Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνοψη επετείου Γρηγορόπουλου: Εγκαίνια…

Χτες, επέ­τειος της δολο­φο­νί­ας του Αλέ­ξη Γρη­γορ­τό­που­λου,  με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, είχα­με ένα όργιο αυταρ­χι­σμού, βίας, κατα­στο­λής και (συνη­θι­σμέ­νες) εκδη­λώ­σεις υπαν­θρώ­πων (Εδώ γίνε­ται επί­και­ρος ο Λου­ντέ­μης «Χρειά­στη­καν χρό­νια για να στα­θεί ο άνθρω­πος στα δυο του πόδια…» Σε κάθε επο­χή το σύστη­μα θα έχει αυτούς που θα προ­σπα­θούν να τον γυρί­σουν πίσω, στα τέσσερα).

Απα­γο­ρεύ­τη­κε σε πολί­τες να πλη­σιά­σουν στο μνη­μείο του αδι­κο­χα­μέ­νου Αλέ­ξη, εκα­το­ντά­δες προ­σα­γω­γές, πλέ­ον των 150 συλ­λή­ψεις, κρα­νο­φό­ροι των δυνά­με­ων κατα­στο­λής με ναζι­στι­κά σύμ­βο­λά και συμπε­ρι­φο­ρές υπαν­θρώ­πων προ­σβλη­τι­κές για τη μνή­μη του δολο­φο­νη­μέ­νου Αλέξη.

Όμως χτες, είχα­με τα «εγκαί­νια» του νέου χαφιε­δι­σμού με …εικό­να και ήχο…

(Περισ­σό­τε­ρα ΕΔΩ)

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο