Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος υπουργών Ενέργειας της ΕΕ: Ασαφής παραμένει ο τρόπος πληρωμής για το ρωσικό φυσικό αέριο

Χωρίς σαφή απά­ντη­ση στο πως θα πλη­ρώ­νουν τα κρά­τη μέλη της ΕΕ το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο έλη­ξε η έκτα­κτη σύνο­δος των υπουρ­γών Ενέρ­γειας της ΕΕ. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση δεν γίνε­ται καν ανα­φο­ρά στο θέμα της πλη­ρω­μής σε ευρώ ή ρού­βλια, πιθα­νά λόγω των αντι­θέ­σε­ων που προ­κα­λεί στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ. Αντι­θέ­σεις προ­κα­λεί και το ενδε­χό­με­νο εμπάρ­γκο της ΕΕ στο ρωσι­κό πετρέλαιο.

Σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου μετά τη σύνο­δο των υπουρ­γών Ενέρ­γειας της ΕΕ η η αρμό­δια υπουρ­γός της Γαλ­λί­ας Μπάρ­μπα­ρα Μομπι­λί και η Επί­τρο­πός για την Ενέρ­γεια Κάντρι Σίμ­σον επι­κέ­ντρω­σαν στα ζητή­μα­τα που υπάρ­χει ενιαία θέση λέγο­ντας ότι «όλοι κατα­δι­κά­ζου­με τη μονο­με­ρή από­φα­ση της Gazprom σχε­τι­κά με την Πολω­νία και τη Βουλ­γα­ρία» και πως απο­τε­λεί παρα­βί­α­ση συμ­βο­λαί­ων η ανα­στο­λή των προ­μη­θειών φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία στις δυο αυτές χώρες λόγω της απρο­θυ­μί­ας τους να πλη­ρώ­σουν σε ρούβλια.

Η Κάντρι Σίμ­σον ανέ­φε­ρε ότι ο νέος μηχα­νι­σμός πλη­ρω­μής του ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου σε ρού­βλια παρα­βιά­ζει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των ευρω­παϊ­κών κυρώ­σε­ων και πως η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή θα προ­ε­τοι­μά­σει σύντο­μα λεπτο­με­ρείς εξη­γή­σεις για το θέμα αυτό.

Το τι τελι­κά θα γίνει μένει να απο­φα­σι­στεί καθώς σύμ­φω­να με την Μ. Πομπι­λί «θα συνε­χί­σου­με να εργα­ζό­μα­στε και με την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή για να ανα­πτύ­ξου­με μια κοι­νή προ­σέγ­γι­ση για τις πλη­ρω­μές που θα συμ­μορ­φώ­νο­νται με τους κανό­νες της ΕΕ και τη σύμ­βα­ση με τη μορ­φή με την οποία συνήφθησαν».

Η Ρωσία δίνει τη δυνα­τό­τη­τα του διπλού λογα­ρια­σμού στην Gazprombank, στο ένα λογα­ρια­σμό θα κατα­τί­θε­νται ευρώ και στο δεύ­τε­ρο θα μετα­τρέ­πο­νται σε ρού­βλια. Σύμ­φω­να με «Bloomberg» η ιτα­λι­κή ΕΝΙ και η γερ­μα­νι­κή εται­ρεία εισα­γω­γής ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου UNIPER SE ετοι­μά­ζο­νται να ανοί­ξουν λογα­ρια­σμό σε ρού­βλια στην Gazprombank JSC, εκτι­μώ­ντας πως δεν παρα­βιά­ζε­ται η πολι­τι­κή της ΕΕ. Το ίδιο φαί­νε­ται πως έχουν κάνει άλλες οκτώ ευρω­παϊ­κές εται­ρεί­ες. Επι­πλέ­ον, οι «Financial Times» ανέ­φε­ραν πως οι δια­νο­μείς φυσι­κού αερί­ου σε Γερ­μα­νία, Αυστρία, Ουγ­γα­ρία και Σλο­βα­κία σχε­διά­ζουν να ανοί­ξουν λογα­ρια­σμούς σε ρού­βλια στην Gazprombank στην Ελβετία.

Ο Επί­τρο­πος Ενέρ­γειας ανέ­φε­ρε ότι ενώ δεν υπάρ­χει άμε­ση απει­λή για τις ευρω­παϊ­κές προ­μή­θειες φυσι­κού αερί­ου, η αβε­βαιό­τη­τα της κατά­στα­σης σημαί­νει ότι τα κρά­τη μέλη πρέ­πει να ανα­βαθ­μί­σουν τα εθνι­κά σχέ­δια έκτα­κτης ανά­γκης, να δημιουρ­γή­σουν επαρ­κή απο­θέ­μα­τα φυσι­κού αερί­ου πριν από το χει­μώ­να και να δια­φο­ρο­ποι­ή­σουν τις πηγές ενέρ­γειας μακριά από τα ρωσι­κά ορυ­κτά καύσιμα.

Η απο­θή­κευ­ση φυσι­κού αερί­ου ανέρ­χε­ται επί του παρό­ντος στο 32% της χωρη­τι­κό­τη­τας της ΕΕ και αυξά­νε­ται, είπε η Σίμσον.

Η ΕΕ έχει ξοδέ­ψει περισ­σό­τε­ρα από 47 δισ. ευρώ σε ρωσι­κά ορυ­κτά καύ­σι­μα από την έναρ­ξη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία. Τα κρά­τη μέλη της ΕΕ πλη­ρώ­νουν καθη­με­ρι­νά 1 δισ. ευρώ στη Ρωσία για την αγο­ρά πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου. Το 2021, ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Ενέρ­γειας υπο­λό­γι­σε ότι τα έσο­δα από το πετρέ­λαιο και το φυσι­κό αέριο απο­τε­λού­σαν το 45% του ομο­σπον­δια­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Ρωσίας.

«Η Γερ­μα­νία είναι έτοι­μη για νέες κυρώ­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του εμπάρ­γκο πετρε­λαί­ου», δήλω­σε υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Κρί­στιαν Λίντ­νερ στο CNN.

«Έχου­με προ­ε­τοι­μα­στεί να εξαρ­τη­θού­με λιγό­τε­ρο από τις ρωσι­κές εισα­γω­γές ενέρ­γειας. Χρειά­ζε­ται χρό­νος για να μειω­θεί η εξάρ­τη­ση, ήταν λάθος να είμα­στε εξαρ­τη­μέ­νοι με αυτόν τον τρό­πο, αλλά σημειώ­νου­με πρό­ο­δο. Μπο­ρού­με να μειώ­σου­με τις εισα­γω­γές, ξεκι­νώ­ντας από τον άνθρα­κα και μετά το πετρέ­λαιο. Θα χρεια­στεί περισ­σό­τε­ρος χρό­νος για να ανε­ξαρ­τη­το­ποι­η­θού­με από τις εισα­γω­γές φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία, αλλά θα συνε­χί­σου­με, έτσι στο τέλος θα είμα­στε εντε­λώς ανε­ξάρ­τη­τοι από τη Ρωσία», ανέφερε.

Μιλώ­ντας για τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για ένα εμπάρ­γκο πετρε­λαί­ου στην ΕΕ, ο Λίντ­νερ επι­βε­βαί­ω­σε ότι υπάρ­χουν σοβα­ρές αντι­θέ­σεις και ανέ­φε­ρε ότι δεν ήθε­λε να κάνει εικα­σί­ες για τη στά­ση κρα­τών μελών, όπως η Ουγ­γα­ρία. Ισχυ­ρί­στη­κε πως «η Γερ­μα­νία είναι έτοι­μη να μειώ­σει τις εισα­γω­γές πετρε­λαί­ου, γνω­ρί­ζου­με ότι οι άλλοι εξε­τά­ζουν προ­σε­κτι­κά αυτό το ζήτη­μα» και ότι «λαμ­βά­νου­με αυτές τις απο­φά­σεις μαζί, είναι προς το συμ­φέ­ρον μας, όλες οι δημο­κρα­τί­ες του κόσμου μοι­ρά­ζο­νται αυτά τα συμ­φέ­ρο­ντα. Μένου­με μαζί… πρέ­πει να παρα­μεί­νου­με μαζί στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και τη δια­τλα­ντι­κή εται­ρι­κή σχέση».

Πρό­σθε­σε πως «τα συμ­βό­λαια είναι συμ­βό­λαια, και όλες αυτές οι συμ­βά­σεις βασί­ζο­νται σε πλη­ρω­μές σε δολά­ρια ή ευρώ. Επο­μέ­νως, οι Γερ­μα­νοί εργο­λά­βοι θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νουν σε ευρώ ή σε δολάρια».

Ο Έλλη­νας υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Κώστας Σκρέ­κας, ζήτη­σε «να υιο­θε­τή­σου­με μια ρεα­λι­στι­κή και προ­σε­κτι­κά σχε­δια­σμέ­νη στρα­τη­γι­κή για τη στα­δια­κή απε­ξάρ­τη­ση από τα ρωσι­κά ορυ­κτά καύ­σι­μα που δεν θα θέτει σε κίν­δυ­νο την ασφά­λεια εφο­δια­σμού της Ευρώ­πης με φυσι­κό αέριο» καθώς η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση τάσ­σε­ται υπέρ του πανά­κρι­βου αμε­ρι­κα­νι­κού LNG που φιλο­δο­ξούν να μετα­φέ­ρουν Έλλη­νες εφοπλιστές.

Η κοινή ανακοίνωση των υπουργών Ενέργειας

«Οι Υπουρ­γοί αντάλ­λα­ξαν από­ψεις για την ενερ­γεια­κή κατά­στα­ση στην ΕΕ στο πλαί­σιο του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Αυτό το έκτα­κτο Συμ­βού­λιο ήταν μια ευκαι­ρία για τους υπουρ­γούς να υπεν­θυ­μί­σουν την αλλη­λεγ­γύη τους προς την Ουκρα­νία και με τα κρά­τη μέλη που πλήτ­το­νται από την ανα­στο­λή των παρα­δό­σε­ων φυσι­κού αερί­ου από την Gazprom, η οποία εφαρ­μό­στη­κε παρά τις τρέ­χου­σες συμβάσεις.

Οι υπουρ­γοί Ενέρ­γειας παρου­σί­α­σαν την ανά­λυ­σή τους για την κατά­στα­σή τους σε σχέ­ση με τις τελευ­ταί­ες εξελίξεις.

Συζή­τη­σαν το επί­πε­δο ετοι­μό­τη­τας της ΕΕ σε περί­πτω­ση κρί­σης εφο­δια­σμού και τα μέτρα και τα μέσα αλλη­λεγ­γύ­ης σε επί­πε­δο ΕΕ που θα ήθε­λαν να προ­ω­θή­σουν σε αυτό το πλαίσιο.

Όσον αφο­ρά πιθα­νή δια­κο­πή του εφο­δια­σμού, οι υπουρ­γοί αντάλ­λα­ξαν τις ανα­λύ­σεις τους σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση ετοι­μό­τη­τάς τους για μια τέτοια εκδή­λω­ση, μέτρα αλλη­λεγ­γύ­ης και πιθα­νά έκτα­κτα μέτρα για την ενί­σχυ­ση και τον καλύ­τε­ρο συντο­νι­σμό της ανταλ­λα­γής πλη­ρο­φο­ριών, ιδί­ως όσον αφο­ρά τα εθνι­κά επί­πε­δα κατανάλωσης.

Οι Υπουρ­γοί έκα­ναν απο­λο­γι­σμό πιθα­νών πρό­σθε­των δρά­σε­ων όσον αφο­ρά την ασφά­λεια του εφο­δια­σμού, τη μετα­φο­ρά φυσι­κού αερί­ου και τη δια­χεί­ρι­ση των απο­θε­μά­των φυσι­κού αερί­ου, ιδί­ως ενό­ψει των επό­με­νων εβδο­μά­δων και μηνών. Ειδι­κό­τε­ρα, εξέ­φρα­σαν την ικα­νο­ποί­η­σή τους για την ταχεία πρό­ο­δο των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για τον κανο­νι­σμό “απο­θή­κευ­σης φυσι­κού αερί­ου” και ελπί­ζουν να ολο­κλη­ρω­θούν σύντομα.

Οι Υπουρ­γοί επι­βε­βαί­ω­σαν τη δέσμευ­σή τους να εργα­στούν για τη στα­δια­κή εξά­λει­ψη της εξάρ­τη­σης της ΕΕ από τα ρωσι­κά ορυ­κτά καύ­σι­μα. Στο πλαί­σιο αυτό, ανα­μέ­νουν με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον το σχέ­διο REPowerEU, το οποίο θα παρου­σια­στεί από την Επι­τρο­πή τον Μάιο.

Οι Υπουρ­γοί και η Επι­τρο­πή συμ­φώ­νη­σαν να συνε­χί­σουν τις συντο­νι­σμέ­νες επα­φές τους με διε­θνείς εταί­ρους και αξιό­πι­στους προ­μη­θευ­τές και να δημιουρ­γή­σουν γρή­γο­ρα την ευρω­παϊ­κή πλατ­φόρ­μα αγο­ρών φυσι­κού αερί­ου, προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί ο ενερ­γεια­κός εφο­δια­σμός της ΕΕ σε προ­σι­τές τιμές.»

Πηγή:  902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο