωνίες για το πλαφόν στο ρωσικό αέριο

Χωρίς συμ­φω­νία για το ζήτη­μα της επι­βο­λής πλα­φόν στην τιμή του ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου και με τις δια­φω­νί­ες από αρκε­τές χώρες να εκφρά­ζο­νται ανοι­χτά, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η έκτα­κτη σύνο­δος των υπουρ­γών Ενέρ­γειας της ΕΕ, στην Πρά­γα. Βεβαί­ως, ο ενδο­α­στι­κός καυ­γάς δεν αφο­ρού­σε το ποιος θα πλη­ρώ­σει τον λογα­ρια­σμό, καθώς οι λαοί ‑εκτός από τις υπέ­ρο­γκες τιμές- θα βρε­θούν αντι­μέ­τω­ποι με περι­κο­πές στην κατα­νά­λω­ση, στο όνο­μα της «εξοι­κο­νό­μη­σης» ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

Όπως δήλω­σαν μετά το τέλος της συνό­δου, ο Τσέ­χος υπουρ­γός Βιο­μη­χα­νί­ας, Τζό­ζεφ Σικέ­λα, και η αρμό­δια Επί­τρο­πος για την Ενέρ­γεια, Κάντρι Σίμ­σον, η συζή­τη­ση επι­κε­ντρώ­θη­κε στους τέσ­σε­ρις βασι­κούς τομείς, που περι­λαμ­βά­νο­νται στην πρό­τα­ση που παρου­σί­α­σε προ ημε­ρών η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, δηλα­δή στην επι­βο­λή πλα­φόν στα κέρ­δη των παρα­γω­γών ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας με χαμη­λό κόστος παρα­γω­γής, στη συντο­νι­σμέ­νη μεί­ω­ση της ζήτη­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας σε ολό­κλη­ρη την ΕΕ, στην επί­λυ­ση του ζητή­μα­τος της μειω­μέ­νης ρευ­στό­τη­τας των εται­ρειών Ενέρ­γειας και στο πλα­φόν στην τιμή του ρωσι­κού φυσι­κού αερίου.

Από τα λεγό­με­να τόσο του υπουρ­γού όσο και της Επι­τρό­που προ­κύ­πτει ότι κατ’ αρχήν συμ­φω­νία υπήρ­ξε για τις τρεις προ­τά­σεις και συγκε­κρι­μέ­να στο θέμα του πλα­φόν στα έσο­δα των παρα­γω­γών χαμη­λού κόστους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας (λιγνί­της, πετρέ­λαιο), οι οποί­ες έχουν βγά­λει υπερ­κέρ­δη το τελευ­ταίο διά­στη­μα εκμε­ταλ­λευό­με­νες την εκτί­να­ξη των τιμών στο χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας. Ακό­μη όμως και εδώ προ­κύ­πτει ότι τα έσο­δα που θα προ­κύ­ψουν από την έκτα­κτη φορο­λό­γη­ση αυτών των υπερ­κερ­δών (από τα οποία θα αφαι­ρε­θούν τα ποσά που θα δια­τε­θούν σε επεν­δύ­σεις ΑΠΕ), θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την ενί­σχυ­ση της ρευ­στό­τη­τας άλλων εται­ρειών Ενέρ­γειας (που απο­τε­λεί και τη δεύ­τε­ρη πρό­τα­ση στην οποία υπήρ­ξε συμ­φω­νία) και …ό,τι περισ­σέ­ψει θα δια­τε­θεί για την ενί­σχυ­ση των νοικοκυριών.

Οι υπουρ­γοί συμ­φώ­νη­σαν επί­σης σε μέτρα για μεί­ω­ση της ζήτη­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας, καλώ­ντας την Κομι­σιόν να παρου­σιά­σει νέες προ­τά­σεις επί του θέματος.

Αντί­θε­τα διά­στα­ση από­ψε­ων, που δια­φά­νη­κε ήδη από τις δηλώ­σεις αρκε­τών υπουρ­γών (όπως της Πολω­νί­ας και της Ουγ­γα­ρί­ας) κατά την προ­σέ­λευ­σή τους στη σύνο­δο, υπήρ­ξε στο ζήτη­μα της επι­βο­λής πλα­φόν στην τιμή του ρωσι­κού αερί­ου. Μάλι­στα, όπως μετέ­δω­σε το «Bloomberg», το «κλί­μα διχα­σμού» ήταν εμφα­νές στη διάρ­κεια της συνό­δου, όπου του­λά­χι­στον 10 υπουρ­γοί πίε­ζαν ώστε η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή να βρει άλλους τρό­πους για να μειώ­σει την τιμή του εισα­γό­με­νου φυσι­κού αερίου.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή άλλω­στε ήταν η δήλω­ση του Σικέ­λα που παρα­δέ­χτη­κε ότι «δεν ήταν μια εύκο­λη συζή­τη­ση και σίγου­ρα δεν ήταν η τελευ­ταία που κάνου­με. Κατα­φέ­ρα­με όμως να βρού­με μια σαφή κατεύ­θυν­ση για τα μέτρα που πρέ­πει να ληφθούν. Η προ­ε­δρία άκου­γε πολύ προ­σε­κτι­κά τα κρά­τη-μέλη. Και θα ήθε­λα να ευχα­ρι­στή­σω όλους στην αίθου­σα για την ουσια­στι­κή συμ­βο­λή». Ο ίδιος δήλω­σε ότι, αν χρεια­στεί, θα συγκα­λέ­σει νέα έκτα­κτη σύνο­δο πριν το τέλος του μήνα.

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης

Κατά την τοπο­θέ­τη­σή του στη σύνο­δο, ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Κ. Σκρέ­κας, επα­νέ­λα­βε την πρό­τα­ση Μητσο­τά­κη για επι­βο­λή γενι­κού πλα­φόν στο φυσι­κό αέριο και τη δημιουρ­γία ενός δια­φο­ρε­τι­κού μοντέ­λου τιμο­λό­γη­σής του, πρό­τα­ση με την οποία, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται το υπουρ­γείο, συμ­φώ­νη­σαν 15 κρά­τη-μέλη της ΕΕ και η Γερ­μα­νία υπό προϋποθέσεις.

Ο υπουρ­γός εξέ­φρα­σε τη δια­φω­νία της Ελλά­δας στην επι­βο­λή πλα­φόν απο­κλει­στι­κά στο ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, λέγο­ντας ότι θα έχει το ακρι­βώς αντί­θε­το από το επι­διω­κό­με­νο απο­τέ­λε­σμα στις τιμές ενέρ­γειας. Επι­πλέ­ον, επι­σή­μα­νε τη μεί­ω­ση ζήτη­σης φυσι­κού αερί­ου και ηλε­κτρι­σμού που έχει επι­τύ­χει η Ελλά­δα τους τελευ­ταί­ους μήνες, αλλά ζήτη­σε η όποια σχε­τι­κή πρό­τα­ση της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής να είναι «ισορ­ρο­πη­μέ­νη» ώστε «να μην έχει επί­πτω­ση στη λει­τουρ­γία της οικο­νο­μί­ας», εννο­ώ­ντας τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Επι­προ­σθέ­τως, σημεί­ω­σε ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα εισα­γά­γει κίνη­τρα για τη μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από νοι­κο­κυ­ριά με τη χορή­γη­ση υψη­λό­τε­ρων επι­δο­τή­σε­ων, όταν επι­τυγ­χά­νε­ται μεί­ω­ση της τάξε­ως του 10%. Ανά­λο­γα κίνη­τρα εξε­τά­ζε­ται να θεσπι­στούν και για τις επι­χει­ρή­σεις, όπως γνω­στο­ποιεί­ται. Ο Έλλη­νας υπουρ­γός ανα­κοί­νω­σε την υπο­γρα­φή Μνη­μο­νί­ου Κατα­νό­η­σης με τον Ιτα­λό ομό­λο­γό του για την απο­θή­κευ­ση φυσι­κού αερί­ου 1,5 TWh στην Ιτα­λία, ποσό­τη­τα η οποία μπο­ρεί να μετα­φερ­θεί στην Ελλά­δα μέσω της αντί­στρο­φης ροής.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο