Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύνταγμα: Θερμός αγωνιστικός χαιρετισμός από την Ραμάλα

Θερ­μό χαι­ρε­τι­σμό στη συγκέ­ντρω­ση απηύ­θυ­νε, σε τηλε­φω­νι­κή σύν­δε­ση με τη Ραμά­λα, ο Μοχά­μεντ Αρού­ρι εκπρό­σω­πος της Γενι­κής Ένω­σης Παλαι­στι­νί­ων Εργατών.

«Με την ευκαι­ρία των 25 χρό­νων από την ίδρυ­ση του ΠΑΜΕ σας απευ­θύ­νω θερ­μό αγω­νι­στι­κό χαι­ρε­τι­σμό», ανέ­φε­ρε ενώ χαι­ρέ­τι­σε την Πρω­το­μα­γιά, μέρα πάλης και αλλη­λεγ­γύ­ης της εργα­τι­κής τάξης, μέρα σύμ­βο­λο για τους αγώ­νες για τα κοι­νω­νι­κά δικαιώματα.

Όπως εξή­γη­σε, στην Παλαι­στί­νη, οι αγώ­νες αυτοί περι­λαμ­βά­νουν την πάλη για ελευ­θε­ρία, ανε­ξαρ­τη­σία, απο­τί­να­ξη του κατο­χι­κού ζυγού.

«Η φετι­νή Πρω­το­μα­γιά βρί­σκει τον παλαι­στι­νια­κό λαό να αντι­με­τω­πί­ζει τη γενο­κτο­νία στη Γάζα αλλά και τις επι­θέ­σεις στη Δυτι­κή Όχθη», τόνι­σε. Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στο πρό­βλη­μα της μεγά­λης ανερ­γί­ας, της φτώ­χειας που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός του.

Από το βήμα της απερ­για­κής συγκέ­ντρω­σης εξέ­φρα­σε τις ευχα­ρι­στί­ες του στους φοι­τη­τές που κινη­το­ποιού­νται στις ΗΠΑ και άλλες χώρες κατα­δι­κά­ζο­ντας τη σφα­γή στη Γάζα, στους εργα­ζό­με­νους όλου του κόσμου που εκφρά­ζουν την αλλη­λεγ­γύη τους στον παλαι­στι­νια­κό λαό.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο