Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοδος SEECP στη Θεσσαλονίκη: Μπροστάρης στα ευρωατλαντικά συμφέροντα η Ελληνική κυβέρνηση

Τον ρόλο του μπρο­στά­ρη για την ευρω­α­τλα­ντι­κή ολο­κλή­ρω­ση των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων, με φόντο την σύγκρου­ση με την Ρωσία, διεκ­δι­κεί η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, κάνο­ντας μια ακό­μη βρω­μο­δου­λειά για την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Αυτό έκα­νε σαφές ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στις δηλώ­σεις μετά την Σύνο­δο Κορυ­φής της Δια­δι­κα­σί­ας για τη Συνερ­γα­σία στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη (SEECP) που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Θεσσαλονίκη.

Στη Σύνο­δο μετεί­χαν οι ηγέ­τες των χωρών της περιο­χής και ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ, ενώ στο δεί­πνο θα συμ­με­τά­σχει και ο καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας Όλαφ Σολτς, ερχό­με­νος από τη Σερ­βία όπου βρισκόταν.

«Έφτα­σε η ώρα να προ­χω­ρή­σου­με με πιο απο­φα­σι­στι­κά βήμα­τα στην ενσω­μά­τω­ση των Δ. Βαλ­κα­νί­ων στην ευρω­παϊ­κή οικο­γέ­νεια, με την εναρ­μό­νι­ση των νομο­θε­σιών τους, αλλά και την έμπρα­κτη δέσμευ­ση ευρω­παϊ­κής ηγε­σί­ας και κρα­τών – μελών», ανέ­φε­ρε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ότι «η συμ­με­το­χή των ξένων ηγε­τών στη Σύνο­δο απο­δει­κνύ­ει τη σημα­σία της για όλες τις πλευ­ρές, αλλά και τον ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο της Ελλά­δας στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή μας».

Ο πρω­θυ­πουρ­γός με άρθρο του στο Politico είχε δώσει το στίγ­μα του ρόλου που διεκ­δι­κεί η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, προ­τεί­νο­ντας την έντα­ξη στην ΕΕ, μέχρι το 2033, «ολό­κλη­ρων των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων». Στο άρθρο του σημεί­ω­νε ότι «το πρώ­το βήμα θα πρέ­πει να είναι η από­φα­ση, σε δύο εβδο­μά­δες στις Βρυ­ξέλ­λες, να ξεμπλο­κά­ρου­με την πορεία της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας και της Αλβανίας».

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης είπε στις δηλώ­σεις του ότι η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη καθί­στα­ται νέος κόμ­βος «στο επί­κε­ντρο της στρα­τη­γι­κής ενερ­γεια­κής τρο­φο­δο­σί­ας των Βαλ­κα­νί­ων αλλά και ολό­κλη­ρης της ΝΑ Ευρώ­πης», δια­φη­μί­ζο­ντας τις υπη­ρε­σί­ες που μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει η συγκε­κρι­μέ­νη περιο­χή για την ενερ­γεια­κή απε­ξάρ­τη­ση από την Ρωσία, κάτι που την μετα­τρέ­πει ταυ­τό­χρο­να σε στό­χο των αντί­πα­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, πόσο μάλ­λον όταν έχει μετα­τρα­πεί σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση.

Άλλω­στε, στην κοι­νή δια­κή­ρυ­ξη της Συνό­δου υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι «η ενερ­γεια­κή ασφά­λεια της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης εξαρ­τά­ται από τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πηγών ενέρ­γειας και των οδεύ­σε­ων εφο­δια­σμού»,  δίνο­ντας έμφα­ση στην επι­τά­χυν­ση των ΑΠΕ, στο υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο και στους αγω­γούς φυσι­κού αερί­ου που προ­ω­θούν την απε­ξάρ­τη­ση από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο και πετρέλαιο.

Επί­σης, στο κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν τονί­ζε­ται πως οι συμ­με­τέ­χο­ντες  στη Σύνο­δο είναι  «πλή­ρως προ­ση­λω­μέ­νοι στην ενδυ­νά­μω­ση της συνερ­γα­σί­ας μας για την αντι­με­τώ­πι­ση των ολο­έ­να αυξα­νό­με­νων προ­κλή­σε­ων και νέων απει­λών για την ασφά­λεια και τη στα­θε­ρό­τη­τα της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης, οι οποί­ες είναι αδια­χώ­ρι­στες από τη συνο­λι­κή ευρω­παϊ­κή ασφά­λεια και σταθερότητα». 

Ανα­φε­ρό­με­νος στην στά­ση της Τουρ­κί­ας, ο πρω­θυ­πουρ­γός ισχυ­ρί­στη­κε ότι «μετά την απρο­κά­λυ­πτη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία θα πρέ­πει να στεί­λου­με ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα, ότι κανείς στην τρί­τη δεκα­ε­τία του 21ου αιώ­να δεν μπο­ρεί να δεχθεί τον δεσπο­τι­κό ανα­θε­ω­ρη­τι­σμό που απει­λεί όχι μόνο τη διε­θνή γεω­πο­λι­τι­κή ισορ­ρο­πία, αλλά και τα απο­δε­κτά σύνο­ρα πάνω στα οποία κτί­στη­κε ο σύγ­χρο­νος κόσμος».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο